Brahmanavagga: Phẩm Bà-La-Môn [383-423]

Brahmanavagga: Phẩm Bà-La-Môn [383-423]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  XXVI. Brahmanavagga: Phẩm Bà-La-Môn [383-423]

  383. "Hỡi này Bà là môn,
  Hãy tinh tấn đoạn dòng,
  Từ bỏ các dục lạc,
  Biết được hành đoạn diệt,
  Người là bậc vô vi."

  384. "Nhờ thường trú hai pháp[1],
  Ðến được bờ bên kia.
  Bà-la-môn có trí,
  Mọi kiết sử dứt sạch."

  385. "Không bờ này, bờ kia[2],
  Cả hai bờ không có,
  Lìa khổ, không trói buộc
  Ta gọi Bà-la-môn."

  386. "Tu thiền, trú ly trần
  Phận sự xong, vô lậu,
  Ðạt được đích tối thượng,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  387. "Mặt trời sáng ban ngày,
  Mặt trăng sáng ban đêm.
  Khí giới sáng Sát lỵ,
  Thiền định sáng Phạm chí.
  Còn hào quang đức Phật,
  Chói sáng cả ngày đêm."

  388. "Dứt ác gọi Phạm chí,
  Tịnh hạnh gọi Sa môn,
  Tự mình xuất cấu uế,
  Nên gọi bậc xuất gia."

  389. "Chớ có đập Phạm chí!
  Phạm chí chớ đập lại!
  Xấu thay đập Phạm chí
  Ðập trả lại xấu hơn!"

  390. "Ðối vị Bà-la-môn,
  Ðây[3] không lợi ích nhỏ.
  Khi ý không ái luyến,
  Tâm hại được chận đứng,
  Chỉ khi ấy khổ diệt,"

  391. "Với người thân miệng ý,
  Không làm các ác hạnh
  Ba nghiệp được phòng hộ,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  392. "Từ ai, biết chánh pháp
  Bậc Chánh Giác thuyết giảng,
  Hãy kính lễ vị ấy,
  Như phạm chí chờ lửa."

  393. "Ðược gọi Bà-la-môn,
  Không vì đầu bện tóc,
  Không chủng tộc, thọ sanh,
  Ai thật chân, chánh, tịnh,
  Mới gọi Bà-la-môn."

  394. "Kẻ ngu, có ích gì
  Bện tóc với da dê,
  Nội tâm toàn phiền não,
  Ngoài mặt đánh bóng suông."

  395. "Người mặc áo đống rác,
  Gầy ốm, lộ mạch gân,
  Ðộc thân thiền trong rừng.
  Ta gọi Bà-la-môn."

  396 "Ta không gọi Phạm Chí,
  Vì chỗ sanh, mẹ sanh.
  Chỉ được gọi tên suông
  Nếu tâm còn phiền não.
  Không phiền não, chấp trước
  Ta gọi Bà-la-môn."

  397. "Ðoạn hết các kiết sử,
  Không còn gì lo sợ
  Không đắm trước buộc ràng
  Ta gọi Bà-la-môn

  398. "Bỏ đai da[4], bỏ cương[5],
  Bỏ dây[6], đồ sở thuộc[7],
  Bỏ then chốt[8], sáng suốt,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  399. "Không ác ý, nhẫn chịu,
  Phỉ báng, đánh, phạt hình,
  Lấy nhẫn làm quân lực,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  400. "Không hận, hết bổn phận,
  Trì giới, không tham ái,
  Nhiếp phục, thân cuối cùng,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  401. "Như nước trên lá sen,
  Như hột cải đầu kim,
  Người không nhiễm ái dục,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  402. "Ai tự trên đời này,
  Giác khổ, diệt trừ khổ,
  Bỏ gánh nặng, giải thoát,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  403. "Người trí tuệ sâu xa,
  Khéo biết đạo, phi đạo
  Chứng đạt đích vô thượng,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  404. "Không liên hệ cả hai,
  Xuất gia và thế tục,
  Sống độc thân, ít dục,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  405. "Bỏ trượng, đối chúng sanh,
  Yếu kém hay kiên cường,
  Không giết, không bảo giết,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  406. "Thân thiện giữa thù địch
  Ôn hòa giữa hung hăng.
  Không nhiễm, giữa nhiễm trước,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  407. "Người bỏ rơi tham sân,
  Không mạn không ganh tị,
  Như hột cải đầu kim,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  408. "Nói lên lời ôn hòa,
  Lợi ích và chân thật,
  Không mất lòng một ai,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  409. "Ở đời, vật dài, ngắn,
  Nhỏ, lớn, đẹp hay xấu
  Phàm không cho không lấy,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  410. "Người không có hy cầu,
  Ðời này và đời sau,
  Không hy cầu, giải thoát,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  411. "Người không còn tham ái,
  Có trí, không nghi hoặc,
  Thể nhập vào bất tử,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  412. "Người sống ở đời này
  Không nhiễm cả thiện ác,
  Không sầu, sạch không bụi
  Ta gọi Bà-la-môn."

  413 "Như trăng, sạch không uế
  Sáng trong và tịnh lặng,
  Hữu ái, được đoạn tận,
  Ta gọi Bà là môn."

  414. "Vượt đường nguy hiểm này,
  Nhiếp phục luân hồi, si,
  Ðến bờ kia thiền định
  Không dục ái, không nghi,
  Không chấp trước, tịch tịnh,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  415. "Ai ở đời, đoạn dục,
  Bỏ nhà, sống xuất gia,
  Dục hữu được đoạn tận,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  416. "Ai ở đời đoạn ái
  Bỏ nhà, sống xuất gia,
  Ái hữu được đoạn tận,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  417. "Bỏ trói buộc loài người,
  Vượt trói buộc cõi trời.
  Giải thoát mọi buộc ràng,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  418. "Bỏ điều ưa, điều ghét,
  Mát lạnh, diệt sanh y
  Bậc anh hùng chiến thắng,
  Nhiếp phục mọi thế giới,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  419. "Ai hiểu rõ hoàn toàn
  Sanh tử các chúng sanh,
  Không nhiễm, khéo vượt qua,
  Sáng suốt chân giác ngộ,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  420. "Với ai, loài trời, người
  Cùng với Càn thát bà,
  Không biết chỗ thọ sanh
  Lậu tận bậc La hán.
  Ta gọi Bà-la-môn."

  421 "Ai quá, hiện, vị lai
  Không một sở hữu gì,
  Không sở hữu không nắm,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  422. "Bậc trâu chúa, thù thắng,
  Bậc anh hùng, đại sĩ,
  Bậc chiến thắng, không nhiễm,
  Bậc tẩy sạch, giác ngộ,
  Ta gọi Bà-la-môn."

  423. "Ai biết được đời trước,
  Thấy thiên giới, đọa xứ,
  Ðạt được sanh diệt tận
  Thắng trí, tự viên thành
  Bậc mâu ni đạo sĩ.
  Viên mãn mọi thành tựu
  Ta gọi Bà-la-môn."

   

  [1] Thiền Chỉ và Thiền Quán
  [2] 6 nội xứ, 6 ngoại xứ
  [3] sự trả đủa, trả thù
  [4]Hận.
  [5] Ái.
  [6] Tà kiến.
  [7] Tuỳ miên.
  [8] Vô minh.

  -ooOoo-

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.