Cư Sĩ Vấn Đáp

Cư Sĩ Vấn Đáp

Tiếng cận sự nam, cận sự nữ (upasaka) cận sự nữ (upāsikā) nghĩa như thế nào? Đáp: Cận sự nam, cận sự nữ nghĩa là người vào gần đến Tam bảo, nương theo Tam bảo.

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Cư Sĩ Vấn Đáp (Prasṇā Gīhi) 1
Pháp trích lục 2
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.