Chùa Siêu Lý - Thành Phố Hồ Chí Minh

Chùa Siêu Lý - Thành Phố Hồ Chí Minh

    Chùa SIÊU LÝ 

    681/6 Hậu Giang, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. 

    Trụ trì: Tỳ khưu Pháp Nhiên. ĐT: 090 820 2052 

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.