Có mấy nguyên nhân chết? Có mấy nguyên nhân sát hại? Và có mấy điều kiện cấu thành tội sát hại?

Có mấy nguyên nhân chết? Có mấy nguyên nhân sát hại? Và có mấy điều kiện cấu thành tội sát hại?

  Mỗi chúng-sinh đều phải chết do 4 nguyên-nhân:

  1- Chúng-sinh chết vì hết tuổi thọ.

  2- Chúng-sinh chết vì hết nghiệp hỗ trợ.

  3- Chúng-sinh chết vì hết tuổi thọ và hết nghiệp hỗ trợ.

  4- Chúng-sinh chết vì nghiệp khác cắt đứt sinh-mạng.

  Nếu chúng-sinh nào chết vì 1 trong 3 trường hợp (1, 2, 3) thì chúng-sinh ấy chết hợp thời (kālamaraṇa).

  Nếu chúng-sinh nào bị người nào giết hại chết trước khi hết tuổi thọ, hoặc chết trước khi hết nghiệp hỗ trợ, thì chúng-sinh ấy chết vì trường-hợp thứ 4 không hợp thời (akālamaraṇa), người ấy đã tạo ác-nghiệp sát-sinh giết hại chúng-sinh ấy.

  Chi-pháp của ác-nghiệp sát-sinh

  Để biết có tạo ác-nghiệp sát-sinh hay không, cần phải căn cứ vào 5 chi-pháp của ác-nghiệp sát-sinh:

  1- Pāṇo: Chúng-sinh còn sinh-mạng.

  2- Pāṇasaññitā: Biết rõ chúng-sinh còn sinh-mạng.

  3-Vadhakacittaṃ: Ác-tâm nghĩ sẽ giết hại chúng-sinh.

  4- Payogo: Cố gắng giết hại chúng-sinh.

  5-Tena maraṇaṃ: Chúng-sinh ấy bị chết do sự cố gắng ấy.

  Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp sát- sinh này thì người ấy đã tạo ác-nghiệp sát-sinh hội đủ chi-pháp, nhưng nếu không hội đủ 5 chi-pháp này, thì người ấy tạo ác-nghiệp sát-sinh không hội đủ chi-pháp.

  Quả của 2 loại ác-nghiệp sát-sinh này có sự khác biệt:

  - Nếu tạo ác-nghiệp sát-sinh hội đủ 5 chi-pháp này thì ác-nghiệp sát-sinh ấy có nhiều năng lực, có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla), kiếp hiện-tại.

  - Nếu tạo ác-nghiệp sát-sinh không hội đủ 5 chi-pháp này thì ác-nghiệp sát-sinh ấy có ít năng lực, không có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭi- sandhikāla), mà có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla), kiếp hiện-tại.

  Cố gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh

  Người cố gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh bằng 6 cách:

  1- Sāhatthikapayoga: Tự mình cố gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh, nghĩa là tự mình sử dụng khí giới, dùng sức mạnh cố gắng giết hại chúng-sinh ấy, chúng-sinh ấy bị chết do chính mình. Như vậy gọi là tự mình cố gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh.

  2- Āṇattikapayoga: Cố gắng sai khiến người khác tạo ác-nghiệp sát-sinh bằng lời nói, hoặc bằng chữ viết gởi đến nhờ người khác, sai khiến họ tạo ác-nghiệp giết hại chúng-sinh ấy.

  3- Nissaggiyapayoga: Cố gắng dùng khí giới như phóng lao, ném đá, bắn cung tên, bắn súng, ném chất nổ, ... để giết hại chúng-sinh ấy.

  4- Thāvarapayoga: Cố gắng làm ra những thứ vũ khí để giết hại chúng-sinh có tính cách lâu dài như đào hầm, đặt bẫy, rèn gươm giáo, đúc súng đạn, làm bom, chất nổ, thuốc độc, v.v... Hễ khi nào có người sử dụng những thứ ấy để giết hại chúng-sinh, thì người làm ra những thứ ấy cũng gọi là tạo ác-nghiệp sát-sinh, bởi vì người ấy có tác-ý ác-tâm giết hại chúng-sinh có tính cách lâu dài.

  5- Vijjāmayapayoga: Cố gắng sử dụng bùa chú, phù phép trù ếm, v.v... làm cho chúng-sinh ấy chết.

  6- Iddhimayapayoga: Cố gắng sử dụng phép thuật của mình để giết hại chúng-sinh ấy.

  Đó là 6 cách cố gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh.

  Trích: Giải Thích 4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian, Quyển Nghiệp và Quả Của Nghiệp, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.