Cớ tại sao tạo phước thiện lấy pháp chân chánh làm chủ thì không sai lầm, hối hận?

Cớ tại sao tạo phước thiện lấy pháp chân chánh làm chủ thì không sai lầm, hối hận?

    Xem tại bài đăng Sự tạo nghiệp để hiểu rõ hơn.

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.