Con người chết do những nguyên nhân nào?

Con người chết do những nguyên nhân nào?

  Con người chết vì 4 nguyên-nhân:

  1- Āyukkhaya maraṇa: chết vì hết tuổi thọ.

  2- Kammakkhaya maraṇa: chết vì mãn nghiệp-hỗ-trợ.

  3- Ubhayakkhaya maraṇa: chết vì hết tuổi thọ và mãn nghiệp-hỗ-trợ cùng một lúc.

  4- Upacchedaka maraṇa: chết vì nghiệp khác cắt đứt sinh-mạng, nhưng tuổi thọ và nghiệp- hỗ-trợ vẫn còn.

  Ví như ngọn đèn dầu bị tắt vì 4 nguyên-nhân:

  1- Ngọn đèn dầu bị tắt vì hết tim.

  2- Ngọn đèn dầu bị tắt vì cạn dầu.

  3- Ngọn đèn dầu bị tắt vì hết tim và cạn dầu.

  4- Ngọn đèn dầu bị tắt vì gió thổi, vì bị bể...

  Cũng như vậy, người chết vì 4 nguyên-nhân:

  1- Người chết vì hết tuổi thọ, ví như ngọn đèn dầu bị tắt vì hết tim, nhưng còn dầu.

  2- Người chết vì mãn nghiệp-hỗ-trợ, ví như ngọn đèn dầu bị tắt vì cạn dầu, nhưng còn tim.

  3- Người chết vì hết tuổi thọ và mãn nghiệp- hỗ-trợ cùng một lúc, ví như ngọn đèn dầu bị tắt vì hết tim và cạn dầu cùng một lúc.

  4- Người chết vì tai nạn,vì bệnh nan y, nhưng tuổi thọ và nghiệp-hỗ-trợ vẫn còn, ví như ngọn đèn dầu bị tắt vì gió thổi hoặc vì bị vỡ bể, nhưng tim và dầu vẫn còn.

  Giảng giải

  - Người chết vì hết tuổi thọ (āyu): Tuổi thọ con người tuỳ theo thời đại, nếu người nào chết đúng theo tuổi thọ, thì người ấy chết hợp thời (kālamaraṇa).

  - Người chết vì mãn nghiệp-hỗ-trợ (kamma). Nghiệp ở đây có 2 loại nghiệp đều mãn là:

  * Janakakamma: sinh-quả-nghiệp là nghiệp có phận sự cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp hiện-tại của người ấy.

  * Upatthambhakakamma: hỗ-trợ-nghiệp là nghiệp có phận sự hỗ trợ đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người và có phận sự hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp khác trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp người ấy được tồn tại cho đến khi mãn quả của nghiệp ấy.

  Như vậy, người ấy chết hợp thời (kālamaraṇa).

  - Người chết vì tai nạn: Chết vì nghiệp khác phát sinh cắt đứt sinh-mạng của người ấy, dù tuổi thọ và nghiệp-hỗ-trợ vẫn còn.

  Như vậy, người ấy chết không hợp thời (akālamaraṇa).

  Trích Cõi Giới Chúng sinh (Bhūmi), Quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.