Bhikkhuvagga: Phẩm Tỷ Kheo [360-382]

Bhikkhuvagga: Phẩm Tỷ Kheo [360-382]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  XXV. Bhikkhuvagga: Phẩm Tỷ Kheo [360-382]

  360. "Lành thay, phòng hộ mắt!
  Lành thay, phòng hộ tai.
  Lành thay, phòng hộ mũi,
  Lành thay, phòng hộ lưỡi."

  361. "Lành thay,phòng hộ thân!
  Lành thay, phòng hộ lời,
  Lành thay, phòng hộ ý.
  Lành thay, phòng tất cả.
  Tỷ kheo phòng tất cả.
  Thoát được mọi khổ đau."

  362. "Người chế ngự tay chân,
  Chế ngự lời và đầu,
  Vui thích nội thiền định.
  Ðộc thân, biết vừa đủ,
  Thật xứng gọi tỷ kheo."

  363. "Tỷ kheo chế ngự miệng,
  Vừa lời, không cống cao,
  Khi trình bày pháp nghĩa,
  Lời lẽ dịu ngọt ngào."

  364. "Vị tỷ kheo thích pháp,
  Mến pháp, suy tư Pháp.
  Tâm tư niệm chánh Pháp,
  Không rời bỏ chánh Pháp."

  365. "Không khinh điều mình được,
  Không ganh người khác được
  Tỷ kheo ganh tị người,
  Không sao chứng Thiền Ðịnh."

  366. "Tỷ kheo dầu được ít,
  Không khinh điều mình được,
  Sống thanh tịnh không nhác,
  Chư thiên khen vị này."

  367. "Hoàn toàn, đối danh sắc,
  Không chấp Ta, của Ta.
  Không chấp, không sầu não.
  Thật xứng danh Tỷ kheo."

  368. "Tỷ kheo trú từ bi,
  Tín thành giáo Pháp Phật,
  Chứng cảnh giới tịch tỉnh.
  Các hạnh an tịnh lạc."

  369. "Tỷkheo, tát thuyền này,
  Thuyền không, nhẹ đi mau.
  Trừ tham, diệt sân hận,
  Tất chứng đạt Niết-Bàn."

  370. "Ðoạn năm[1], từ bỏ năm[2],
  Tụ tập năm[3] tối thượng
  Tỷ kheo vượt năm trói[4]
  Xứng danh "Vượt bộc lưu"[5].

  371. "Tỷ kheo, hãy tu thiền,
  Chớ buông lung phóng dật,
  Tâm chớ đắm say dục,
  Phóng dật, nuốt sắt nóng
  Bị đốt, chớ than khổ!"

  372. "Không trí tuệ, không thiền,
  Không thiền, không trí tuệ.
  Người có thiền có tuệ,
  Nhất định gần Niết-Bàn."

  373. "Bước vào ngôi nhà trống,
  Tỷ kheo tâm an tịnh,
  Thọ hưởng vui siêu nhân
  Tịnh quán theo chánh pháp."

  374. "Người luôn luôn chánh niệm,
  Sự sanh diệt các uẩn,
  Ðược hoan hỷ, hân hoan,
  Chỉ bậc bất tử biết."

  375. "Ðây Tỷ kheo có trí,
  Tụ tập pháp căn bản
  Hộ căn, biết vừa đủ,
  Giữ gìn căn bản giới,
  Thường gần gũi bạn lành,
  Sống thanh tịnh tinh cần."

  376. "Giao thiệp khéo thân thiện,
  Cử chỉ mực đoan trang.
  Do vậy hưởng vui nhiều,
  Sẽ dứt mọi khổ đau."

  377. "Như hoa Vassikā[6],
  Quăng bỏ cánh úa tàn,
  Cũng vậy vị Tỷ kheo,
  Hãy giải thoát tham sân."

  378. "Thân tịnh, lời an tịnh,
  An tịnh, khéo thiền tịnh.
  Tỷ kheo bỏ thế vật,
  Xứng danh "bậc tịch tịnh ".

  379. "Tự mình chỉ trích mình,
  Tự mình dò xét mình,
  Tỷ kheo tự phòng hộ
  Chánh niệm, trú an lạc."

  380. "Tự mình y chỉ mình,
  Tự mình đi đến mình,
  Vậy hãy tự điều phục,
  Như khách buôn ngựa hiền."

  381. "Tỷ kheo nhiều hân hoan,
  Tịnh tín giáo pháp Phật,
  Chứng cảnh giới tịch tịnh,
  Các hạnh an tịnh lạc."

  382. "Tỷ kheo tuy tuổi nhỏ
  Siêng tu giáo pháp Phật,
  Soi sáng thế gian này,
  Như trăng thoát khỏi mây."

   

  [1] Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân.
  [2] Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh.
  [3] Tín, tấn, niệm, định, tuệ.
  [4] 5 trói buộc: tham, sân, si, mạn, tà kiến
  [5] Bộc lưu: dòng nước lũ
  [6] Bông lài.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.