Chú Giải Bổn Sanh Kinh

Chú Giải Bổn Sanh Kinh

Thời quá khứ, thuở đức hoàng đế Brahmadhatta thống trị thủ đô Bārānasī, có Đức Bồ tát giáng sinh làm vị Hoàng tử, danh hiệu là Janasandharājakumāra. 

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Mười Pháp không yên tâm đáng sợ 1
Tích người không làm tội nữa 2
Tích Brahmacariya 3
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.