Định nghĩa thế nào là Từ, Bi, Hỷ, Xả?

Định nghĩa thế nào là Từ, Bi, Hỷ, Xả?

  Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ TỪ?

  Chi là sự từ hòa, sự mát mẻ, thái độ mát mẻ, từ tâm giải thoát đối với các chúng sanh. Ðây gọi là từ.

  Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ BI?

  Chi là sự bi mẫn, sự lân mẫn, thái độ thương xót, bi tâm giải thoát, đối với các chúng sanh. Ðây gọi là bi.

  Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ HỶ?

  Chi là sự vui vẻ, sự tùy hỷ, thái độ tùy hỷ, hỷ tâm giải thoát đối với các chúng sanh. Ðây gọi là hỷ.

  Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ XẢ?

  Chi là sự thản nhiên, sự bình thản, thái độ bình thản, xả tâm giải thoát đối với các chúng sanh. Ðây gọi là xả.

  Trích: Suttantabhājanīyam, Tứ Vô Lượng Phân Tích, Bộ Pháp Phân Tích, Tạng Vi Diệu Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.