Chương Năm: Tương Ưng Sāmandaka

Chương Năm: Tương Ưng Sāmandaka

  TƯƠNG ƯNG BỘ - SAMYUTTA NIKAYA
  Tỳ Khưu Minh Châu dịch Việt

  Tập IV - Thiên Sáu Xứ

  Chương V: Tương Ưng Sàmandaka

  -ooOoo-

   

  I. Niết Bàn (S.iv,261)

  1) Một thời Tôn giả Sàriputta ở giữa dân chúng Vajji, trên bờ sông Hằng, tại Ukkavelà.

  2) Rồi du sĩ Sàmandaka đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên.

  3) Ngồi một bên, du sĩ Sàmandaka thưa với Tôn giả Sàriputta:

  -- "Niết-bàn, Niết-bàn", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là Niết-bàn? (Giống như kinh trước, Chương Bốn I, từ số 3 đến số 6.)

  II-XV.(S.iv,262)

  (Giống như trong Chương Bốn, số 2-15, với những thay đổi cần thiết).

  XVI. Khó Làm (S.iv,262)

  (Giống như Chương Bốn, số 16)

  -ooOoo-

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.