Cảm tác

Cảm tác

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA
  -----

  SƠ THIỀN TÂM
  (PATHAMAJHĀNACITTA)

  Soạn giả

  Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông
  (Vaṅsarakkhita Mahāthera)

  Ma vương

  Ma vương quá khứ dữ hỡi người ơi!
  Hắn bắt sanh linh quyến luyến đời!
  Nó chính hẳn là danh ngũ dục,
  Hay là quỉ sứ cõi người, trời.
  Thích nó; đắm say mồi hương, vị,
  Nó khiến say mê chẳng chịu thôi.
  Phật tử ta nay nên tỉnh ngộ,
  Tu hành chánh pháp nguyện không rời.

  Ngũ trần

  Năm trần tội lỗi quá ai ơi!
  Đeo đẳng, sa mê, mệt cả đời.
  Tưởng đến, lòng mình càng khó chịu,
  Nghe theo, hoạ nó chẳng buông rời.
  Đã đành khổ lắm, đời đa luỵ,
  Sao nở vui chi mộng nhứt thời.
  Quyến luyến làm gì đồ ngũ dục,
  Năm trần tội lỗi quá ai ơi.

  Tự tỉnh

  Lâm sơn tịch mịch dể tu hành,
  Vắng vẻ êm đềm tránh sắc thanh;
  Hợp chỗ tham thiền theo Bát chánh,
  An lòng chế ngự diệt tam bành.
  Ham mê chi tước danh tà nguỵ;
  Quyến luyến gì quyền lợi mỏng manh.
  Hữu phước nên nay ta ngộ cảnh,
  Lòng thành luyện đạo quả viên thành.

  ‒ Dứt tác phẩm Sơ thiền tâm (PL.2509 – DL.1965) ‒

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.