Ba Ngày Lịch Sử Trọng Đại Trong Phật Giáo

phat giao

Theo truyền thồng Phật Giáo Nguyên Thuỷ có 3 ngày lịch sử trọng đại như sau:

1-Ngày rằm tháng tư (âm lịch) có 3 sự kiện lịch sử trùng hợp theo thời gian khác nhau:

* Đức Bồ tát Chánh Đẳng Giác Siddhattha đản sinh kiếp chót vào ngày rằm tháng tư, tại khu vườn Lumbinī. (nay thuộc về nước Nepal).

* Đức Bồ tát Chánh Đẳng Giác Siddhattha trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama vào ngày rằm tháng tư, tròn đúng 35 tuổi, tại khu rừng Uruvelā.

* Đức Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng sinh suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư, Đức Phật tịch diệt Niết-bàn, tròn đúng 80 tuổi, tại khu rừng Kusinārā.

2- Ngày rằm tháng sáu (âm lịch), 2 tháng sau khi trở thành Đức Phật Gotama, lần đầu tiên Đức Phật Gotama thuyết giảng bài Kinh Dhammacakkappavatanasutta: Kinh Chuyển pháp luân tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Trưởng- lão Koṇḍañña, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài Mahānāma, Ngài Assaji tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh-thành Bārāṇasī.

Đồng thời Tam bảo: Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo đầy đủ trọn vẹn xuất hiện trên thế gian.

3- Ngày rằm tháng giêng (âm lịch), 9 tháng sau khi trở thành Đức Phật Gotama, Đại hội chư Thánh A ra hán gồm có 1.250 Vị đủ 4 chi pháp lần đầu tiên tại ngôi chùa Veḷuvana, gần kinh thành Rājagaha, nước Magadha.

Khi ấy Đức Phật thuyết dạy ovādapātimokkha cho 1.250 Vị Thánh A ra hán ấy. Bốn chi pháp là:

– Vào ngày rằm tháng giêng.

– Chư Thánh A-ra-hán 1.250 vị tự động đến đảnh lễ Đức-Phật tại ngôi chùa Veḷuvana.

– 1.250 Vị Thánh A ra hán này đều được Đức Phật cho phép xuất gia theo cách gọi “Ehi Bhikkhu”.

– 1.250 Vị Thánh A-ra-hán này đều chứng đắc lục thông.

* Ngày rằm tháng tư là ngày Đức Phật Bảo.

* Ngày rằm tháng sáu là ngày Đức Pháp Bảo.

* Ngày rằm tháng giêng là ngày Đức Tăng Bảo.

Trích: Kinh Chuyển Pháp Luân (trang 64-65) – TK Hộ Pháp