Bộ Duyên Hệ (Paṭṭhānapāḷi)

Bộ Duyên Hệ (Paṭṭhānapāḷi)

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Giới thiệu Bộ Vị Trí hay Bộ Duyên Hệ (Paṭṭhāna) 1
Lời nói đầu bộ Nhị đề Tam đề vị trí (Quyển 5) 2
Lời giới thiệu bộ Nhị Đề Vị Trí 3
Lời nói đầu, phần yếu lược đầu đề, phần phân giải duyên 4
Giới thiệu Bộ Duyên Hệ (Paṭṭhāna) 5
Vị trí Nhị Tam Đề thuận tùng 6
Nhị đề Nhân (Hetudukaṃ) và Nhị đề Hữu Nhân (Sahetukadukaṃ) 7
Tam Đề Thiện (Kusalattika) 8
Vị Trí Tam Đề Nhị Đề Thuận Tùng 9
Nhị đề Tương Ưng Nhân, Nhị đề Nhân Hữu Nhân, Nhị đề Nhân Tương Ưng Nhân, Nhị đề Phi Nhân Hữu Nhân, ... 10
Tam Đề Thọ (Vedanāttikaṃ) 11
Vị Trí Tam Đề Tam Đề Thuận Tùng 12
Nhị đề Sắc (Rūpīdukaṃ), Nhị đề Hiệp Thế (Lokiyadukaṃ), Nhị đề dử tấm ứng tri (Kenaciviññeyyadukaṃ), ... 13
Tam Đề Quả (Vipākattikaṃ) 14
Lời nói đầu bộ Nhị đề Tam đề vị trí (Quyển 6) 15
Nhị đề tương ưng lậu, Nhị đề lậu cảnh lậu, Nhị đề lậu tương ưng lậu, Nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu, ... 16
Tam Đề Bị Thủ (Upādinnattikaṃ) 17
Vị Trí Đối Lập (Paccanīyapaṭṭhāna) 18
Nhị đề tương ưng triền, Nhị đề triền cảnh triền, Nhị đề triền tương ưng triền, ... 19
Tam Đề Phiền Toái (Saṅkiliṭṭhattikaṃ) 20
Vị Trí Tam Đề Thuận Tùng Đối Lập (Anulomapaccanīya Tikapaṭṭhāna) 21
Nhị đề phược cảnh phược, Nhị đề phược tương ưng phược, Nhị đề bất tương ưng phược cảnh phược, ... 22
Trích Cú Từ Điển phần Tam Đề Vị Trí (Padabhajaniyānukkamo) 23
Vị Trí Đối Lập Thuận Tùng (Paccanīyānulomapaṭṭhāna) 24
Nhị đề cái cảnh cái, Nhị đề cái tương ưng cái, Nhị đề bất tương ưng cái cảnh cái, ... 25
Tam đề Tầm (Vitakkattikaṃ), lời giới thiệu và lời nói đầu 26
Trích cú Từ Điển bộ Nhị Đề Vị Trí (Padabhājanīyānukkamo) 27
Tam Đề Hỷ (Pītittikaṃ) 28
Tam Đề Kiến Đạo (Dassanattikaṃ) 29
Tam đề hữu nhân kiến đạo ưng trừ (Dassanenapahātabbahetukattika) 30
Hữu nhân kiến đạo ưng trừ 31
Tam đề hữu học (sekkhattika) 32
Tam đề hy thiểu (Parittattika) 33
Tam đề cảnh hy thiểu (Parittārammanattikaṃ), Tam đề ti hạ (Hīnattika), Tam đề tà tánh (Micchattattika) 34
Tam đề đạo thành cảnh (Maggārammaṇattikaṃ), Tam đề dĩ sanh (Uppannattika), Tam đề quá khứ (Atītattika) 35
Tam đề hữu cảnh quá khứ, Tam đề hữu cảnh nội phần (Ajjhattārammaṇattikaṃ), Tam đề hữu kiến hữu đối (Sanidassanasappaṭighattikaṃ) 36
Trích cú từ điển phần vị trí tam đề phần thuận 37
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.