Chùa Bửu Đức - Đồng Nai

Chùa Bửu Đức - Đồng Nai

    Chùa BỬU ÐỨC (SOṆUTTARĀRĀMA) 

    C-61-A, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Giác Chánh 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.