Có bao nhiêu cách nói dối? Và những phạm tội nói dối bao gồm những yếu tố nào?

Có bao nhiêu cách nói dối? Và những phạm tội nói dối bao gồm những yếu tố nào?

  Để biết có tạo ác-nghiệp nói-dối hay không, cần phải căn cứ vào 4 chi-pháp của ác-nghiệp nói-dối:

  1- Atthavatthu: Điều không thật, vật không có.

  2- Visaṃvādacittatā: Ác-tâm nghĩ lừa dối.

  3- Payoga: Cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng thân cử động theo ác-tâm nghĩ lừa dối của mình.

  4- Tadattha vijānanaṃ: Người nghe tin theo sự lừa dối ấy.

  Nếu người nào hội đủ 4 chi-pháp của ác-nghiệp nói- dối này thì người ấy đã tạo ác-nghiệp nói-dối hội đủ chi- pháp, nhưng nếu không hội đủ 4 chi-pháp này thì người ấy tạo ác-nghiệp nói-dối không hội đủ chi-pháp.

  Người tạo ác-nghiệp nói-dối bằng lời nói hoặc bằng thân hành động có 4 cách:

  1- Tự mình cố gắng lừa dối bằng lời nói, bằng thân cử động, lắc đầu phủ nhận điều có thật, hoặc gật đầu khẳng định điều không có thật.

  2- Sai khiến người khác lừa dối bằng khẩu.

  3- Viết chuyện không có thật trong thư, trên báo, nói trong đài phát thanh, v.v... lan truyền cho độc giả, thính giả tin theo cho là sự-thật.

  4- Viết sách nội dung không có thật, ghi âm thanh vào băng, đĩa, phim ảnh, v.v... có tính cách lâu dài, để lừa dối độc giả, thính giả, khán giả,... tin theo cho là sự-thật.

  Người nào có tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm lừa dối người khác, nếu người khác tin theo sự lừa dối ấy cho là sự-thật thì người ấy tạo ác-nghiệp nói-dối hợp đủ 4 chi- pháp. Nhưng nếu người khác không tin theo sự lừa dối thì người ấy tạo ác-nghiệp nói-dối không hợp đủ chi-pháp.

  Trích: Giải Thích 4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian, quyển Nghiệp và Quả Của Nghiệp, Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.