Căn cứ vào những yếu tố nào mà nói rằng người đó phạm tội nói lời chia rẽ?

Căn cứ vào những yếu tố nào mà nói rằng người đó phạm tội nói lời chia rẽ?

  Để biết có tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ hay không, cần phải căn cứ vào 4 chi-pháp của ác-nghiệp nói lời chia rẽ như sau:

  1- Bhinditabbo: Những người bị chia rẽ.

  2- Bhedapurakkhāro: Tác-ý ác làm cho hai người ấy chia rẽ nhau.

  3- Payogo: Cố gắng bằng khẩu và bằng thân để hai người ấy chia rẽ.

  4- Tadatthajānanaṃ: Những người nghe hiểu rõ ý nghĩa lời nói chia rẽ ấy. Hai người ghét bỏ lẫn nhau, rồi chia rẽ xa lánh nhau.

  - Nếu người nào hội đủ 4 chi-pháp của ác-nghiệp nói lời chia rẽ này thì người ấy đã tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ hội đủ chi-pháp, nhưng nếu không hội đủ 4 chi-pháp này thì người ấy tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ không hội đủ chi-pháp.

  Trích: Giải Thích 4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian, Quyển Nghiệp và Quả Của Nghiệp, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.