Chùa Bát Chánh Đạo - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Bát Chánh Đạo - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa BÁT CHÁNH ĐẠO (ATTHANGIKARIYAVIHĀRA) 

    16/12A, đường số 12, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.  

    Trụ trì: Tỳ khưu Phước Định. ÐT: 0973 152 615

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.