Dhātukathāpāḷi: Bộ Phân Loại

Dhātukathāpāḷi: Bộ Phân Loại

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Mātikā: Mẫu đề 1
Saṅgahāsaṅgahapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp và bất yếu hiệp 2
Saṅgahitena asaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu bất yếu hiệp theo yếu hiệp 3
Asaṅgahitena saṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp theo bất yếu hiệp 4
Saṅgahitena saṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp theo yếu hiệp 5
Asaṅgahitena asaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu bất yếu hiệp theo bất yếu hiệp 6
Sampayoga vippayogapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng 7
Sampayuttena vippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu bất tương ưng theo tương ưng 8
Vippayuttena sampayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng theo bất tương ưng 9
Sampapayuttena sampayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng theo tương ưng 10
Vippayuttena vippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu bất tương ưng theo bất tương ưng 11
Saṅgahitenatena sampayuttavippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng theo yếu hiệp 12
Sampayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp, bất yếu hiệp theo tương ưng 13
Asaṅgahitena sampayuttavippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng theo bất yếu hiệp 14
Vippayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp, bất yếu hiệp theo bất tương ưng 15
Padabhājanīyānukkamo: Trích cú từ điển Bộ phân loại 16
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.