Chuyện Tiền Thân Đức Phật - Jātaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật - Jātaka

Nội dung

Bài đăng số Trang số
421. Chuyện Người Hớt Tóc Gangamāla (Tiền Thân Gangamāla) 1
220. Chuyện Tế Sư Dhammadhaja (Tiền Thân Dhammadhaja) 2
77. Chuyện Giấc Mộng Lớn ( Tiền Thân Mahāsupina) 3
75. Chuyện Con Cá (Tiền Thân Maccha) 4
74. Chuyện Luật Cây Rừng (Tiền Thân Rukkadhamma) 5
73. Chuyện Đúng Vậy Chăng? (Tiền Thân Saccankira) 6
72. Chuyện Tượng Vương Đức Hạnh (Tiền Thân Sīlavanāga) 7
71. Chuyện Cây Varana (Tiền Thân Vanara) 8
1. Chuyện Pháp Tối Thượng (Tiền Thân Apannaka) 9
2. Chuyện Bãi Sa Mạc (Tiền Thân Vannupatha) 10
3. Chuyện Người Buôn Chè (Tiền Thân Serivānija) 11
4. Chuyện Tiểu Triệu Phú (Tiền Thân Cullakasetthī) 12
5. Chuyện Đấu Gạo (Tiền Thân Tandulanāli) 13
6. Chuyện Thiên Pháp (Tiền Thân Devadhamma) 14
7. Chuyện Nàng Lượm Củi (Tiền Thân Katthahāri) 15
8. Chuyện Vua Gāmani (Tiền Thân Gāmani) 16
9. Chuyện Vua Makhādeva (Tiền Thân Makhādeva) 17
10. Chuyện Trưởng Lão Sukhavihāri (Tiền Thân Sukhavihāri) 18
11. Chuyện Con Nai Điềm Lành (Tiền Thân Lakkhana) 19
12. Chuyện Con Nai Cây Đa (Tiền Thân Nigrodhamiga) 20
13. Chuyện Mũi Tên (Tiền Thân Kandina) 21
14. Chuyện Con Nai Gió (Tiền Thân Vātamiga) 22
15. Chuyện Con Nai Kharādiya (Tiền Thân Kharādiya) 23
16. Chuyện Con Nai Có Ba Cử Chỉ (Tiền Thân Tipallatthamiga) 24
17. Chuyện Gió Thổi (Tiền Thân Māluta) 25
18. Chuyện Đồ Ăn Cúng Người Chết (Tiền Thân Matakabhatta) 26
19. Chuyện Lễ Cúng Do Có Lợi (Tiền Thân Āyācitabhatta) 27
20. Chuyện Hồ Nalakapāna (Tiền Thân Nalakapāna) 28
21. Chuyện Con Nai Sơn Dương (Tiền Thân Kurunga) 29
22. Chuyện Con Chó (Tiền Thân Kukkura) 30
23. Chuyện Con Ngựa Thuần Chủng (Tiền Thân Bhojanīya) 31
24. Chuyện Ðôi Ngựa Nòi Tốt (Tiền Thân Ājanna) 32
25. Chuyện Bến Tắm (Tiền Thân Tittha) 33
26. Chuyện Con Voi Mahilāmukha (Tiền Thân Mahilāmukha) 34
27. Chuyện Ðôi Bạn Thân Thiết (Tiền Thân Abhinha) 35
28. Chuyện Con Bò Đại Hỷ (Tiền Thân Nandivisāla) 36
29. Chuyện Con Bò Đen (Tiền Thân Kanha) 37
30. Chuyện Con Heo Munika (Tiền Thân Munika) 38
31. Chuyện Tổ Chim Con (Tiền Thân Kulāvaka) 39
32. Chuyện Múa Ca (Tiền Thân Nacca) 40
33. Chuyện Sống Hòa Hợp (Tiền Thân Sammodamāna) 41
34. Chuyện Con Cá (Tiền Thân Maccha) 42
35. Chuyện Con Chim Cút (Tiền Thân Vattaka) 43
36. Chuyện Con Chim (Tiền Thân Sakuna) 44
37. Chuyện Con Chim Trĩ (Tiền Thân Tittira) 45
38. Chuyện Con Cò (Tiền Thân Baka) 46
39. Chuyện Người Nô Lệ Nanda (Tiền Thân Nanda) 47
40. Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo (Tiền Thân Khadirangara) 48
41. Chuyện Trưởng Lão Losaka (Tiền Thân Losaka) 49
42. Chuyện Chim Bồ Câu (Tiền Thân Kopata) 50
43. Chuyện Con Rắn Tre (Tiền Thân Veluka) 51
44. Chuyện Con Muỗi (Tiền Thân Makasa) 52
45. Chuyện Nữ Tỳ Rohini (Tiền Thân Rohini) 53
46. Chuyện Kẻ Làm Hại Vườn (Tiền Thân Ārāmadūsaka) 54
47. Chuyện Rượu Mạnh (Tiền Thân Vāruni) 55
48. Chuyện Bà-la-môn Vedabbha (Tiền Thân Vedabbha) 56
49. Chuyện Các Vì Sao (Tiền Thân Nakkhatta) 57
50. Chuyện Những Kẻ Vô Trí (Tiền Thân Dummedha) 58
51. Chuyện Vua Ðại Giới Ðức (Tiền Thân Mahāsīlavā) 59
52. Chuyện Tiểu Janaka (Tiền Thân Cūla Janaka) 60
53. Chuyện Bình Rượu Đầy (Tiền Thân Punnapāti) 61
54. Chuyện Trái Cây (Tiền Thân Phala) 62
55. Chuyện Năm Vũ Khí (Tiền Thân Pãncāyudha) 63
56. Chuyện Khối Vàng (Tiền Thân Kancanakkhandha) 64
57. Chuyện Khỉ Chúa (Tiền Thân Vānarinda) 65
58. Chuyện Ba Pháp (Tiền Thân Tayodhammā) 66
59. Chuyện Tiếng Trống (Tiền Thân Bherivāda) 67
60. Chuyện Thổi Tù Và (Tiền Thân Sankhadhama) 68
61. Chuyện Bài Kinh Khổ Ðau (Tiền Thân Asātamanta) 69
62. Chuyện Cô Gái Trên Lầu Bảy Tầng (Tiền Thân Andabhuta) 70
63. Chuyện Hiền Sĩ Chà Là (Tiền Thân Takka) 71
64. Chuyện Người Vợ Khó Hiểu (Tiền Thân Durājāna) 72
65. Chuyện Nỗi Bất Mãn (Tiền Thân Anabhirati) 73
66. Chuyện Hoàng Hậu Từ Tâm (Tiền Thân Mudulakkhana) 74
67. Chuyện Người Ðàn Bà Thôn Quê (Tiền Thân Ucchanga) 75
68. Chuyện Thành Saketa (Tiền Thân Saketa) 76
69. Chuyện Con Rắn Phun Nọc Độc (Tiền Thân Visavanta) 77
70. Chuyện Hiền Giả Cái Cuốc (Tiền Thân Kuddāla) 78
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.