Dandavagga: Phẩm Hình Phạt [129-145]

Dandavagga: Phẩm Hình Phạt [129-145]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  X. Dandavagga: Phẩm Hình Phạt [129-145]

  129. "Mọi người sợ hình phạt,
  Mọi người sợ tử vong.
  Lấy mình làm ví dụ
  Không giết, không bảo giết."

  130. "Mọi người sợ hình phạt,
  Mọi người thích sống còn;
  Lấy mình làm ví dụ,
  Không giết, không bảo giết."

  131. "Chúng sanh cầu an lạc,
  Ai dùng trượng hại người,
  Ðể tìm lạc cho mình,
  Ðời sau không được lạc."

  132. "Chúng sanh cầu an lạc,
  Không dùng trượng hại người,
  Ðể tìm lạc cho mình,
  Ðời sau được hưởng lạc."

  133. "Chớ nói lời ác độc,
  Nói ác, bị nói lại,
  Khổ thay lời phẩn nộ,
  Ðao trượng phản chạm mình."

  134. "Nếu tự mình yên lặng,
  Như chiếc chuông bị bể.
  Ngươi đã chứng Niết Bàn
  Ngươi không còn phẩn nộ."

  135. "Với gậy người chăn bò,
  Lùa bò ra bãi cỏ;
  Cũng vậy, già và chết,
  Lùa người đến mạng chung."

  136. "Người ngu làm điều ác,
  Không ý thức việc làm.
  Do tự nghiệp, người ngu
  Bị nung nấu, như lửa."

  137. "Dùng trượng phạt không trượng,
  Làm ác người không ác.
  Trong mười loại khổ đau,
  Chịu gấp một loại khổ."

  138. "Hoặc khổ thọ khốc liệt,
  Thân thể bị thương vong,
  Hoặc thọ bệnh kịch liệt,
  Hay loạn ý tán tâm."

  139. "Hoặc tai họa từ vua,
  Hay bị vu trọng tội;
  Bà con phải ly tán,
  Tài sản bị nát tan."

  140. "Hoặc phòng ốc nhà cửa
  Bị hỏa tai thiêu đốt.
  Khi thân hoại mạng chung,
  Ác tuệ sanh địa ngục."

  141. "Không phải sống lõa thể
  Bện tóc, tro trét mình,
  Tuyệt thực, lăn trên đất,
  Sống nhớp, siêng ngồi xổm,
  Làm con người được sạch,
  Nếu không trừ nghi hoặc."

  142 "Ai sống tự trang sức,
  Nhưng an tịnh, nhiếp phục,
  Sống kiên trì, phạm hạnh,
  Không hại mọi sinh linh,
  Vị ấy là phạm chí,
  Hay sa môn, khất sĩ."

  143. "Thật khó tìm ở đời,
  Người biết thẹn, tự chế,
  Biết tránh né chỉ trích
  Như ngựa hiền tránh roi."

  144. "Như ngựa hiền chạm roi,
  Hãy nhiệt tâm, hăng hái,
  Với tín, giới, tinh tấn,
  Thiền định cùng trạch pháp.
  Minh hạnh đủ, chánh niệm,
  Ðoạn khổ này vô lượng."

  145. "Người trị thủy dẫn nước,
  Kẻ làm tên nắn tên,
  Người thợ mộc uốn ván,
  Bậc tự điều, điều thân."

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.