Chồng Vợ Với Nhau Kiếp Hiện Tại Và Kiếp Vị Lai

Chồng Vợ Với Nhau Kiếp Hiện Tại Và Kiếp Vị Lai

  TÌM HIỂU VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỒI (SAṂSĀRAVAṬṬA)
  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  Chồng vợ với nhau kiếp hiện-tại và kiếp vị-lai

  Trong đời này, đôi chồng vợ biết tôn trọng lẫn nhau, có tâm đầu ý hợp với nhau, có pháp nhẫn nại vô sân, có tâm-từ biết giữ gìn hạnh phúc an- lạc trong kiếp hiện-tại, đôi chồng vợ hằng ngày sống chung với nhau thật là lý tưởng.

  Nếu mong muốn kiếp sau cũng sẽ trở thành đôi chồng vợ như kiếp hiện-tại này, thì cần phải thực-hành các pháp như thế nào?

  Nên tìm hiểu bài kinh Paṭhamasamajīvīsutta(1)

  Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại khu rừng Bhesakaḷā, nơi phóng sinh nai, xứ Susumāragira trong vùng Bhagga. Vào buổi sáng, Đức-Thế- Tôn mặc y mang bát ngự đi đến ngôi nhà gia chủ Nakulapitā. Ông Nakulapitā và bà Nakulamātā thỉnh Đức-Thế-Tôn ngồi trên chỗ cao quý. Ông Nakulapitā và bà Nakulamātā đến đảnh lễ Đức- Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ.

  Khi ấy, ông Nakulapitā bạch rằng:

  - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, từ khi con gặp bà Nakulamātā còn là cô gái trẻ cho đến nay, con một lòng chung tình với bà Nakulamātā, không hề ngoại tình dù trong ý nghĩ. Hai con có chung ý nguyện làm đôi chồng vợ cả kiếp hiện-tại lẫn trong kiếp vị-lai. Bạch Ngài.

  Bà Nakulamātā cũng bạch rằng:

  - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, từ khi con gặp ông Nakulapitā còn là cậu trai trẻ cho đến nay, con một lòng chung tình với ông Nakulapitā, không hề ngoại tình dù trong ý nghĩ. Hai con có chung ý nguyện làm đôi chồng vợ cả kiếp hiện-tại lẫn trong kiếp vị-lai. Bạch Ngài.

  Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng:

  - “Này Nakulapitā và Nakulamātā! Nếu chồng với vợ có chung ý nguyện làm đôi chồng vợ cả kiếp hiện-tại này lẫn kiếp vị-lai thật sự, thì đôi chồng vợ đều phải có 4 pháp là đồng có đức-tin trong sạch giống nhau (samasaddhā), đồng có giới trong sạch giống nhau (samasīlā), đồng có bố-thí giống nhau (samacāgā), đồng có trí-tuệ giống nhau (samapaññā), thì mới được làm đôi chồng vợ cả kiếp hiện-tại lẫn kiếp vị-lai.”

  Tương tự như vậy, có đôi bạn thân thiết trong kiếp hiện-tại này, nếu muốn kiếp vị-lai cũng sẽ làm đôi bạn thân thiết thì cần phải có 4 pháp là đồng có đức-tin trong sạch giống nhau, đồng có giới trong sạch giống nhau, đồng có bố-thí giống nhau, đồng có trí-tuệ giống nhau.

  Đôi chồng vợ hẹn ước với nhau rằng:

  “Kiếp sau đôi ta sẽ là đôi chồng vợ với nhau.”

  Nếu không có 4 pháp đồng giống nhau này, dù người chết trước, dù người chết sau, thậm chí chết chung cùng một lúc, thì cũng khó có thể gặp lại nhau được, bởi vì mỗi người có mỗi nghiệp khác nhau, cho quả tái-sinh kiếp sau khác nhau nên không gặp lại nhau được. Trong vòng tử sinh luân-hồi trải qua nhiều đời nhiều kiếp có khi hai người gặp lại nhau, sẽ như thế nào tuỳ theo nhân duyên.

  -oo0oo-

  (1) Aṅguttaranikāya, Catukanipāta, Paṭhamasamajīvīsutta.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.