Dīghanikāya: Trường Bộ Kinh

Dīghanikāya: Trường Bộ Kinh

Trường Bộ Kinh là gì?

Trường Bộ Kinh gồm có 34 bài kinh dài chia làm 3 quyển:

  • Sīlakkhandhavaggapāḷi gồm có 13 bài kinh dài.
  • Mahāvaggapāḷi gồm có 10 bài kinh dài.
  • Pāthikavaggapāḷi gồm có 11 bài kinh dài.

Dhanapālaka · Dīghanikāya | Trường Bộ Kinh

Nội dung

Bài đăng số Trang số
34. Dasuttara sutta: Kinh Thập Thượng 1
33. Sangīti sutta: Kinh Phúng Tụng 2
32. Atānātiya sutta: Kinh A-Sá-Nang-Chi 3
31. Sigālovāda sutta: Kinh Giáo thọ Thi-Ca-La-Việt 4
30. Lakkhana sutta: Kinh Tướng 5
29. Pāsādika sutta: Kinh Thanh Tịnh 6
28. Sampasādanīya sutta: Kinh Tự Hoan Hỷ 7
27. Agganna sutta: Kinh Khởi Thế Nhân Bổn 8
26. Cakkavati-Sīhanāda sutta: Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống 9
25. Udumbarikā-Sīhanāda sutta: Kinh Ưu-Đàm-Bà-La Sư Tử Hống 10
24. Pātika sutta: Kinh Ba-Lê 11
23. Pāyāsi sutta: Kinh Tệ Túc 12
22. Mahāsatipatthana sutta: Kinh Đại Niệm Xứ 13
21. Sakka-panha sutta: Kinh Đế-thích sở vấn 14
20. Mahāsamaya sutta: Kinh Đại Hội 15
19. Mahāgovinda sutta: Kinh Đại Điển Tôn 16
18. Janavasabha sutta: Kinh Xa-Ni-Sa 17
17. Mahāsudassana sutta: Kinh Đại Thiện Kiến Vương 18
16. Mahāparinibbāna sutta: Kinh Đại Bát Niết Bàn 19
15. Mahānidāna sutta: Kinh Đại duyên 20
14. Mahāpadāna sutta: Kinh Đại Bổn 21
13. Tevijja sutta: Kinh Tevijja (Tam minh) 22
12. Lohicca sutta: Kinh Lohicca 23
11. Kevaddha sutta: Kinh Kevaddha (Kiên Cố) 24
10. Subha sutta: Kinh Subha 25
9. Potthapāda sutta: Kinh Potthapāda 26
8. Kassapa-Sīhanāda sutta: Kinh Ca-Diếp Sư Tử Hống 27
7. Jāliya sutta: Kinh Jāliya 28
6. Mahāli sutta: Kinh Mahāli 29
5. Kūtadanta sutta: Kinh Kūtadanta 30
4. Sonadanda sutta: Kinh Sonadanta 31
3. Ambaṭṭha sutta: Kinh Ambaṭṭha 32
2. Sāmañña-Phala Sutta: Kinh Sa Môn Quả 33
1. Brahmajāla sutta: Kinh Phạm võng 34
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.