Bước Đầu Tu Tập

Bước Đầu Tu Tập

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA
  -----

  CƯ SĨ THỰC HÀNH

  Bhikkhu Nāga Mahā Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn

  Dl. 1957 – Pl.2501

   

  Những người nào có đức tin trong sạch với Tam bảo, muốn làm thiện nam (cận sự nam) upasaka hoặc là tín nữ (cận sự nữ) upasika để tỏ ra mình đã vào hàng Phật tử hoặc là đã theo Phật giáo chánh thức, trước hết phải tuyên bố sám hối những tội lỗi của mình trước tượng Phật, Tháp thờ Xá Lợi của Phật giáo chánh thức, trước hết phải Đức Phật, hoặc trước 1, 2, 3, vị tỳ khưu hoặc chư tăng từ 4 vị trở lên.

  Khi sám hối xong thì nên tuyên bố xin quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới và thọ thêm bát quan trai giới tùy theo ngày giờ đã nhất định để được thêm nhiều phước báu.

   

  CÁCH SÁM HỐI

  Accayo (Accayā) maṃ bhante accagāmā yathā bālaṃ yathā mūḷhaṃ yathā akusalaṃ. Yo (phụ nữ đọc yā) haṃ bhante kāyena vā vācāya vā manasā vā Buddhassa vā Dhammassa vā Saṅghassa vā agāravaṃ akāsiṃ tassa (phụ nữ đọc tassā) me bhante Ayyo[10] accayaṃ accayo paṭigganhātu (2,3 vị thì đọc paṭiggaṇhantu) āyatiṃ saṃvarāya.

  Bạch Đại đức[11] (các) tội lỗi mà tôi đã phạm vì bởi tôi là người lầm lạc, không thông hiểu không lương thiện nên đã phạm các tội lỗi do thân, khẩu, ý của tôi không cung kính nên phạm đến Phật, Pháp, Tăng, bạch Đại đức, cầu xin đại đức xá các tội lỗi ấy là đều quấy thật đặng cho tôi thu thúc làm những việc lành từ nay về sau.

   

  CÁCH TUYÊN BỐ QUY Y TAM BẢO

  Esāhaṃ bhante suciraparinibbutampi taṃ bhagavantaṃ saranaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsakaṃ (phụ nữ đọc là apasikaṃ) maṃ, ayyo dhāretu (2, 3 vị thì đọc dhārentu), ajjatāgge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gataṃ.

  Bạch đại đức tôi cầu xin thọ phép quy y Phật đã nhập Niết-bàn, cầu xin thọ phép quy y Pháp, cầu xin thọ phép quy y Tăng, cầu xin đại đức nhận biết cho tôi là người thiện nam (hoặc tín nữ) đã quy y tam bảo kể từ ngày nay cho đến trọn đời.

   

  KẾ TIẾP XIN THỌ TRÌ NGŨ GIỚI

   

  Ukāsa, ahaṃ (nhiều người đọc mayaṃ) bhante visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha pañcasīlāni yācāmi (ma).

  Dutiyampi… Tatiyampi.

   

  Bạch Đại đức tôi xin (nếu nhiều người thì đọc chúng tôi) thọ trì mỗi đều học của ngũ giới luôn cả tam qui để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.

  Lần thứ nhì… Lần thứ ba….

  Vị sư chứng minh nơi ấy nên đọc truyền tam quy ngũ giới bằng tiếng Pāli và nghĩa như sau:

  Namo tassa v.v… (3 lần luôn cả nghĩa như ở phía trước) người thọ cũng phải đọc theo

   

  TISARANA – TAM QUY

   Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

  Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

  Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

  Dutiyampi….. Tatiyampi…

   

  Tôi xin thành kính quy y Phật.

  Tôi xin thành kính quy y Pháp.

  Tôi xin thành kính quy y Tăng.

  Lần thứ nhì…lần thứ ba.

  Xong vị sư đọc: “Tisaraṇaggahanaṃ paripuṇṇam – Phép Quy y Tam bảo đã đầy đủ rồi”.

  Trả lời: “Āma bhante – Dạ thưa vâng”. 

   

  PAÑCA SĪLA – PHÉP THỌ TRÌ NGŨ GIỚI

   

  1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

  3. Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  5. Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

   

  1. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

  2. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

  3. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm

  4. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

  5. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say.

  Xong vị sư dặn: “Imāni pañca sikkhāpadāni sādhukaṃ katvā appamādena niccakālaṃ sammārakkhitabbaṃ – Người nên thọ trì ngũ giới, phải vâng giữ hành theo cho được trong sạch, đến trọn đời không nên dể duôi’’ .

  Vị sư giải luôn quả báo của giới :

  Sīlena sugatiṃ yanti.
  Sīlena bhogasampadā.
  Sīlena nibbutiṃ yanti.
  Tasmā sīlaṃ visodhaye.

  Các chúng sanh được sanh về nhàn cảnh, hoặc đầy đủ tài sản, hoặc được đến nơi giải thoát nhập Niết-bàn cũng nhờ giữ giới, bởi các quả báu ấy, người nên thọ trì giới luật cho được trong sạch, không nên để lấm nhơ.

  Thiện nam tín nữ, khi đã thọ trì ngũ giới nếu tinh tấn muốn được nhiều phước báu cao thượng thêm thì nên giữ bát quan trai – uposatha cũng gọi là Bồ tát nhứt định trong một ngày một đêm, mỗi tháng 8 ngày là: mồng 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30 (tháng thiếu thì 28, 29).

  Khi thọ giới nên thọ với vị tỳ kheo hoặc sa di, nếu chỗ nào xa xôi không có nhà sư thì nên nguyện trước kim thân Phật 8 điều học như vầy : “Ajja me uposatho imañca rattiṃ imañca divas am uposathiko (phụ nữ đọc uposathikā) bhavissami – Ngày nay là ngày bát quan trai, tôi xin thọ trì bát quan trai giới trọn ngày nay và đêm nay”.

   

  CÁCH XIN GIỚI BÁT QUAN TRAI

   

  Ukāsa ahaṃ bhante visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha[12] atthasīlāni yācāmi.

  Dutiyampi…tatiyampi…

   

  Bạch đại đức, tôi xin thọ trì mỗi điều học của bát quan trai giới luôn cả tam qui, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.

  Lần thứ nhì… lần thứ ba …

  Cách truyền tam qui như chỗ ngũ giới.

   

  UPOSATHA – BÁT QUAN TRAI GIỚI

   

  1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  3. Abrahmacariyā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  5. Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  6. Vikālabhojanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  7. Naccagītavāditavisūkadassana-mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  8. Uccāsayanamahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

   

  1. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

  2. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

  3. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm.

  4. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

  5. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say.

  6. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ.

  7. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự khiêu vũ, ca hát, âm nhạc và hí kịch, hoặc đeo tràng hoa, xức dầu thơm, dồi phấn thoa mình và các vật trang điểm cho xinh đẹp.

  8. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

  Vị sư nên nhắc thêm rằng: ‘Imāni aṭṭha sikkhāpadāni uposathasīlavasena imañca rattiṃ imañca divasaṃ sādhukaṃ katvā appamādena sammārakkhitabbaṃ – Người nên thọ trì bát quan trai giới, phải vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay không nên dể duôi (và đọc luôn quả báo của sự trì giới như ở chỗ ngũ giới)’.

  Nếu người thiện nam hoặc tín nữ nào có tâm trong sạch muốn giữ thập giới trong thời gian nhất định hoặc trong một ngày một đêm cũng được.

  DASASĪLA – THẬP GIỚI

  Từ giới thứ nhất đến giới thứ 6 giống y như bát quan trai giới (từ giới thứ 7 tới 10 thì đọc như sau đây):

  7. Naccagītavāditavisūkadassanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  8. Mālāgandhavilepanadhārana-mandana-vibhūsanaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  9. Uccāsayana mahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  10. Jāta rūpa rajata paṭiggahana veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

   

  7. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự khiêu vũ ca hát, âm nhạc và hí kịch.

  8. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự đeo tràng hoa, xức dầu thơm, dồi phấn thoa mình và các vật trang điểm cho xinh đẹp.

  9. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

  10. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thọ lãnh vàng bạc.

  Phận sự người giữ giới Bát quan trai có 3 hoặc 4 là: phải nghe pháp (savaṇakicca); luận đạo (dhammasakaccha); tham thiền (bhāvanā). Nếu 4 thì thêm minh sát tuệ (vipassanā).

  -oo0oo-

  (10) 2, 3 vị thì đọc ayyā, 4 vị trở lên thì đọc sangho

  (11) 2,3 vị thì đọc bạch chư đại đức, 4 vị trở lên thì đọc bạch chư đại đức Tăng.

  (12) Có thể đọc atthaṅgasamannagataṃ uposatham yācāmi anuggaham katvā sīlaṃ detha me bhante.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.