Có bao nhiêu cách trộm cắp? Và dựa vào đâu xác định rằng phạm tội trộm cắp?

Có bao nhiêu cách trộm cắp? Và dựa vào đâu xác định rằng phạm tội trộm cắp?

  Để biết có tạo ác-nghiệp trộm-cắp hay không, cần phải căn cứ vào 5 chi-pháp của ác-nghiệp trộm-cắp:

  1- Parapariggahitaṃ: Của cải có chủ-nhân giữ gìn.

  2- Parapariggahitasaññitā: Biết rõ của cải, tài sản có chủ-nhân giữ gìn.

  3- Theyyacittaṃ: Tâm nghĩ trộm-cắp.

  4- Payogo: Cố gắng để trộm-cắp.

  5- Avahāro: Chiếm được của cải, tài sản ấy bằng sự cố gắng ấy.

  Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp trộm-cắp này thì người ấy đã tạo ác-nghiệp trộm-cắp hội đủ chi-pháp, nhưng nếu không hội đủ 5 chi-pháp này, thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp không hội đủ chi-pháp.

  Người cố gắng tạo ác-nghiệp trộm-cắp bằng 6 cách:

  1- Sāhatthikapayoga: Tự mình cố gắng tạo ác-nghiệp trộm-cắp, nghĩa là tự mình cố gắng bằng nhiều cách để chiếm đoạt của cải, tài sản, v.v... của người khác một cách bất hợp pháp.

  2- Āṇattikapayoga: Cố gắng sai khiến người khác tạo ác-nghiệp trộm-cắp bằng lời nói, hoặc bằng chữ viết gửi cho người khác, sai khiến họ tạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải, tài sản, v.v... của người khác.

  3- Nissaggiyapayoga: Cố gắng ném hàng hóa qua cửa khẩu, hoặc cất giấu hàng hóa qua cửa khẩu để trốn thuế.

  4- Thāvarapayoga: Cố gắng sai khiến thuộc hạ rằng: “Nếu có cơ hội lúc nào, chúng mày hãy cố gắng trộm- cắp, chiếm đoạt của cải, tài sản, v.v... của người khác cho bằng được” thời gian mau hoặc lâu không hạn định.

  5- Vijjāmayapayoga: Cố gắng sử dụng bùa chú, phù phép làm cho chủ-nhân mê, rồi chiếm đoạt của cải, tài sản, v.v... của họ, hoặc dùng phép thuật thôi miên điều khiển chủ-nhân theo ý đồ xấu của mình, bằng cách sai khiến, bắt buộc chủ-nhân trao của cải, tài sản, v.v... cho mình một cách bất hợp pháp.

  6- Iddhimayapayoga: Cố gắng sử dụng phép thần thông của mình để lấy một thứ nào đó mà không gây ra sự thiệt hại cho chủ-nhân.

  Trích: Giải Thích 4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian, Quyển Nghiệp và Quả Của Nghiệp, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.