Bài kệ rãi tâm từ – The Chant of Metta

rai tam tu

Hành giả tiến hành niệm rải tâm từ đến toàn thể thế giới chúng sinh hướng trên, 4 cõi trời vô sắc giới phạm thiên; hướng dưới 11 cõi dục giới; ở khoảng giữa 16 cõi trời sắc giới phạm thiên, với tâm từ trong thiện tâm không hẹp lượng, toả rộng khắp vô lượng vô biên, không có tâm sân oan trái là kẻ thù bên trong, không có kẻ thù bên ngoài. Do năng lực tâm từ vô lượng nên xoá bỏ được giới hạn ranh giới giữa các chúng sinh, giữa mình với tất cả chúng sinh đều mang tính chất đồng đẳng với nhau. Hành giả chứng đắc bậc thiền sắc giới với đề mục niệm rải tâm từ vô lượng đến tất cả chúng sinh không giới hạn

Trích: Tâm từ (Tỳ khưu Hộ Pháp)

Aham avero homi abyãpajjho homi anĩgho homi sukhĩ-attãnam pariharãmi

Nguyện cho tôi thoát được mọi oan trái tâm không phiên não thân không đau đớn thân tâm được an lạc

Mama mãtãpitu ãcariya ca nãtimittã ca sabrahmã-carino ca

Nguyện cầu cho cha mẹ, thầy tổ, bà con, bạn bè và đạo hữu

Averã hontu abyãpajjhã hontu anĩgha hontu sukhĩ-attãnam pariharantu.

Thoát khỏi mọi oan trái tâm không phiền não thân không đau đớn giữ gìn thân tâm được an lạc.

Imasmim ãrãme sabbe yogino averã hontu abyãpajjhã hontu

Nguyện cầu cho tất cả thiền sinh nơi đây thoát khỏi mọi oan trái tâm không phiền não

Anĩgha hontu sukkhĩ-attãnam pariharantu.

Thân không đau đớn giữ gìn thân tâm được an lạc.

Imasmim ãrãne sabbe bhikkhu sãmanera ca upãsaka-upasikãyo ca

Nguyện cầu cho tất cả chư tăng sa di nam và nữ cư sĩ ở nơi đây

Averã hontu abyãpajjhã hontu anĩgha hontu sukkhĩ-attãnam pariharantu

Thoát khỏi mọi oan trái tâm không phiên não thân không đau đớn giữ gìn thân tâm được an lạc.

Amhãkam catupaccaya-dãyakã averã hontu abyãpajjha hontu

Nguyện cầu cho tất cả thí chủ cúng dường tứ vật dụng thoát khỏi mọi oan trái tâm không phiền não

Anĩgha hontu sukkhĩ-attãnam pariharantu

Thân không đau đớn giữ gìn thân tâm được an lạc.

Amhãkam ãrakkha devatã imasmim vihãre imasmim ãvãse imasmim ãrãme ãrakkha devatã

Nguyện cầu cho tất cả chư thiên hộ trì ở tu viện này hộ trì ở nơi trú ngự này hộ trì ở khu vực này các chư thiên hộ trì

Averã hontu abyãpajjhã hontu anĩgha hontu sukkhĩ-attãnam pariharantu

Thoát khỏi mọi oan trái tâm không phiên não thân không đau đớn giữ gìn thân tâm được an lạc.

Sabbe sattã sabbe pãnã sabbe bhũta sabbe puggalã

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh các loài có hô hấp các loài động vật các loài sinh vật

Sabbe attabhãva-pariyãpannã sabba itthiyo sabbe purisã sabbe ariyã

Nguyện cầu cho tất cả các loài có thân và tâm tất cả nữ giới tất cả nam giới tất cả bậc thánh

Sabbe anariyã sabbe devã sabbe manussã sabbe vinipãtikã.

Nguyện cầu cho người phàm cho chư thiên cho loài người và chúng sanh trong bốn cõi khổ

Averã hontu abyãpajjhã hontu anĩgha hontu sukkhĩ-attãnam pariharantu

Thoát khỏi mọi oan trái tâm không phiên não thân không đau đớn giữ gìn thân tâm được an lạc.

Dukkhã muccantu Yatha-laddha-sampattito mavigacchantu Kamassakã

Hết khổ đau Không bị tước đoạt hạnh phúc đã có Mỗi chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra

Puratthimãya disãya, pacchimãya disãya, uttarãya disãya, dakkhinãya disãya, puratthimãya anudisãya, pacchimãya anudisãya

Nơi hướng đông nơi hướng tây nơi hướng bắc nơi hướng nam nơi hướng đông nam nơi hướng tây bắc

Uttarãya anudisãya,dakkhinãya anudisãya, hetthimãya disãya, uparimãya disãya.

Nơi hướng đông bắc nơi hướng tây nam nơi hướng dưới nơi hướng trên

Sabbe sattã sabbe pãnã sabbe bhũta sabbe puggalã

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh các loài có hô hấp các loài động vật các loài sinh vật

Sabbe attabhãva-pariyãpannã, sabbe itthiyo, sabbe purisã, sabbe ariyã

Nguyện cầu cho tất cả các loài có thân và tâm tất cả nữ giới tất cả nam giới tất cả bậc thánh

Sabbe anariyã, sabbe devã, sabbe manussã, sabbe vinipãtikã.

Nguyện cầu cho người phàm chư thiên loài người và chúng sanh trong bốn cõi khổ

Averã hontu, abyãpajjhã, hontu anĩgha hontu sukkhĩ-attãnam pariharantu

Thoát khỏi mọi oan trái tâm không phiên não thân không đau đớn giữ gìn thân tâm được an lạc.

Dukkhã muccantu, Yatha-laddha-sampattito mavigacchantu, Kamassakã

Hết khổ đau, không bị tước đoạt hạnh phúc đã có, mỗi chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra

Uddham yãva bhavaggã ca adho yãva avĩccito samantã cakkavãlesu

Xa đến cõi cao nhất xuống đến cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ

Ye sattã pathavĩ-carã abyãpajjha niverã ca niddukkhã ca nupaddavã

Tất cả chúng sanh đi trên đất được thoát khỏi phiền não và thù hận tránh được đau đớn và hiểm nguy

Uddham yãva bhavaggã ca adho yãva avĩccito samantã cakkavãlesu

Xa đến cõi cao nhất xuống đến cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ

Ye sattã udakecarã abyãpajjha niverã ca niddukkhã ca nupaddavã

Tất cả chúng sanh sống trong nước được thoát khỏi phiền não và thù hận tránh được đau đớn và hiểm nguy

Uddham yãva bhavaggã ca adho yãva avĩccito samantã cakkavãlesu ye sattã akãsecarã

Xa đến cõi cao nhất xuống đến cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ tất cả chúng sanh ở trong không gian

Abyãpajjha niverã ca niddukkhã ca nupaddavã

Được thoát khỏi phiền não và thù hận tránh được đau đớn và hiểm nguy

Imãya dhammã nudhammapatipattiyã Budham pũjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp con xin cúng dường Đức Phật

Imãya dhammã nudhammapatipattiyã Dhamam pũjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp con xin cúng dường Pháp Bảo

Imãya dhammã nudhammapatipattiyã Sangham pũjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp con xin cúng dường Tăng Bảo

Imãya dhammã nudhammapatipattiyã mãtãpitaro pũjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp con xin cúng dường cha mẹ

Imãya dhammã nudhammapatipattiyã ãcariye pũjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp con xin cúng dường thầy tổ

Addhã imãya patipadãya jarãmaranamhã parimusisãmi

Với việc hành thiền này nguyện cho tôi thoát khỏi sự khổ của già và chết

Idam me pũnnam ãsavakkhayãvaham hotu

Nguyện cho những phước lành của tôi dẫn đến sự tận diệt những lậu hoặc

Idam me pũnnammagga-phala nãnassa paccayo hotu

Nguyện cho giới đức (trong sạch) của tôi sẽ là duyên lành dẫn đến Đạo và quả

Idam no pũnna-bhãgam sabbasattãnam dema

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu này đến tất cả chúng sanh

Sabbe sattã sukhitã hontu

Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui

Sadhu!Sadhu!Sadhu

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Nguồn: Thiền Viện Panditarama