Dhammapada - Pháp Cú Trích Lục

Dhammapada - Pháp Cú Trích Lục

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA
  -----

  PHÉP CHÁNH ĐỊNH
  SƯU TẬP PHÁP

  Soạn giả

  Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông
  (Vaṅsarakkhita Mahāthera)

   

  DHAMMAPADA - PHÁP CÚ TRÍCH LỤC

  Mā piyehi samā gañchi
  Apiyehi kudācanam piyānaṃ
  Adassanaṃ dukkhaṃ
  Tasmā piyaṃ na kayirātha piyāpāyo
  Hi pāpako ganthā
  Tesaṃ na vijjanti
  Yesaṃ Naṭṭhi piyāpiyam.

  Trong lúc nào, cũng chẳng nên thân thiết với hạng chúng sanh cùng vật thương yêu, chẳng nên gần gũi với hạng chúng sanh cùng vật không thương yêu. Vì sự không thấy chúng sanh và vật thương yêu, thấy chúng sanh và vật không thương yêu là điều nhơ nhớp xấu xa. Nếu sự thương yêu và không thương yêu chẳng có đến người nào thì các phiền não kết buộc lẫn nhau cũng chẳng có đến người ấy.

  Piyāto jāyate soko piyāto jāyate bhayaṃ piyāto vippamuttassa naṭṭhi soko kuto bhayaṃ ‒ Thương yêu sanh ra ưa, thương yêu sanh ra sợ, nếu người dứt khỏi điều thương yêu thì tiếc và sợ cũng chẳng do đâu mà sanh được.

  Tatiyā jāyati soko rotiyā jāyate bhayaṃ, vippamuttassa naṭṭhi soko kuto bhayaṃ ‒ Ưa thích sanh ra tiếc, ưa thích sanh ra sợ, nếu người dứt khỏi điều ưa thích thì tiếc và sợ cũng chẳng do đâu mà sanh được.

  ‒ Dứt sưu tập pháp ‒
  ‒ Dức tác phẩm Pháp chánh định và sưu tập pháp (PL. 2505 – DL. 1961) ‒

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.