Vấn – ĐápCategory: Vấn HỏiBuddha (Đức Phật) có nghĩa là gì?
Ariyā Dhamma Staff asked 5 months ago
Ariyā Dhamma Staff replied 5 months ago

Buddhā’ti catusaccasambodhena Buddhā.
Buddha nghĩa là giác-ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân, gọi là Buddha.