Ngài Tam Tạng thứ X Ashin Sundara

Ngài Tam Tạng Ashin Sundara là một vị danh Tăng xuất chúng trong giáo pháp Đức Phật (Sāsana Ājānī) sinh ngày thứ sáu, mồng 8 tháng 4 năm 1955. Thân sinh Ngài là cụ ông U Tha Don và cụ bà Daw Khin Phwa tại làng Chaut Taing, thị xã Myaing, thị trán Pakhokku thuộc tỉnh Magwe.

Vào năm 12 tuổi, Ngài xuất gia sa-di với Thầy tế độ U Kovida trụ trì chùa Ma-ji-cho và thí chủ hộ độ xuất gia là cha mẹ Ngài.

Vào năm 15 tuổi, Ngài theo học chương trình Phật học căn bản tại chùa của Ngài Đại trưởng lão U Nandiya, là bậc thông thuộc về Abhidhamma và với Ngài U Jāgara tại chùa Tu Maung thuộc thị xã Amarapūra.

Vào năm 16 tuổi, Ngài đậu kỳ thi Pathama-nge (sơ cấp) của chính phủ.

Vào năm 17 tuổi, Ngài đậu kỳ thi Pathama-lat (trung cấp) của chính phủ.

Vào năm 18 tuổi, Ngài đậu kỳ thi Pathama-ji (cao cấp) của chính phủ.

Vào năm 19 tuổi, Ngài hoàn thành 2 trong 3 phần của Dhammācariya (pháp sư).

Vào năm 20 tuổi, Ngài thọ giới Tỳ kheo vào ngày 15/11/1974. Vị thầy tế độ là Đại Trưởng Lão U Kovida tại chùa Tu Maung thị xã Amarapūra. Thí chủ hộ độ xuất gia là ông U Than và bà Daw Khin Hla. Cũng vào năm đó, Ngài đỗ bằng Sāsanādhaja Dhammācariya (bằng pháp sư của chính phủ), bằng Nikāya-vinaya Dhammācariya (bằng pháp sư của hội Phật học phi chính phủ) và bằng Atthavisārada Mūla-abhidhammika (5 bộ đầu tiên trong 7 bộ của Tạng Vi Diệu Pháp), là nền tảng căn bản cho kỳ thi Tam Tạng sau này.

Ngoài ra, Ngài còn đạt bằng Dighābhāṇaka (thông thuộc Trường Bộ Kinh), một trong mười phần của chương trình thi Tam Tạng.

Vào năm 23 tuổi, Ngài đỗ bằng Dighānikāya-kovida (thông thuộc thấu suốt Trường Bộ Kinh).

Vào năm 25 tuổi, Ngài thông thuộc Tạng Luật (Vinaya-dhara), và đạt bằng Dvipiṭaka-dhara (thông thuộc Nhị Tạng) trong kỳ thi Tam Tạng do Ban Tôn Giáo thuộc Bộ Tôn Giáo chính phủ tổ chức. Kể từ đó, Ngài bắt đầu dạy pháp hành (Paṭipatti) tại Thiền viện Sunlun.

Vào năm 29 tuổi, Ngài đỗ bằng Ubhatovibhaṅga-kovida (thông thuộc thấu suốt 2 bộ đầu tiên của Tạng Luật).

Vào năm 31 tuổi, Ngài đỗ bằng danh dự Sāsanadhaja Sirīpavara Dhammācariya.

Vào năm 34 tuổi, Ngài thông thuộc thấu suốt Tạng Luật (Vinaya-kovida), và đạt bằng Dvipiṭaka-kovida (thông thuộc thấu suốt Nhị Tạng).

Vào năm 38 tuổi, Ngài đỗ bằng Mūla-abhidhammika: thông thuộc 5 bộ đầu tiên trong 7 bộ của Tạng Abhidhamma.

Vào năm 43 tuổi, Ngài đạt bằng Mūla-abhidhammika-kovida: thông thuộc thấu suốt 5 bộ đầu tiên của Tạng Abhidhamma.

Vào năm 45 tuổi, Ngài thông thuộc 2 bộ cuối của Tạng Abhidhamma, và đạt bằng Tipiṭaka-dhara (thông thuộc Tam Tạng).

Năm 48 tuổi, ở kỳ thi Tam Tạng lần thứ 56 vào năm 2004, Ngài đậu kỳ thi viết 2 bộ cuối cùng của Tạng Abhidhamma, và đạt bằng Tipiṭaka-dhara Tipiṭaka-kovida (thông thuộc thấu suốt Tam Tạng).

Sau khi hoàn thành xong Tam Tạng cả về tụng lẫn viết thuộc lòng kèm với Chú Giải và Phụ Chú Giải, Ngài Tam Tạng Ashin Sundara đã được phong tặng danh hiệu Tipiṭaka-dhara Tipiṭaka-kovida – Bậc cao thượng thông thuộc thấu suốt Tam Tạng. Chính phủ Myanmar kính dâng danh hiệu, cờ hiệu và một khuôn dấu tròn, bên trong có biểu tượng 3 lọng trắng cán vàng. Thêm vào đó, chính phủ cúng dường Ngài đất xây dựng, nước, gạo và điện cùng với 3 vé máy bay quốc nội thượng hạng cho Ngài và 2 người đi theo Ngài và, v.v…

Hiện nay, Ngài Tam Tạng Ashin Sundara đảm nhận 2 trọng trách lớn của Phật Pháp là dạy Pháp học và hướng dẫn Pháp hành. Ngài hiện là Thiền sư Viện chủ Thiền viện Sunlun ở phố 16/2, phường Thingangyun thuộc địa phận Yangon.

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

Để lại bình luận tại đây!