Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân

Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân

  BÁO HIẾU PHỤ MẪU ÂN

   

  Hiệu đề thập ngoạt hoài thai

  Tam niên nhũ bộ ai ai cho tường.

  Kể ra mỗi sự trăm đường

  Nghe thời phải gắng cho thường chớ sai.

  Dặn dò già trẻ gái trai

  Tưởng công cha khổ, nhớ hoài mẹ lao.

  Trước thưa huynh đệ nhậm ngôn

  Sau cùng thiện tín đồng môn đạo tình

  Hằng ngày lạy Phật tụng kinh

  Ráng tu thiền định sửa mình trì trai.

  Thập thiện ráng giữ hỡi ai!

  Tứ ân báo đáp chẳng sai phận mình.

  Nhớ khi sanh sản khổ hình

  Trăm cay ngàn đắng muôn ngàn so đo

  Thọ thai lòng mẹ thêm lo

  Đắng cay mẹ vẫn không nao

  Làm con phải nhớ công lao sanh thành.

  Thập ngoạt nhứt tử nhứt sanh

  Tam niên gầy ốm mòn xanh thân mình.

  Từ tâm mẹ rất thậm tình

  Khi con la khóc luôn mình bồng đai.

  Máu tươi từ ngực chảy ngay

  Biến thành sữa lỏng để rày nuôi con.

  Thân không bao quản hao mòn,

  Nếu khi đau yếu lại còn chạy quay

  Công mẹ giặt rửa liền tay

  Chăm lo con trẻ bao nài thối hôi.

  Đang đêm thổ tả lôi thôi

  Mẹ cha bỏ ngủ rửa nôi lau mình

  Rủi khi bịnh hoạn linh tinh

  Chín tháng chẳng dám ăn no bao giờ.

  Năm canh giấc ngủ tờ mờ

  Cưu mang thai trẻ trông chờ lo âu

  Nghĩ càng luỵ nhỏ thâm bâu

  Khổ thân từ mẫu ruột đau như dần.

  Khi sanh tán loạn tâm thần

  Khó khăn sanh đẻ nửa mừng nửa lo.

  Chậm xổ cha thật buồn so

  Có khi bái tử chờ cho sổ lòng.

  Nhớp nhơ trong chốn cử phòng

  Cúi đầu chờ trẻ sổ lòng cho mau.

  Lớn khôn phải nghĩ trước sau

  Công ơn cha mẹ tả sao cho cùng.

  Phải nằm một tháng trong cung

  Ô trì huyết máu làm xung hao mòn.

  Lá cây đầy nước nồi tròn

  Lửa gây hừng hực dưới giường biết bao.

  Chân không bén đất tình hình âu lo.

  Con cười mẹ cũng vui cho

  Con khóc mẹ lại buồn xo lo lường.

  Thương con chịu khổ trăm đường

  Dưỡng nuôi khôn lớn đoạn trường biết bao.

  Làm người phải nhớ ơn cao

  Đáp ân cha mẹ công lao sanh thành.

  Ráng noi gương sự tu hành

  Trau tâm sửa tánh làm lành thêm lên.

  Dắt dìu cha mẹ đôi bên

  Trên đường sáng suốt đồng lên Niết Bàn.

  Hưởng miền cực lạc thanh nhàn

  Thoát vòng khổ não muôn ngàn tử sanh.

  Báo ân phụ mẫu đành rành

  Mong cầu trăm họ thực hành chớ quên.

  Tỳ khưu Bửu Chơn

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.