Con đường đi tới sự chấm dứt khổ thân và khổ tâm. Thiền sư Beelin

Con đường đi tới sự chấm dứt khổ thân và khổ tâm. Thiền sư Beelin

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.