Chương I: Phẩm trợ đạo

Chương I: Phẩm trợ đạo

  Chương I

  Phẩm trợ đạo
  (Bodhipakkhiya-dhamma)

  Hôm nay Sư (Ngài Ledi Sayadaw) sẽ giản lược trình bày ba mươi bảy Phẩm Trợ Ðạo, hay ba mươi bảy Bồ Ðề Phần, những Yếu Tố Cần Thiết cho sự Giác Ngộ [1], mà những ai muốn trau giồi thiền vắng lặng và thiền minh sát phải tận lực và quyết chí thực hành, nhằm tạo cho mình cơ hội hiếm hoi được tái sanh vào cảnh người trong thời kỳ có Giáo Huấn của vị Phật hiện tại (present Buddha Sàsana).

  Pháp Bodhipakkhiya dhamma, Phẩm Trợ Ðạo, gồm bảy nhóm là:

  1. Satipatthàna, Niệm Xứ (4 yếu tố),
  2. Sammappadhàna, Chánh Cần (4 yếu tố),
  3. Iddhipàda, Như ý Túc, hay căn bản của sự thành công, (4 yếu tố),
  4. Indriya, Căn, hay Khả Năng Kiểm Soát (5 yếu tố)
  5. Bala, Lực, hay Năng Lực Tinh Thần (5 yếu tố)
  6. Bojjhanga, Giác Chi, những Yếu Tố của sự Giác Ngộ (7 yếu tố)
  7. Magganga, Ðạo, những yếu tố của Con Ðường (8 yếu tố)

  (Tất cả 37 yếu tố)

  Pháp bodhipakkhiya-dhamma, Phẩm Trợ Ðạo, hay Bồ Ðề Phần được gọi như vậy bởi vì nó là những thành phần (pakkhiya) của sự Giác Ngộ (bodhi) mà nơi đây đề cập đến như là tuệ giác của Thánh Ðạo (magga-nàna). Ðây là những pháp, dhammas (những hiện tượng tâm linh) làm nhiệm vụ nguyên nhân kế cận (padatthàna, những thành phần thiết yếu (sambhàra) và những nền tảng, hay điều kiện đầy đủ (upanissaya) của Ðạo Tuệ (magga-nàna).

  37 PHẨM TRỢ ĐẠO (Bodhipakkhiya Sangaho)

  TỨ NIỆM XỨ (Cattàro satipatthàna)

  1. Niệm Thân
  2. Niệm Thọ
  3. Niệm Tâm
  4. Niệm Pháp

  TỨ CHÁNH CẦN (Cattàro sammappadhànà)

  1. Tinh Tấn lánh xa ác pháp đã phát sanh
  2. Tinh Tấn ngăn ngừa ác pháp chưa sanh
  3. Tinh Tấn phát triển thiện pháp chưa sanh
  4. Tinh Tấn tăng trưởng thiện pháp đã sanh

  TỨ THẦN TÚC (Cattàro iddhipàdà)

  1. Dục Như ý Túc
  2. Tấn Như ý Túc
  3. Tư Duy Như ý Túc
  4. Trạch Quán Như ý Túc

  NGŨ CĂN (Pancindriyàni)

  1. Tín Căn
  2. Tấn Căn
  3. Niệm Căn
  4. Ðịnh Căn
  5. Tuệ Căn

  NGŨ LỰC (Pancabalàni)

  1. Tín Lực
  2. Tấn Lực
  3. Niệm Lực
  4. Ðịnh Lực
  5. Tuệ Lực

  THẤT GIÁC CHI (Sattabojjhangà)

  1. Niệm Giác Chi
  2. Trạch Pháp Giác Chi
  3. Tinh Tấn Giác Chi
  4. Phỉ Giác Chi
  5. Khinh An Giác Chi
  6. Ðịnh Giác Chi
  7. Xả Giác Chi

  BÁT CHÁNH ĐẠO (Atthamaggangàni)

  1. Chánh Kiến
  2. Chánh Tư Duy
  3. Chánh Ngữ
  4. Chánh Nghiệp
  5. Chánh Mạng
  6. Chánh Tinh Tấn
  7. Chánh Niệm
  8. Chánh Ðịnh

  Tổng cộng: 37

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.