Buddhavagga: Phẩm Phật Ðà [179-196]

Buddhavagga: Phẩm Phật Ðà [179-196]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  XIV. BUDDHAVAGGA: PHẨM PHẬT ÐÀ [179-196]

  179. "Vị chiến thắng không bại,
  Vị bước đi trên đời,
  Không dấu tích chiến thắng,
  Phật giới rộng mênh mông,
  Ai dùng chân theo dõi
  Bậc không để dấu tích?"

  180. "Ai giải tỏa lưới tham,
  Ái phược hết dắt dẫn,
  Phật giới rộng mênh mông,
  Ai dùng chân theo dõi,
  Bậc không để dấu tích?"

  181. "Người trí chuyên thiền định,
  Thích an tịnh viễn ly,
  Chư thiên đều ái kính,
  Bậc chánh giác, chánh niệm."

  182. "Khó thay, được làm người,
  Khó thay, được sống còn,
  Khó thay, nghe diệu pháp,
  Khó thay, Phật ra đời!"

  183. "Không làm mọi điều ác.
  Thành tựu các hạnh lành,
  Tâm ý giữ trong sạch,
  Chính lời chư Phật dạy."

  184. "Chư Phật thường giảng dạy;
  Nhẫn, khổ hạnh tối thượng,
  Niết bàn, quả tối thượng;
  Xuất gia không phá người;
  Sa môn không hại người."

  185. "Không phỉ báng, phá hoại,
  Hộ trì giới căn bản,
  Ăn uống có tiết độ,
  Sàng tọa chỗ nhàn tịnh
  Chuyên chú tăng thượng tâm,
  Chính lời chư Phật dạy."

  186. "Dầu mưa bằng tiền vàng,
  Các dục khó thỏa mãn.
  Dục đắng nhiều ngọt ít,
  Biết vậy là bậc trí."

  187. "Ðệ tử bậc chánh giác,
  Không tìm cầu dục lạc,
  Dầu là dục chư thiên,
  Chỉ ưa thích ái diệt."

  188. "Loài người sợ hoảng hốt,
  Tìm nhiều chỗ quy y,
  Hoặc rừng rậm, núi non,
  Hoặc vườn cây, đền tháp."

  189. "Quy y ấy không ổn,
  Không quy y tối thượng.
  Quy y các chỗ ấy,
  Không thoát mọi khổ đau?"

  190. "Ai quy y Ðức Phật,
  Chánh pháp và chư tăng,
  Ai dùng chánh tri kiến,
  Thấy được bốn Thánh đế."

  191. "Thấy khổ và khổ tập,
  Thấy sự khổ vượt qua,
  Thấy đường Thánh tám ngành,
  Ðưa đến khổ não tận."

  192. "Thật quy y an ổn,
  Thật quy y tối thượng,
  Có quy y như vậy,
  Mới thoát mọi khổ đau."

  193. "Khó gặp bậc thánh nhơn,
  Không phải đâu cũng có.
  Chỗ nào bậc trí sanh,
  Gia đình tất an lạc."

  194. "Vui thay, Phật ra đời!
  Vui thay, Pháp được giảng!
  Vui thay, Tăng hòa hợp!
  Hòa hợp tu, vui thay!"

  195. "Cúng dường bậc đáng cúng,
  Chư Phật hoặc đệ tử,
  Các bậc vượt hý luận,
  Ðoạn diệt mọi sầu bi."

  196. "Cúng dường bậc như vậy,
  Tịch tịnh, không sợ hãi,
  Các công đức như vậy,
  Không ai ước lường được."

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.