Chùa Bửu Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Bửu Quang - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa BỬU QUANG (RATANARAṄSYĀRĀMA) - TỔ ĐÌNH PHẬT GIÁO NAM TÔNG KINH 

    171/10 Quốc Lộ 1A, phường Bình Chiểu, quận Thủ Ðức, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Quản chúng: Đại Đức Minh Tấn. ÐT: 090 765 5551 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.