Chuyện Tiền Thân Đức Phật - Jātaka

Chuyện Tiền Thân Đức Phật - Jātaka

Nội dung

Bài đăng số Trang số
547. Vessantara Jataka: Tiền Thân Vessantara 1
543. Bhuridatta Jataka: Tiền Thân Bhūridatta 2
503. Sattigumba Jataka: Chuyện Anh Vũ Sattigumba 3
542. Khandahala Jataka: Chuyện Tế Sư Khandahala 4
528. Mahabodhi Jataka: Chuyện Hiền Giả Đại Bồ Đề 5
527. Ummadanti Jataka: Chuyện Kỹ Nữ Ummadantī 6
423. Indriya Jataka: Chuyện Uy Lực Dục Tham 7
422. Cetiya Jataka: Chuyện Quốc Vương Ceti 8
421. Gangamala Jataka: Chuyện Người Hớt Tóc Gangamāla 9
420. Sumangala Jataka: Chuyện Người Giữ Ngự Viên Sumangala 10
419. Sulasa Jataka: Chuyện Kiều Nữ Sulasā 11
418. Atthasadda Jataka: Chuyện Tám Tiếng Kêu 12
417. Kaccani Jataka: Chuyện Hiền Mẫu Kaccāni 13
416. Parantapa Jataka: Chuyện Cận Thần Parantapa 14
541. Nimi Jataka: Chuyện Đại Vương Nimi 15
130. Kosiya Jataka: Chuyện Nữ Bà-La-Môn Kosiya 16
128. Bilara Jataka: Chuyện Con Mèo 17
127. Kalanduka Jataka: Chuyện Người Nô Lệ Kalanduka 18
126. Asilakkhana Jataka: Chuyện Tướng Của Kiếm 19
125. Katahaka Jataka: Chuyện Người Nô Lệ Katāhaka 20
124. Amba Jataka: Chuyện Trái Xoài 21
122. Dummedha Jataka: Chuyện Kẻ Ngu 22
121. Kusanāli Jataka: Chuyện Thần Cây Cỏ Kusa 23
120. Bandhanamokkha Jataka: Chuyện Giải Thoát Sự Trói Buộc 24
119. Akālarāvi Jataka: Chuyện Con Gà Gáy Phi Thời 25
118. Vattaka Jataka: Chuyện Chim Cun Cút 26
117. Tittira Jataka: Chuyện Chim Đa Đa 27
116. Dubbaca Jataka: Chuyện Người Múa Giáo 28
115. Anusasika Jataka: Chuyện Người Giáo Giới 29
114. Mitacinti Jataka: Chuyện Con Cá Nghĩ Vừa 30
113. Sigala Jataka: Chuyện Con Chó Rừng 31
112. Amaradevi-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Của Hoàng Hậu Bất Tử 32
111. Gadrabha-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Của Con Lừa 33
110. Sabbasamharaka-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Bao Quát Tất Cả 34
109. Kundakapuva Jataka: Chuyện Bánh Bột Trấu Đỏ 35
108. Bāhiya Jataka: Chuyện Lạ Kỳ 36
107. Salittaka Jataka: Chuyện Nghề Ném Đá 37
106. Udancani Jataka: Chuyện Múc Nước 38
105. Dubbalakattha Jataka: Chuyện Con Voi Sợ Chết 39
104. Mittavinda Jataka: Chuyện Chàng Trai Mittavida 40
103. Veri Jataka: Chuyện Kẻ Thù 41
102. Pannika Jataka: Chuyện Người Bán Rau 42
101. Parosata Jataka: Chuyện Hơn Một Trăm Kẻ Ngu 43
100. Asatarupa Jataka: Chuyện Sắc Thân Bất Lạc 44
99. Parosahassa Jataka: Chuyện Hơn Một Ngàn Kẻ Ngu 45
98. Kutavanija Jataka: Chuyện Người Lái Buôn Lừa Đảo 46
97. Nāmasiddhi Jataka: Chuyện Điềm Lành Của Tên 47
96. Telapatta Jataka: Chuyện Bát Dầu 48
95. Mahasudassana Jataka: Chuyện Vua Đại Thiện Kiến 49
94. Lomahamsa Jataka: Chuyện Nỗi Kinh Hoàng 50
93. Vissasabhojana Jataka: Chuyện Ngộ Độc Do Luyến Ái 51
92. Māhāsara Jataka: Chuyện Đại Bảo Vật 52
91. Litta Jataka: Chuyện Chơi Súc Sắc Ngộ Độc 53
90. Akatannu Jataka: Chuyện Kẻ Vong Ân (Tiền Thân Akatannu) 54
89. Kuhaka Jataka: Chuyện Tiếng Trống Ồn Ào 55
88. Sarambha Jataka: Chuyện Con Bò Sārambha 56
87. Mamgala Jataka: Chuyện Điềm Lành Dữ 57
86. Sīlavīmamsana Jataka: Chuyện Thử Thách Giới Ðức 58
85. Kimpakka Jataka: Chuyện Cây Có Trái Lạ 59
84. Atthassadvāra Jataka: Chuyện Cửa Ngõ Hạnh Phúc 60
83. Kālakanni Jataka: Chuyện Ðiềm Xui Xẻo 61
82. Mittavinda Jataka: Chuyện Nam Tử Mittavinda 62
81. Surapana Jataka: Chuyện Uống Rượu 63
80. Bhimasena Jataka: Chuyện Người Thợ Dệt Bhimasena 64
79. Kharassara Jataka: Chuyện Tiếng Trống Ồn Ào 65
78. illisa-Jataka: Chuyện Vị Triệu Phú illīsa 66
76. Chuyện Người Không Sợ Hãi (Tiền thân Asamkiya) 67
421. Chuyện Người Hớt Tóc Gangamāla (Tiền Thân Gangamāla) 68
220. Chuyện Tế Sư Dhammadhaja (Tiền Thân Dhammadhaja) 69
77. Chuyện Giấc Mộng Lớn ( Tiền Thân Mahāsupina) 70
75. Chuyện Con Cá (Tiền Thân Maccha) 71
74. Chuyện Luật Cây Rừng (Tiền Thân Rukkadhamma) 72
73. Chuyện Đúng Vậy Chăng? (Tiền Thân Saccankira) 73
72. Chuyện Tượng Vương Đức Hạnh (Tiền Thân Sīlavanāga) 74
71. Chuyện Cây Varana (Tiền Thân Vanara) 75
1. Chuyện Pháp Tối Thượng (Tiền Thân Apannaka) 76
2. Chuyện Bãi Sa Mạc (Tiền Thân Vannupatha) 77
3. Chuyện Người Buôn Chè (Tiền Thân Serivānija) 78
4. Chuyện Tiểu Triệu Phú (Tiền Thân Cullakasetthī) 79
5. Chuyện Đấu Gạo (Tiền Thân Tandulanāli) 80
6. Chuyện Thiên Pháp (Tiền Thân Devadhamma) 81
7. Chuyện Nàng Lượm Củi (Tiền Thân Katthahāri) 82
8. Chuyện Vua Gāmani (Tiền Thân Gāmani) 83
9. Chuyện Vua Makhādeva (Tiền Thân Makhādeva) 84
10. Chuyện Trưởng Lão Sukhavihāri (Tiền Thân Sukhavihāri) 85
11. Chuyện Con Nai Điềm Lành (Tiền Thân Lakkhana) 86
12. Chuyện Con Nai Cây Đa (Tiền Thân Nigrodhamiga) 87
13. Chuyện Mũi Tên (Tiền Thân Kandina) 88
14. Chuyện Con Nai Gió (Tiền Thân Vātamiga) 89
15. Chuyện Con Nai Kharādiya (Tiền Thân Kharādiya) 90
16. Chuyện Con Nai Có Ba Cử Chỉ (Tiền Thân Tipallatthamiga) 91
17. Chuyện Gió Thổi (Tiền Thân Māluta) 92
18. Chuyện Đồ Ăn Cúng Người Chết (Tiền Thân Matakabhatta) 93
19. Chuyện Lễ Cúng Do Có Lợi (Tiền Thân Āyācitabhatta) 94
20. Chuyện Hồ Nalakapāna (Tiền Thân Nalakapāna) 95
21. Chuyện Con Nai Sơn Dương (Tiền Thân Kurunga) 96
22. Chuyện Con Chó (Tiền Thân Kukkura) 97
23. Chuyện Con Ngựa Thuần Chủng (Tiền Thân Bhojanīya) 98
24. Chuyện Ðôi Ngựa Nòi Tốt (Tiền Thân Ājanna) 99
25. Chuyện Bến Tắm (Tiền Thân Tittha) 100
26. Chuyện Con Voi Mahilāmukha (Tiền Thân Mahilāmukha) 101
27. Chuyện Ðôi Bạn Thân Thiết (Tiền Thân Abhinha) 102
28. Chuyện Con Bò Đại Hỷ (Tiền Thân Nandivisāla) 103
29. Chuyện Con Bò Đen (Tiền Thân Kanha) 104
30. Chuyện Con Heo Munika (Tiền Thân Munika) 105
31. Chuyện Tổ Chim Con (Tiền Thân Kulāvaka) 106
32. Chuyện Múa Ca (Tiền Thân Nacca) 107
33. Chuyện Sống Hòa Hợp (Tiền Thân Sammodamāna) 108
34. Chuyện Con Cá (Tiền Thân Maccha) 109
35. Chuyện Con Chim Cút (Tiền Thân Vattaka) 110
36. Chuyện Con Chim (Tiền Thân Sakuna) 111
37. Chuyện Con Chim Trĩ (Tiền Thân Tittira) 112
38. Chuyện Con Cò (Tiền Thân Baka) 113
39. Chuyện Người Nô Lệ Nanda (Tiền Thân Nanda) 114
40. Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo (Tiền Thân Khadirangara) 115
41. Chuyện Trưởng Lão Losaka (Tiền Thân Losaka) 116
42. Chuyện Chim Bồ Câu (Tiền Thân Kopata) 117
43. Chuyện Con Rắn Tre (Tiền Thân Veluka) 118
44. Chuyện Con Muỗi (Tiền Thân Makasa) 119
45. Chuyện Nữ Tỳ Rohini (Tiền Thân Rohini) 120
46. Chuyện Kẻ Làm Hại Vườn (Tiền Thân Ārāmadūsaka) 121
47. Chuyện Rượu Mạnh (Tiền Thân Vāruni) 122
48. Chuyện Bà-la-môn Vedabbha (Tiền Thân Vedabbha) 123
49. Chuyện Các Vì Sao (Tiền Thân Nakkhatta) 124
50. Chuyện Những Kẻ Vô Trí (Tiền Thân Dummedha) 125
51. Chuyện Vua Ðại Giới Ðức (Tiền Thân Mahāsīlavā) 126
52. Chuyện Tiểu Janaka (Tiền Thân Cūla Janaka) 127
53. Chuyện Bình Rượu Đầy (Tiền Thân Punnapāti) 128
54. Chuyện Trái Cây (Tiền Thân Phala) 129
55. Chuyện Năm Vũ Khí (Tiền Thân Pãncāyudha) 130
56. Chuyện Khối Vàng (Tiền Thân Kancanakkhandha) 131
57. Chuyện Khỉ Chúa (Tiền Thân Vānarinda) 132
58. Chuyện Ba Pháp (Tiền Thân Tayodhammā) 133
59. Chuyện Tiếng Trống (Tiền Thân Bherivāda) 134
60. Chuyện Thổi Tù Và (Tiền Thân Sankhadhama) 135
61. Chuyện Bài Kinh Khổ Ðau (Tiền Thân Asātamanta) 136
62. Chuyện Cô Gái Trên Lầu Bảy Tầng (Tiền Thân Andabhuta) 137
63. Chuyện Hiền Sĩ Chà Là (Tiền Thân Takka) 138
64. Chuyện Người Vợ Khó Hiểu (Tiền Thân Durājāna) 139
65. Chuyện Nỗi Bất Mãn (Tiền Thân Anabhirati) 140
66. Chuyện Hoàng Hậu Từ Tâm (Tiền Thân Mudulakkhana) 141
67. Chuyện Người Ðàn Bà Thôn Quê (Tiền Thân Ucchanga) 142
68. Chuyện Thành Saketa (Tiền Thân Saketa) 143
69. Chuyện Con Rắn Phun Nọc Độc (Tiền Thân Visavanta) 144
70. Chuyện Hiền Giả Cái Cuốc (Tiền Thân Kuddāla) 145
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.