Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammatthasangaha)

Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammatthasangaha)

  TẠNG VI DIỆU PHÁP
  (ABHIDHAMMA PITAKA)

  DIỆU PHÁP LÝ HỢP
  (ABHIDHAMMATTHASANGAHA)

  Hòa thượng Tịnh Sự soạn dịch
  Mùa An cư năm Mậu Thân
  DL 1968 - PL 2511

   

  PHẨM THỨ NHẤT (PHẨM TÂM VƯƠNG)

  1) Cuối đầu làm lễ Phật Đà
  Lạy ngôi Pháp Bảo luôn và Thánh Tăng
  Tôi xin bày tỏ luận phần
  Diệu Pháp Lý hợp sẽ phân nhiệm mầu.


  2) Bốn Pháp Siêu lý cao sâu
  Tính theo tóm tắt ban đầu Tâm Vương
  Tâm Sở Sắc Pháp còn nương
  Níp Bàn vô thượng là phương tuyệt đoàn.


  3) Mười hai Bất Thiện sẽ toan
  Tâm Tham có tám chứa chan theo phần
  Tâm Sân hai thứ khó dằn
  Tâm Si một cặp cộng bằng mười hai.


  4) Vô Nhân mười tám chẳng sai
  Quả Bất Thiện bảy, quả Lành tám Tâm
  Tâm Hạnh ba thứ đồng lâm
  Cộng chung mười tám chẳng cầm nổi nhơn.


  5) Trừ trên ba chục gọn trơn
  Năm mươi lẻ chín hẹp đơn dón phần
  Rộng thời chín chục một tăng
  Là Tâm Tịnh Hảo xét phân biết rành.


  6) Tính theo Thọ, Trí trợ lành
  Dục Giới Tịnh Hảo kể thành hăm tư
  Đại Thiện có tám chẳng dư
  Đại Quả, Đại Hạnh đều như tám lòng.


  7) Dục Giới mười một cõi trong
  Năm mươi lẻ bốn tánh mong dục nhiều
  Nhị thập: Thiện, Bất Thiện nêu;
  Mười một Giống Hạnh; quả nhiều hăm ba.


  8) Những Tâm Sắc giới như là
  Tính theo Thiền Định thời mà năm Tâm
  Chia phân thiện, quả chớ lầm
  Với cùng Giống Hạnh kể nhằm mười lăm.


  9) Cõi Vô Sắc Giới những Tâm
  Bốn Thiện, bốn quả hiệp lâm cộng cùng
  Giống Hạnh bốn thứ kể chung
  Thành mười hai thứ hoành tung vô hình.


  10) Bốn Tâm Thánh Đạo nhơn linh
  Quả màu cũng bốn phát minh Thánh Đoàn
  Cộng chung tám bậc tính toán
  Đó là Xuất Thế, Níp Bàn cảnh qui.


  11) Lấy trên chia gống bốn chi
  Mười hai bất Thiện, Thiện thì hăm dư
  Tâm quả ba chục sáu cư
  Giống Hạnh hằng số hai mươi đủ tròn.


  12) Dục Giới năm chục bốn son
  Mười lăm Sắc Giới nước non y phần
  Mười hai Vô Sắc thường năng
  Xuất thế có tám cận thân Níp Bàn.


  13) Tâm Vương hẹp rộng hai đàng
  Hẹp thời tám chục lại tràn chín dư
  Rộng thời trăm với hai mươi
  Lại thêm lẻ một, cả chư Thánh Thoàn.


  14) Rộng theo Thiền Định phân ban
  Mỗi tâm Xuất Thế thiền thang năm từng
  Năm lần cái tám là chừng
  Nhơn rồi cộng lại số ngừng bốn mươi.


  15) Tính theo Sắc Giới chẳng dư
  Sơ Thiền tới Ngũ sắp như của phàm
  Tâm Vô Sắc Giới đã hàm
  Khép vào Thiền Ngũ kể làm thứ năm.


  16) Vậy nên mới đếm tới hăm
  Và ba số lẻ cao thâm Ngũ Thiền
  Sơ, nhị, tam tứ mỗi riêng
  Điều là mười một rộng tuyên số nầy


  17) Tính theo bốn giống đủ đầy
  Ba mươi lẻ bảy Thiện gây nhơn lành
  Năm mươi hai lẻ Quả rành
  Hai mươi Giống Hạnh chẳng lành mười hai.


  Tâm Vương lượt tỏ gọn thay
  Diệu Pháp Lý Hợp nghĩa này Pa-li
  Đây là phẩm Nhứt sơ chi
  Phân bày mười bảy kệ thì nghĩa suông.

   

  PHẨM THỨ HAI (TÂM SỞ PHỐI HỢP VÀ TÂM VƯƠNG HỢP ĐỒNG)

  1) Pháp chi phụ thuộc Tâm Vương
  Đồng sanh, đồng diệt, đồng căn, cảnh đồng
  Năm mươi hai lẻ Pháp Tông
  Ấy là Tâm Sở bởi vòng tứ chung.


  2) Nêu danh tùy trạng lập dùng
  Mười ba Vô Ký, chẳng lành mười tư
  Hai lăm Tịnh Hảo chẳng dư
  Ba phần hiệp lại đủ như số kìa.


  3) Sau đây bày tỏ hiệp chia
  Tâm Sở Phối Hợp đem về Tâm Vương
  Ở nhiều, ở ít tùy phương
  Năm mươi hai lẻ, chung đường hoặc riêng.


  4) Biến Hành bảy thứ khắp liên
  Biệt Cảnh sáu thứ tùy duyên hiệp vào
  Mười bốn Bất Thiện hiệp nhau
  Hai lăm Tịnh Hảo tương giao ít rời.


  5) Biệt Cảnh thứ lớp chừa nơi
  Sáu mươi lẻ sáu, năm mười lẻ năm
  Mười một, mười sáu phân nhầm
  Bảy mươi, hai chục là Tâm không hòa.


  6) Về phần hiệp đặng tính ra
  Năm mươi lăm lẻ, sáu và sáu mươi
  Bảy chục tám lẻ ba dư
  Năm mươi lẻ một, sáu mười chín riêng.


  7) Si Phần Bất Thiện hiệp nguyên
  Tham ba, hiệp tám, Sân phiền có tư
  Hiệp Sân hai thứ chẳng dư
  Hôn thùy hiệp với năm lười trợ duyên.


  8) Hoài nghi hiệp với nghi chuyên
  Bất Thiện mười bốn theo nguyên chẳng lành
  Mười hai Bất Thiện vương đành
  Tâm Sở Phối Hợp, chẳng lành Phân năm.


  9) Mười chín Tịnh Hảo biến Tâm
  Hiệp năm mươi chín Tâm Vương Thanh nhàn
  Giới Phần mười sáu hiệp chan
  Đẳng Phần hăm tám hiệp đoàn chẳng dư.


  10) Trí Huệ hiệp với bốn mươi
  Và thêm lẻ bảy cả chư Thánh Phàm
  Hai lăm Tịnh Hảo phân làm
  Bốn phần trợ hiệp phụ hàm Phối Ưng.


  11) Bất Định mười một sẽ trong
  Ngã, Tật, Lận, Hối, Thủy Miên, Hôn Trầm
  Vô lượng hai thứ Sở Tâm
  Giới Phần ba thứ hoặc lâm hoặc về.


  12) Dư ra bốn chục một kê
  Vê phần nhứt định hằng kề chẳng ly
  Từ đây trái lại vậy thì
  Các Tâm chủ hiệp mỗi kỳ bao nhiêu?


  13) Xuất Thế băm sáu sở nêu
  Đại Hành băm bảy, hiệp nhiều băm lăm
  Dục Giới Tịnh Hảo bốn hăm
  Đặng ba mươi tám là Tâm Sở nhiều.


  14) Bất Thiện hăm bảy sở chiêu
  Vô Nhơn mười tám sở nêu thập nhì
  Tâm Vương hẹp rộng cũng thì
  Sở Ngũ thập nhị hợp nghi năm dài.


  15) Xuất thế Thiền rộng ngũ bày
  Ba mươi lẻ sáu, năm ngoài bốn, ba
  Thứ năm, thứ bốn cũng là
  Ba mươi ba lẻ đủ ra ngũ phần.


  16) Đại hành cũng hiệp năm lần
  Băm lăm, băm bốn giữa cần băm ba
  Thiền tứ băm nhị đủ ra
  Thiền ngũ ba chục bớt mà số hai.


  17) Dục Giới Tịnh Hảo ít sai
  Đôi thời thập nhị, sắp bày hạnh trung
  Ba mươi mỗi cặp phải dùng
  Sau bày số lẻ đặng tùng lớp chia.


  18) Thiện tám, bảy, bảy sáu kìa
  Hạnh năm, bốn, bốn ba lìa Quả tam
  Hai, hai chót một đủ hàm
  Dục Tịnh Vương Chủ phân làm mười hai.


  19) Đại Hành Dục hạnh đã bày
  Giới Phần không hiệp, Thánh đây chẳng lìa
  Đại Qủa, Giới, Lượng rẻ chia
  Đều không đặng hiệp sớm khuya chút nào.


  20) Xuất Thế bởi Thiền khác nhau
  Đại Hành do bậc thấp cao phân từng
  Dục giới Tịnh Hảo chia xưng
  Giới Phần, Trí Huệ, Hỉ mừng mới ra.


  21) Mười hai Bất Thiện bảy là
  Mười chín, mười tám với mà hai mươi
  Hăm mốt, hai chục chẳng dư
  Hăm hai, thập ngũ hiệp như bảy phần.


  22) Biến Hành Bất Thiện bốn thân
  Với mười Vô Ký có hằng bất Lương
  Trừ Dục, Thắng Giải, Hỉ phương
  Ba Tâm hoặc ở theo phường tùy duyên.


  23) Vô Nhân mười tám bốn thiên
  Mười hai, mười một kế liền thập trơn
  Chót thời có bảy ít hơn
  Vô Nhân Vương chủ hiệp đơn bốn phần.


  24) Biến Hành bảy thứ mỗi hằng
  Biệt cảnh sáu thứ giúp làm vừa công
  Hợp Đồng theo rộng đã xong
  Tâm Vương phân đoạn dắn chồng băm ba.


  25) Tùy theo bày tỏ hiệp hòa
  Phối Đồng hai cách đã vừa cân phân
  Năm mươi hai lẻ sở phần
  Đều chia theo trợ nên cần hiểu thông.


  Đây là phẩm Nhị vừa xong
  Diệu Pháp Lý Hợp của trong Sở Đoàn
  Hăm lăm bài kệ hoàn toàn
  Ai là học giả luận bàn xét suy.

  PHẨM THỨ BA (TẠP HỢP ĐỒNG)

  1) Đã bày chơn tướng phần danh
  Năm mươi ba lẻ chỉ rành rộng phân
  Về phần tom góp tỏ lần
  Hợp Đồng sáu đoạn ân cần kể ra.


  2) Thọ, nhân, với sự, môn và
  Lại thêm cảnh giới cùng là Phù Căn
  Nương theo thứ lớp của văn
  Hợp Đồng tom góm sáu phần biểu ghi.


  3) Tam Thọ: Lạc, Khổ, Xả chi
  Ngũ Thọ: Ưu, Hỉ thêm thì đủ năm
  Hiệp chia khéo tính chớ lầm
  Phân bày Ngũ Thọ đã hàm cả ba.


  4) Mỗi Thọ có mấy kể ra
  Khổ một, Lạc một, Ưu mà đặng hai
  Lục thập nhị Hỉ rộng thay
  Năm mươi lăm lẻ Xả đầy chẳng hơn.


  5) Tham, Sân, Si Bất Thiện nhơn
  Vô-Tham, không giận, với dơn chẳng mờ
  Là ba Nhân Thiện đáng mơ
  Trạng ra sáu thứ căn cơ của lòng.


  6) Vô-Nhân mười tám long đong
  Một nhân một cặp ở trong si lòng
  Hai Nhân hai chục, hai tồn
  Ba Nhân bốn chục thêm dồn bảy rơi.


  7) Việc làm mười bốn thập nơi
  Tục sinh, hộ kiếp, lìa đời vân vân
  Một việc một sở lên dần
  Tới năm công chuyện sở bằng cũng năm.


  8) Một công một sở những Tâm
  Sáu mươi lẻ tám, đôi công hai lòng
  Chín Tâm ba Sở làm xong
  Tám Tâm bốn chuyện năm Công hai chàng.


  9) Tâm nương sáu cửa ngũ ban
  Hoặc là một cửa năm màn sáu môn
  Cả hai sáu cửa ngoài khôn
  Có phần chẳng dựa nương Môn cửa nào.


  10) Một cửa ba chục sáu tao
  Ngũ môn ba thứ, lục hào băm dư
  Hoặc sáu hoặc khỏi có mười
  Không nương cửa nẻo lối từ chín Tâm.


  11) Trọn quớ cảnh Dục hăm lăm
  Đại Hành có sáu, hơn hăm chế bày
  Níp Bàn có tám quyết nay
  Ăn chừa Xuất Thế đặng rày hai mươi.


  12) Chỉ trừ La Hán đạo cư
  Cùng là Quả tội nữa mười là năm
  Nuốt trọn đặng có sáu Tâm
  Hợp Đồng cảnh giới gom trong bảy phần.


  13) Dục Giới mười một cõi gần
  Có đủ bảy Giới tùy cần sáu Căn
  Bốn Giới, Sắc Giới ba Căn
  Một Giới Vô Sắc không thân phù trần.


  14) Bốn mươi ba lẻ hằng hằng
  Nương nhờ Căn Sắc làm bằng chỗ mong
  Bốn mươi hai lẻ hoặc không
  Tứ Quả Vô Sắc khỏi vòng dựa ai.


  15) Tới đây vừa chấm dứt bài
  Diệu Pháp Lý Hợp nêu hài phẩm Ba
  Hợp Đồng thu tóm chỉ ra
  Nhiếp thâu để nhớ giải mà sẽ thêm.

  PHẨM THỨ TƯ (LỘ TÂM HỢP ĐỒNG)

  1) Lộ trình tâm thức Hợp Đồng
  Là Tâm sanh diệt phân lòng trước sau
  Phân theo Thế Giới thấp cao
  Với cùng người hạng, Tâm vào bấy nhiêu.


  2) Tâm sanh hai lúc theo chiều
  Tục Sinh lại với biểu nêu hằng ngày
  Tùy theo sau trước hiện bày
  Đều nương phải phép chẳng thay khác ngoài.


  3) Tâm sanh năm cửa đường dài
  Lộ thời bảy chặn, mười gia thất lòng [1]
  Thứ thời kể hết cho xong
  Năm mươi bốn lẻ làm công ngũ đàng.


  4) Về phần Lộ Ý ngắn thang
  Đường ba khoảng chặng, Tâm sang có mười
  Thứ thời bốn chục một dư
  Sẽ bày Kiên Cố đặng như nối chuyền.


  5) Sau Thiện thọ Hỉ Huệ liền
  Nhị Tâm nối đặng Hỉ Thiền băm hai
  Sau đôi Thiện Xả Trí giai
  Thập nhị Định Xả Thánh thay với phàm.


  6) Sau hai Hạnh Huệ vui hàm
  Tám Tâm Thiền Hạnh Hỉ làm nối sanh
  Sau hai Tâm Hạnh Xả lành
  Sáu tâm La Hán Thiền thanh hiện bày.


  7) Dục Giới nhơn cảnh Thực đầy
  Rất trường rất rõ việc đây dư làm
  Mới là phải có Mót kham
  Vậy thêm hai cái hưởng dùng cảnh dư.


  8) Việc Thực Dục Giới bảy người
  Thần Thông một lược cả chư phép mầu
  Bao nhiêu Thực khác tùy lâu
  Rất nhiều cũng đặng biết đâu tại phần.


  9) Lộ Tâm La Hán đặng cần
  Bốn mươi lẻ bốn sau phần trung sơ
  Thời đặng năm chục đủ cơ
  Lộ phàm ngũ thập lẻ lơ bốn chừ.


  10) Lộ tâm Dục Giới tám mươi
  Lộ Tâm Sắc Giới sáu mười bốn hơn
  Lộ Vô Sắc Giới gọn trơn
  Bốn mươi hai lẻ theo dơn vô hình
  Đây là phẩm Tứ của kinh
  Diệu Pháp Lý Hợp phân minh mẫu đề
  Lộ Tâm tương hợp các bề
  Chỉ bày tóm tắt đầu đề bấy nhiêu.

  [1] 17 Sát na tâm

  PHẨM THỨ NĂM (PHI LỘ HỢP ĐỒNG)

  1) Lộ Tâm vừa đã tỏ bày
  Phi Lộ sẽ nói sau đây hai phần
  Tục Sinh là sự rất cần
  Với cùng Bình Nhựt lần lần chỉ ra.


  2) Sơ Quả, Nhị Quả, phàm gia
  Đều không sanh đặng đến mà Thánh Cư
  Bao nhiêu tâm Thánh trọn như
  Vô Tưởng thời chẳng ác tư không vào.


  3) Ngoài đây các cõi nêu sau
  Hai mươi mốt cõi ra vào tùy duyên
  Thánh phàm cao thấp thường thân
  Do căn quá khứ đắc Thiền hoặc không.


  4) Số thọ Tha Hóa tính xong
  Chín Tỉ cai nhị với chồng một kinh
  Lại thêm sáu triệu tuế linh
  Của năm nhân loại, phàm tình cộng cân.


  5) Tục Sinh, Hộ Kiếp, Xả thân
  Ba Tâm một thứ mỗi lần in nhau
  Vẫn đồng làm việc chung trào
  Cảnh thời giống Cảnh trước sau cũng là.


  6) Bốn Tâm Hiệp Trí Huệ mà
  Cho mười sáu Quả đó là bực cao
  Mười hai bởi thấp khác nhau
  Tục Sinh, Bình Nhựt tính vào kể chung.


  7) Bốn Tâm không hiệp Trí cùng
  Cho mười hai quả cũng tùng theo cao
  Thấp thời có tám như sau
  Về phần quả Thiện, kể vào Vô Nhân.


  8) Đại hành cho Quả đồng dơn
  Tục Sinh, Bình Nhựt tùy nhân của mình
  Phân ra cao thấp tợ in
  Nhân nào Quả nấy chẳng chinh khác từng.


  9) Cõi Vô Sắc Giới tử luân
  Tái Sinh đặng tám, Thiền từng chẳng lui
  Bốn Quả Vô Sắc giữ nuôi
  Bốn Tâm Đại Quả Trí luôn không Thiền.


  10) Sắc Giới mãn kiếp sanh liền
  Đặng mười bảy Quả Phật truyền chẳng sai?
  Trừ ra Tâm Quả có hai
  Vô-Nhân lòng đấy Đầu Thai bực hèn.


  11) Lẽ thường luân chuyển hằng phen
  Tục Sinh, Hộ Kiếp lên thang lộ trình
  Nối nhau cho đến bỏ mình
  Liền như nước chảy tợ in xe vòng.


  12) Vậy nên hiền trí xét xong
  Vô Thường, Khổ Não, Ngã không quyết hành
  Trau giồi tu niệm đành rành
  Trừ Phàm chứng Thánh cao thanh Níp Bàn.


  Đây là phẩm Ngũ rõ ràng
  Diệu Pháp Lý Hợp phi đàng đồng chung.

  PHẨM THỨ SÁU (SẮC PHÁP HỢP ĐỒNG)

  1) Trước kia bày tỏ Sở, Vương [1]
  Với cùng nhiều thứ bình thường Đầu Thai
  Đã bảy năm phẩm các bài
  Sau đây Sắc Pháp theo loài tỏ ra.


  2) Hợp Đồng của Sắc năm là
  Tóm thâu chia chẻ với mà căn cơ
  Phân bọn nhiều ít theo thơ
  Lại thêm thứ lớp tính sơ năm phần.


  3) Kinh năm, đại tứ, cảnh bằng
  Trạng hai, Ý một, Mạng Căn, Thực đoàn
  Cũng là chung một cộng toan
  Cả đây mười tám của ban rõ bày.


  4) Đặc Ba, Hư một, tiêu vài
  Tứ Tướng có bốn cộng lại nên mười
  Đó là phần Sắc ngoại tươi
  Kêu rằng không rõ ít người quan tâm.


  5) Cả trên hăm tám chớ lầm
  Nương nhờ trí giả thậm thâm phân bày
  Trong ngoài nhiều cách hơn đây
  Theo vừa phải lẽ đặng rày chia ra.


  6) Sắc Nghiệp mười tám tối đa
  Sắc tâm thập ngũ cũng là ít hơn
  Âm Dương sắc có thập tam
  Vật-Thực rất ít gọn trơn thập nhì.


  7) Bốn Sắc Tứ Tướng cũng thì
  Cố nhiên phải có khỏi ghi để vào
  Chẳng chung nền tảng cùng nhau
  Hoặc khi phải kể đến cao hơn thường.


  8) Căn cơ phân Bọn cho tường
  Nghiệp chín, Tâm sáu, Âm Dương bốn mùa
  Vật Thực hai Bọn kéo thua
  Cộng phần hăm mốt chẳng đua thường hòa.


  9) Các hàng Trí thức chỉ ra
  Hư không, Tứ Tướng đâu mà hiệp chung
  Chỉ làm cho rõ bọn cùng
  Hai phần nầy chẳng chịu hùn với nhau.


  10) Chúng sanh chết đổi thân sau
  Kẻ từ kiếp mới khi vào bào thai
  Đều là Sắc mới không sai
  Hiện bày ra có không xài cũ đâu.


  11) Hăm tám Dục Giới trọn sâu
  Hăm ba Sắc Giới chớ đâu đặng nhiều
  Vô Tưởng mười bảy Sắc nêu
  Cõi Vô Sắc Giới phiêu phiêu không hình.


  12) Đặc biệt, Tiêu Biểu với thinh
  Dị-Diệt chẳng có đang hình Hóa sanh
  Còn khi Bình Nhựt đủ rành
  Bao nhiêu các Sắc không đành bớt ra.


  13) Các ngôi Đại Giác bởi mà
  Tìm đường diệt khổ ấy là Vô Vi
  Chẳng sanh chẳng diệt hằng thi
  Cho nên đều gọi tên ghi Níp Bàn.


  14) Như Lai thành đạo các hàng
  Chơn Đế Bốn pháp chỉ đàng chúng sanh
  Tâm Vương, Tâm Sở nêu danh
  Với cùng Sắc pháp, cao thanh Níp Bàn
  Đây là phẩm Sáu hoàn toàn
  Diệu Pháp Lý Hợp khai đoan sắc hình
  Giúp cho người học phát minh
  Pháp mầu quý báu hãy tinh tấn hành.

  [1] Tâm, Sở hữu tâm

  PHẨM THỨ BẢY (CỘNG HÒA HỢP ĐỒNG)

  1) Bao nhiêu chơn Tướng đã bày
  Bảy mươi hai lẻ với rày các phương
  Sau đây hòa cộng hợp tương
  Gồm chung những Pháp trạng mường tượng Nhau.


  2) Kể theo thể tướng Pháp cao
  Lậu, Bộc, Phối, Phược mỗi nào cũng ba
  Thủ hai, cái tám đây mà
  Tính theo Siêu Lý phân ra Pháp mầu.


  3) Căn bản Phiền Não sáu lâu
  Thập Triền có tám chớ đâu đủ mười
  Phiền não thập trọn chẳng dư
  Hợp Đồng bất thiện là như chín phần.


  4) Sáu Nhân Thiền nhánh năm thân
  Đạo thời thập nhị cả Phần hai bên
  Căn nền mười sáu vững bền
  Lực mà có chín cũng nên mạnh rồi.


  5) Pháp Trưởng có bốn đủ thôi
  Tứ-Thực cũng bốn gốc chồi in nhau
  Thiện cùng Bất Thiện tính vào
  Hợp đồng bảy đoạn lưỡng tao cộng hòa.


  6) Dục, Tâm, Hàn, Xả, Tín và
  Hỉ mừng, Chánh Kiến, tịnh mà Tư Duy
  Thật chơn Tinh Tấn với thì
  Ba phần về giới cũng ghi để vào.


  7) Với cùng Chánh Niệm quý cao
  Lại thêm Chánh Định sái nào mười tư
  Bảy phần tương hợp chẳng dư
  Thành ba mươi bảy đồng cư trợ đường.


  8) Giới Phần, Hành Xả, Tâm Vương
  Tịnh Dục với Hỉ, chỉnh nương một phòng
  Cần Niệm, Định, Huệ suông vòng
  Cửu, Bát, Tứ, Ngũ, Tín công hai nền.


  9) Trợ đạo hiệp cả Thánh trên
  Nhưng tầm với Hỉ chẳng lên cao Thiền
  Người hành Lục Tịnh tùy duyên
  Pháp nào hợp đặng đàng yên nương nhờ.


  10) Sắc Pháp, Thọ, Tưởng dón sơ
  Phần hành năm chục dưới cờ Tâm Vương
  Phân làm Ngũ Uẩn cho tường
  Sắc, Thọ, Tưởng với Hành trương Thức rành.


  11) Phân ra tùy sự lập danh
  Phàm phu Thủ uẩn bởi sanh trong đời
  Níp Bàn ngoại Uẩn vơi vơi
  Trái cùng tương đối hữu thời vân vân.


  12) Cũng vì bởi có Lục căn
  Với cùng Lục Cảnh nhập bằng mười hai
  Sanh thêm Lục Thức trong ngoài
  Thời mười tám Giới hiệp bày có ra.


  14) Luân Hồi ba lẽ toàn khoa
  Gọi rằng Khổ Đế, Ái là Tập nhân
  Níp Bàn Diệt Đế, tuyệt căn
  Tâm Sở Bát Thánh, Chánh Chơn Đạo Đề.


  15) TâmVương Đạo Quả Đồng nề
  Bao nhiêu Tâm Sở chung bề với nhau
  Hiệp cùng Bát Chánh sanh vào
  Đều ngoài Tứ Đế thấp cao cũng trừ
  Đây là phẩm Thất lời dư
  Diệu Pháp Lý Hợp đồng như Cộng Hòa.

  PHẨM THỨ TÁM (DUYÊN HỢP ĐỒNG)

  1) Sanh ra những Pháp Hữu Vi
  Ắt là phải có cái chi trợ cùng
  Vậy nên bày tỏ nương chung
  Các duyên Quả hợp sẽ tùng theo đây.


  2) Năm nhân Quá Khứ lớn thay
  Năm quả Hiện Tại đời nầy có ra
  Bây giờ Nhân đặng năm mà
  Vị lai quả cũng thời là có năm.


  3) Nếu mà hai gốc bặt tăm
  Luân Hồi ba lẽ nương nằm ở đâu
  Chúng sanh già chết khổ sầu
  Bởi do Pháp Lậu khởi đầu Vô Minh.


  4) Luân Hồi ba lẽ đã trình
  Vô chung vô thủy thường tình xoay lăn
  Cho nên Chư Phật gọi rằng
  Mười hai luân chuyển kêu bằng Liên Sinh.


  5) Danh phò danh đặng sáu thiên
  Danh phò, danh Sắc Phật truyền có năm
  Danh phò Sắc một chớ lầm
  Sắc phò Danh một nghĩa nhằm kệ trên.


  6) Chế Định cùng với Sắc danh
  Trợ cho danh Pháp đặng nên hai phần
  Danh Sắc đồng trợ chín nhân
  Giúp nhau tính cả gồm phân sáu miền.


  7) Bất ly, Hiện Hữu hai Duyên
  Chia năm Duyên nhỏ Sanh Tiền, Đồng Sanh
  Thực duyên sanh Hậu phân rành
  Lại thêm Sắc Mạng Căn thành là năm.


  8) Bao nhiêu những Pháp thường tầm
  Thời gian, nội, ngoại theo lầm Hữu Vi
  Với cùng tuyệt đối cả thì
  Hay là các Pháp chẳng chi phân thời.


  9) Chế Định, danh Sắc nơi nơi
  Và ba phần Pháp bày lời trong kinh
  Tức là Đại Xứ Luận minh
  Đều trong hăm bốn thoang thinh duyên nầy.


  10) Nối sau Nhãn Thức lộ đây
  Đường Tâm Ý Thức nhì rày kể ba
  Thỉnh Danh Chế Định đặng mà
  Vừa phân biệt tiếng chẳng ra lý gì.


  11) Thứ tư Lộ Ý nối đi
  Tướng-Nghĩa Chế Định vậy thì sẽ ra
  Văn chương ý nghĩa cả là
  Trong đời các vật biết mà tùy duyên.


  Đây là phẩm Tám vừa yên
  Diệu Pháp Lý Hợp tỏ duyên Tương Đồng.

  PHẨM THỨ CHÍN (ĐỀ MỤC CHỈ QUÁN)

  1) Sẽ bày Tịnh Tuệ hai phần
  Pháp Chỉ, Pháp Quán là căn tu hành
  Phân ra thứ lớp rõ rành
  Nương nhờ Thiền Định đắc thành tiêu diêu.


  2) Thần Thông Thiên Nhãn phép nhiều
  Phải lên Lộ Định đến nêu Ngũ Thiền
  Vọng cầu xuất Định vừa yên
  Nhập vào các phép mới liền có ra.


  3) Hào Quang, Hỉ, Tịnh, Tín đa
  Cần, Vui, Huệ, Niệm, Xả, và Ái thương
  Trong mười, một mạnh quá cường
  Thành ra Phiền Não của đường quá chơn.


  4) Níp Bàn, Đạo, Quả Thánh Nhơn
  Đắc rồi suy xét nghiệp duyên đã trừ
  Cùng bao Phiền Não còn dư
  Có người chẳng xét thiệt hư chi nào.


  5) Nương theo thứ lớp tu trau
  Lục Tịnh mới đến Đạo cao Thánh từng
  Bởi nên bốn Đạo gọi xưng
  Kêu là Huệ thấy cảnh trưng Níp Bàn.


  6) Phần sau Đề Quán rõ ràng
  Luân Hồi sẽ khỏi ai màng tu theo
  Sẳn cây đặng quả lúc trèo
  Không căn thì cũng đặng gieo giống lành.


  Đây là phẩm Chín lược rành
  Diệu Pháp Lý Hợp thực hành nương theo.

  -- HẾT --

  KỆ CẦU CHƯ THIÊN

  Chí thành miệng vái tâm cầu,
  Chư Thiên lớn nhỏ bất câu bậc nào.
  Bốn tầng Sắc Giới rộng cao,
  Xin nghe hiểu biết hiện vào trợ duyên.
  Đặng tâm sáng kiến phát liền,
  Biết nơi đáng sắp bày tuyên vừa người.
  Dầu ai cản sái luận dư,
  Chuyển lòng tinh tấn ngăn trừ sự lui.
  Chư Thiên Dục Giới hưởng vui,
  Vừa nghe cầu khẩn, tạm ngừng xét qua.
  Từ trời Tha Hóa cao xa,
  Đến cung Đao Lợi bao la năm tầng.
  Giàu lòng bác ái thọ xưng,
  Thảy đều bố cáo chuyển luân sắp bày.
  Vị nào hoan hỷ cầu đây,
  Ra ân trợ giúp chẳng chầy mau xong.
  Hiện nay con rất hết lòng,
  Mong cho Thiên Tướng oai phong Bốn Ngài.
  Thường luôn an lạc vui thay!
  Tránh xa khổ não hằng ngày tiến lên.
  Đặng ngôi Nguyên Soái vững bền,
  Lòng từ ủng hộ các nền Giáo chân.
  Chẳng nài khó nhọc ra ân,
  Chúng con hữu sự có nhân nên cầu.
  Vì e công chuyện trể lâu,
  Làm cho nhiều kẻ hao sầu thân tâm.
  Nhờ Ngài xuống lịnh quyền thâm,
  Chư Thiên lòng tốt quang lâm giúp thành.
  Rất là ân trọng cao thanh,
  Chúng con hồi hướng phước lành kính dâng.
  Chư Thiên lớn nhỏ các tầng,
  Tùy hỷ công đức đồng mình trợ chuyên.

  Bhikhu SANTAKICCO TỊNH SỰ

   

  -ooOoo-

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.