Chương các Pháp dàn xếp tranh tụng

Chương các Pháp dàn xếp tranh tụng

  TẠNG LUẬT - BỘ PHÂN TÍCH GIỚI BỔN
  Vinaya Pitaka - Suttavibhanga

  PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - II
  (Bhikkhuvibhanga II)

  XI. CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG
  (ADHIKARAṆASAMATHĀ DHAMMĀ)

  Tỳ-khưu Indacanda dịch

   

  Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng[10] này được đưa ra đọc tụng.

  [880] Nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết các sự tranh tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử Luật với sự hiện diện (sammukhāvinayo), nên áp dụng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ (sativinayo), nên áp dụng cách hành xử Luật khi không điên cuồng (amūḷhavinayo), nên phán xử theo sự thừa nhận (paṭiññāya), thuận theo số đông (yebhuyyasikā), theo tội của vị ấy (tassapāpiyasikā), cách dùng cỏ che lấp (tiṇavatthārako).

  Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này?

  Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này?

  Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này?

  Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.

  Dứt các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng.

  *******

  [881] Bạch chư đại đức, phần mở đầu (nidāna) đã được đọc tụng, bốn điều pārājika (bất cộng trụ) đã được đọc tụng, mười ba điều saṅghādisesa (tăng tàng) đã được đọc tụng, hai điều aniyata (bất định) đã được đọc tụng, ba mươi điều nissaggiya pācittiya (ưng xả đối trị) đã được đọc tụng, chín mươi hai điều pācittiya (ưng đối trị) đã được đọc tụng, bốn điều pāṭidesanīya (ưng phát lộ) đã được đọc tụng, các sekhiyā dhammā (ưng học pháp) đã được đọc tụng, bảy adhikaraṇasamathā dhammā (pháp dàn xếp tranh tụng) đã được đọc tụng.

  Bấy nhiêu của đức Thế Tôn ấy đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Chính tất cả (chư đại đức) nên học tập các điều học ấy với sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ.

  Phân Tích Giới Tỳ Khưu được chấm dứt.

  *******

  [10] Phần chi tiết được ghi lại ở Tiểu Phẩm - Cullavagga, chương IV.

  -ooOoo-

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.