Cittavagga: Phẩm Tâm [33-43]

Cittavagga: Phẩm Tâm [33-43]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  III. Cittavagga: Phẩm Tâm [33-43]

  33. "Tâm hoảng hốt giao động,
  Khó hộ trì, khó nhiếp,
  Người trí làm tâm thẳng,
  Như thợ tên, làm tên."

  34. "Như cá quăng trên bờ,
  Vất ra ngoài thủy giới;
  Tâm này vũng vẫy mạnh,
  Hãy đoạn thế lực Ma."

  35. "Khó nắm giữ, khinh động,
  Theo các dục quay cuồng.
  Lành thay, điều phục tâm;
  Tâm điều, an lạc đến."

  36. "Tâm khó thấy, tế nhị,
  Theo các dục quay cuồng.
  Người trí phòng hộ tâm,
  Tâm hộ, an lạc đến."

  37. "Chạy xa, sống một mình,
  Không thân, ẩn hang sâu[1]
  Ai điều phục được tâm,
  Thoát khỏi Ma trói buộc.[2]"

  38. "Ai tâm không an trú,
  Không biết chân diệu pháp,
  Tịnh tín bị rúng động,
  Trí tuệ không viên thành."

  39. "Tâm không đầy tràn dục,
  Tâm không (hận) công phá,
  Ðoạn tuyệt mọi thiện ác,
  Kẻ tỉnh không sợ hãi,"

  40. "Biết thân như đồ gốm,
  Trú tâm như thành trì,
  Chống ma với gươm trí;
  Giữ chiến thắng[3] không tham.[4]"

  41 "Không bao lâu thân này,
  Sẽ nằm dài trên đất,
  Bị vất bỏ, vô thức,
  Như khúc cây vô dụng."

  42. "Kẻ thù hại kẻ thù,
  Oan gia hại oan gia,
  Không bằng tâm hướng tà[5],
  Gây ác cho tự thân."

  43. "Ðiều mẹ cha bà con,
  Không có thể làm được
  Tâm hướng chánh làm được
  Làm được tốt đẹp hơn."

   

  [1] Trú xứ của Thức
  [2] Dục giới, sắc giới, vô sắc giới
  [3] Tức là quán (vipassana) mới chứng được.
  [4] Ðối với các thiền mới chứng
  [5] Hướng về 10 pháp bất thiện như sát sanh v.v.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.