Có tuệ là Minh. Có điều kiện tốt là Hạnh. Sư Pháp Nhiên

Có tuệ là Minh. Có điều kiện tốt là Hạnh. Sư Pháp Nhiên

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.