Để trở thành đức vua trời Sakka (Ngọc hoang đại đế) cần thực hành những điều nào?

Để trở thành đức vua trời Sakka (Ngọc hoang đại đế) cần thực hành những điều nào?

  Để trở thành Đức-vua-trời Sakka cần phải thực-hành 7 pháp:

  1- Nuôi dưỡng cha mẹ một cách cung-kính và chu đáo.

  2- Tôn kính bậc trưởng lão trong dòng họ và người trong đời.

  3-Nói năng dịu dàng lễ phép đối với mọi người.

  4- Không nói lời chia rẽ mà nói lời hoà thuận.

  5- Không có tính keo kiệt trong của cải tài sản của mình mà hoan-hỷ tạo phước-thiện bố-thí.

  6- Có tính chân thật với mình và mọi người.

  7- Chế ngự được tính sân hận.

  Trích Cõi Giới Chúng sinh (Bhūmi), Quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.