Cửu Giới Uposathasīla

Cửu Giới Uposathasīla

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN III

  PHÁP-HÀNH GIỚI (SĪLĀCĀRA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  CỬU-GIỚI UPOSATHASĪLA

  Bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới mà hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam- bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, xin thọ trì bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới ấy, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn.

  Khi có bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới trong sạch và trọn vẹn làm nền tảng, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm từ đến tất cả chúng- sinh vô lượng trong 10 phương hướng, vậy là thêm vào một pháp-hành nữa, cho nên, Uposathasīla này gọi là cửu-giới Uposathasīla.

  Cửu-giới Uposathasīla này có 9 điều, như Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh Navaṅguposathasutta (1), được dịch nghĩa như sau:

  Đức-Phật truyền dạy rằng:

  - Này chư tỳ-khưu! Hành-giả thọ trì Uposathasīla có 9 điều, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, có quả báu lớn trong cõi dục-giới, có quả báu lớn làm duyên Niết-bàn, có kiếp sống xán lạn nhiều, có nhiều năng lực rộng lớn.

  Hành-giả thọ trì Uposathasīla có 9 điều, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn như thế nào để có quả báu lớn trong cõi dục-giới? Có quả báu lớn làm duyên Niết-bàn như thế nào? Có kiếp sống xán lạn nhiều như thế nào? Có nhiều năng lực rộng lớn như thế nào?

  - Này chư tỳ-khưu! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử có trí-tuệ sáng suốt suy xét rằng:

  * Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự sát-sinh, tuyệt đối tránh xa sự sát-sinh, đã bỏ gậy gộc, đã bỏ khí giới, có tâm biết hổ-thẹn mọi tội-lỗi, có tâm bi cứu khổ tất cả mọi chúng-sinh.

  Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự sát-sinh, tránh xa sự sát-sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khí giới, có tâm biết hổ-thẹn mọi tội-lỗi, có tâm bi thương xót cứu khổ tất cả mọi chúng-sinh trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay.

  Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì Uposathasīla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự sát-sinh được trong sạch.

  Đó là Uposathasīla điều-giới thứ nhất.

  * Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự trộm-cắp, tuyệt đối tránh xa sự trộm-cắp, chỉ thọ nhận vật dụng mà người ta cúng dường, không bao giờ trộm- cắp, là bậc sống hoàn toàn trong sạch thanh cao.

  Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự trộm-cắp, tránh xa sự trộm-cắp, chỉ thọ nhận vật dụng mà người ta cho, không trộm-cắp, sống hoàn toàn trong sạch thanh cao trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay.

  Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì Uposathasīla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự trộm-cắp được trong sạch.

  Đó là Uposathasīla điều-giới thứ nhì.

  * Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự hành-dâm mà hành phạm-hạnh cao thượng, tránh xa việc hành-dâm thấp hèn của người tại gia, tuyệt đối tránh xa sự hành-dâm.

  Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự hành-dâm mà hành phạm-hạnh cao thượng, tránh xa việc hành-dâm thấp hèn, tuyệt đối tránh xa sự hành-dâm trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay.

  Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì Uposathasīla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự hành-dâm được trong sạch.

  Đó là Uposathasīla điều-giới thứ ba.

  * Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự nói-dối, tuyệt đối tránh xa sự nói-dối, chỉ nói lời chân- thật, lúc nào cũng nói lời chân-thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối đời.

  Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự nói-dối, tránh xa sự nói-dối, chỉ nói lời chân-thật, lúc nào cũng nói lời chân- thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối đời trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay.

  Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì Uposathasīla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự nói-dối được trong sạch.

  Đó là Uposathasīla điều-giới thứ tư.

  * Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dể duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, tuyệt đối tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp.

  Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay.

  Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì Uposathasīla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự uống rượu và các chất-say là nhân sinh sự dể duôi được trong sạch.

  Đó là Uposathasīla điều-giới thứ năm.

  * Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời chỉ độ vật-thực một bữa (trong ngày), không dùng vật thực ban đêm, tránh xa sự độ vật thực phi thời (quá ngọ, quá 12 giờ trưa).

  Hôm nay, chính ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa (trong ngày), không dùng vật thực ban đêm, tránh xa sự dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quá 12 giờ trưa) trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay.

  Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì Uposathasīla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự dùng vật thực phi thời được trong sạch.

  Đó là Uposathasīla điều-giới thứ sáu.

  * Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự nhảy múa ca hát, thổi kèn, tuyệt đối tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái.

  Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự nhảy múa ca hát, thổi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay.

  Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì Uposathasīla, giữ gìn điều-giới tránh xa sự nhảy múa ca hát, thổi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái được trong sạch.

  Đó là Uposathasīla điều-giới thứ bảy.

  * Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, tuyệt đối tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô.

  Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay.

  Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của chư bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì Uposathasīla, giữ gìn điều-giới tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô được trong sạch.

  Đó là Uposathasīla điều-giới thứ tám.

  * Hành-giả có đại-thiện-tâm với tâm từ rải khắp hướng Đông đến tất cả mọi chúng-sinh trong muôn loài, trong khắp mọi nơi, với tâm từ vô lượng rải khắp mọi chúng-sinh vô lượng, không oan trái lẫn nhau, giữ gìn thân tâm được an-lạc.

  Cũng như vậy, tâm từ rải khắp hướng Nam...; tâm từ rải khắp hướng Tây...; tâm từ rải khắp hướng Bắc...; tâm từ rải khắp phía dưới...; tâm từ rải khắp phía trên đến tất cả mọi chúng-sinh trong muôn loài, trong khắp mọi nơi, với tâm từ vô lượng rải khắp mọi chúng-sinh vô lượng, không oan trái lẫn nhau, giữ gìn thân tâm được an-lạc.

  Đó là Uposathasīla có pháp-hành thứ chín.

  - Này chư tỳ-khưu! Hành-giả thọ trì Uposathasīla có 9 điều, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, để có quả báu lớn trong cõi dục-giới, có quả báu lớn làm duyên Niết-bàn, có kiếp sống xán lạn nhiều, có nhiều năng lực rộng lớn.

  (Xong bài kinh Navaṅguposathasutta)

  NGHI THỨC THỌ PHÉP QUY-Y TAM-BẢO VÀ THỌ TRÌ CỬU-GIỚI UPOSATHASĪLA

  Mọi nghi thức phần đầu giống như nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasīla. Đến phần xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu giới Uposathasīla có 9 chi-pháp thì thay đổi lời xin.

  NGHI THỨC THEO TUẦN TỰ

  Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ Ngài Trưởng-lão xong, tiếp theo thực-hành nghi lễ theo tuần tự như sau:

  * Đảnh lễ Đức-Phật

  * Lễ sám hối Tam-bảo.

  - Lễ sám hối Đức-Phật-bảo

  Uttamaṅgena vande’haṃ, pādapaṃsuṃ varuttamaṃ.
  Buddhe yo khalito doso, buddho khamatu taṃ mama.

  Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ,
  Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật.
  Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo,
  Cúi xin Phật-bảo xá tội ấy cho con.

  (đảnh lễ một lạy)

  - Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo

  Uttamaṅgena vande’haṃ, dhammañca duvidhaṃ varaṃ.
  Dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu taṃ mama.

  Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ,
  Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành.
  Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo,
  Cúi xin Pháp-bảo xá tội ấy cho con.

  (đảnh lễ một lạy)

  - Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo

  Uttamaṅgena vande’haṃ, saṃghañca duvidhuttamaṃ.
  Saṃghe yo khalito doso, saṃgho khamatu taṃ mama.

  Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ,
  Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng.
  Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo,
  Cúi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con.

  (đảnh lễ một lạy)

  * Bài kệ cầu nguyện

  Iminā puññakammena, sabbe bhayā vinassantu.
  Nibbānaṃ adhigantuṃ hi, sabbadukkhā pamuccāmi.

  Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hối này,
  Cầu xin mọi tai-hại hãy đều tiêu diệt.
  Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn,
  Cầu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh.

  XIN THỌ PHÉP QUY-Y TAM-BẢO VÀ CỬU-GIỚI UPOSATHASĪLA

  Ahaṃ (1) Bhante, tisaraṇena saha navaṅgasamannā-gataṃ Uposathasīlaṃ dhammaṃ yācāmi (2), anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me (3), Bhante.

  Dutiyampi, ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha navaṅga-samannāgataṃ Uposathasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me, Bhante.

  Tatiyampi, ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha navaṅga-samannāgataṃ Uposathasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me, Bhante.

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasīla có 9 điều.

  Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu- giới Uposathasīla có 9 điều cho con. Bạch Ngài.

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasīla có 9 điều.

  Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasīla có 9 điều cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài.

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasīla có 9 điều.

  Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasīla có 9 điều cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài.

  PHÉP QUY-Y TAM-BẢO VÀ THỌ TRÌ CỬU-GIỚI UPOSATHASĪLA

  Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu- giới Uposathasīla có 9 điều như sau:

  Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng:

  - Yamahaṃ vadāmi, taṃ vadehi (2) (vadetha).

  (Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ấy.)

  Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng:

  - Āma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.)

  Đảnh lễ Đức-Phật

  Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng:

  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. (3 lần)

  Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. (3 lần)

  Thọ phép quy-y Tam-bảo

  Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau:

  - Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật.

  - Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp.

  - Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng.

  - Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì.

  - Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì.

  - Dutiyampi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì.

  - Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba.

  - Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba.

  - Tatiyampi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba.

  NTL: Tisaraṇagamanaṃ paripuṇṇaṃ.
  (Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!)

  CSN: Āma! Bhante.
  (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.)

  Thọ trì cửu-giới Uposathasīla

  Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ trì cửu-giới Uposathasīla có 9 điều như sau:

  1- Pāṇātipātā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự sát-sinh.

  2- Adinnādānā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp.

  3-  Abrahmacariyā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm.

  4-  Musāvādā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối.

  5- Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇisikkhā- padaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dể duôi.

  6- Vikālabhojanā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật thực phi thời.

  7- Nacca-gīta-vādita-visūkadassana-mālāgandha- vilepana-dhāraṇa-maṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tham ái. 

  8- Uccāsayana-mahāsayanā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

  9- Mettāsahagatena cetasā sabbapāṇabhūtesu pharitvā viharaṇaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì pháp-hành niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm từ.

  NTL: Tisaraṇena saha navaṅgasamannāgataṃ Uposathasīlaṃ dhammaṃ sādhutaṃ katvā appamādena sampādehi.

  Phép quy-y Tam-bảo và cửu-giới Uposathasīla có 9 điều xong rồi, con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch hoàn toàn, bằng pháp không dể duôi, để làm nền tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh.

  CSN: Āma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.)

  NTL: Sīlena sugatiṃ yanti, sīlena bhogasampadā. Sīlena nibbutiṃ yanti, tasmā sīlaṃ visodhaye.

  Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới, Chúng-sinh được giải thoát khổ, nhờ giữ giới, Các con nên giữ giới cho được trong sạch!

  CSN: Sādhu! Sādhu! (Lành thay! Lành thay!)

  Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và cửu-giới Uposathasīla có 9 điều xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin như sau:

  BÀI KỆ KHẲNG ĐỊNH QUY-Y TAM-BẢO

  Natthi me saraṇaṃ aññaṃ, Buddho me saraṇaṃ varaṃ. Etena saccavajjena, hotu me jayamaṅgalaṃ.

  Natthi me saraṇaṃ aññaṃ, Dhammo me saraṇaṃ varaṃ. Etena saccavajjena, hotu me jayamaṅgalaṃ.

  Natthi me saraṇaṃ aññaṃ, Saṃgho me saraṇaṃ varaṃ. Etena saccavajjena, hotu me jayamaṅgalaṃ.(1)

  Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, Do nhờ năng lực của lời chân thật này, Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng.

  Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, Do nhờ năng lực của lời chân thật này, Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng.

  Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, Do nhờ năng lực của lời chân thật này, Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng.

  Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasīla có 9 chi-pháp đối với người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ.

  PHẦN GIẢNG GIẢI CỬU-GIỚI UPOSATHASĪLA

  Trong cửu-giới Uposathasīla có 9 điều, từ điều thứ nhất cho đến điều thứ 8 là 8 điều-giới, còn điều thứ 9 là pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm từ đến tất cả chúng-sinh muôn loài trong 10 hướng như sau:

  “Mettāsahagatena cetasā sabbapāṇabhūtesu pharitvā viharaṇaṃ samādiyāmi.”

  Con xin thọ trì pháp-hành niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm từ.

  Trong chi-pháp thứ 9 này, một số sách như sau:

  “Yathābalaṃ mettāsahagatena cetasā sabbavantaṃ lokaṃ pharitvā viharāmi.”

  Con xin thực-hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng- sinh trong đời theo năng lực đại-thiện-tâm hợp với tâm từ.

  Trong cửu-giới Uposathasīla có 9 điều, điều thứ 9 không phải là điều-giới như 8 điều-giới ở phần trước (từ điều-giới thứ nhất đến điều-giới thứ 8). Điều thứ 9 là pháp-hành thiền-định niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài vô lượng trong 10 hướng.

  Như vậy, trong cửu-giới Uposathasīla có 9 điều này, 8 điều-giới đầu thuộc về pháp-hành giới hỗ trợ cho điều thứ 9 thuộc về pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài vô lượng trong 10 hướng.

  PHƯỚC-THIỆN VÀ QUẢ BÁU ĐẶC BIỆT CỦA CỬU-GIỚI UPOSATHASĪLA CÓ 9 ĐIỀU

  Nếu hành-giả nào thọ trì cửu-giới Uposathasīla có 9 điều rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn thì hành-giả ấy không những được phước-thiện giữ-giới, mà còn có được phước-thiện hành-thiền nữa. Vì vậy, cửu-giới Uposathasīla có 9 điều này cao quý hơn bát- giới Uposathasīla có 8 điều-giới.

  Phước-thiện hành-thiền niệm rải tâm từ có được 11 quả báu trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai như sau:

  1- Ngủ được an-lạc.
  2- Thức dậy được an-lạc.
  3- Không thấy các ác mộng.
  4- Được mọi người thương yêu, quý mến.
  5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quý mến.
  6- Được chư-thiên hộ trì.
  7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí, ... không thể làm hại được.
  8- Tâm dễ dàng an tịnh.
  9- Gương mặt sáng sủa.
  10- Lúc lâm chung tâm không mê muội, tâm tỉnh táo.
  11- Đề-mục niệm rải tâm từ có khả năng chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới (trừ đệ-ngũ-thiền sắc-giới), nếu chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì sau khi chết, bậc thiền sắc-giới cao sở đắc của mình cho quả tái-sinh lên cõi trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng.

  Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm từ đến cho chính mình trước, rồi hành-giả niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh vô lượng trong 10 hướng khép kín từ hướng Đông, hướng Đông- Nam, hướng Nam, hướng Tây-Nam, hướng Tây, hướng Tây-Bắc, hướng Bắc, hướng Đông-Bắc, hướng Đông, hướng dưới, hướng trên.(1)

  Như vậy, chính mình được sự an-lạc do năng lực tâm từ ấy, chúng-sinh gần xa cũng được sự an-lạc tùy theo năng lực tâm từ của hành-giả.

  -oo0oo-

  (1) Aṅguttaranikāya, phần Navakanipāta, kinh Navaṅguposathasutta.

  ---

  (1) Nếu có nhiều người thì thay chữ “ahaṃ” bằng chữ “mayaṃ”.

  (2) Nếu có nhiều người thì thay chữ “yācāmi” bằng chữ “yācāma”.

  (3) Nếu có nhiều người thì thay chữ “me” bằng chữ “no”.

  ---

  (2) Nếu có 2 người trở lên thì thay chữ vadehi bằng vadetha.

  ---

  (1) Ba bài kệ này được trích trong quyển Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông.

  ---

  (1) Phương pháp thực-hành niệm rải tâm từ, nên xem quyển IX “Pháp-Hành Thiền-Định” trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, cùng soạn-giả.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.