Diṭṭhādivāro: Phần bị thấy

Diṭṭhādivāro: Phần bị thấy

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ - THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  VIBHAṄGA
  BỘ PHÂN TÍCH

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  PHẦN BỊ THẤY V.V... (DIṬṬHĀDIVĀRO)

  [1111] ÐỐI VỚI NĂM UẨN BAO NHIÊU UẨN BỊ THẤY? BAO NHIÊU UẨN BỊ NGHE? BAO NHIÊU UẨN BỊ NHẬN? BAO NHIÊU UẨN BỊ BIẾT? BAO NHIÊU UẨN KHÔNG BỊ THẤY? KHÔNG BỊ NGHE? KHÔNG BỊ NHẬN? KHÔNG BỊ BIẾT?... (TRÙNG)... ÐỐI VỚI BẢY TÂM BAO NHIÊU TÂM BỊ THẤY? BAO NHIÊU TÂM BỊ NGHE? BAO NHIÊU TÂM BỊ NHẬN? BAO NHIÊU TÂM BỊ BIẾT? BAO NHIÊU TÂM KHÔNG BỊ THẤY? KHÔNG BỊ NGHE? KHÔNG BỊ NHẬN? KHÔNG BỊ BIẾT?

  Sắc uẩn có thể bị thấy, có thể bị nghe, có thể bị nhận, có thể bị biết, có thể không bị thấy, không bị nghe, không bị nhận, chỉ bị biết. Bốn uẩn (danh) không bị thấy, không bị nghe, không bị nhận, chỉ bị biết.

  Sắc xứ chỉ bị thấy, bị biết, không bị nghe, không bị nhận; thinh xứ chỉ bị nghe, bị biết, không bị thấy, không bị nhận; khí xứ, vị xứ, xúc xứ không bị thấy, không bị nghe, chỉ bị nhận, bị biết; bảy xứ không bị thấy, không bị nghe, không bị nhận, chỉ bị biết.

  Sắc giới chỉ bị thấy, bị biết, không bị nghe, không bị nhận; thinh giới chỉ bị nghe, bị biết, không bị thấy, không bị nhận; khí giới, vị giới, xúc giới không bị thấy, không bị nghe, chỉ bị nhận, bị biết; mười ba giới không bị thấy, không bị nghe, không bị nhận, chỉ bị biết.

  Ba đế không bị thấy, không bị nghe, không bị nhận, chỉ bị biết; khổ đế có thể bị thấy, có thể bị nghe, có thể bị nhận, có thể không bị thấy, có thể không bị nghe, có thể không bị nhận, chỉ bị biết.

  Hai mươi hai quyền không bị thấy, không bị nghe, không bị nhận, chỉ bị biết.

  Chín nhân không bị thấy, không bị nghe, không bị nhận, chỉ bị biết.

  Bốn thực không bị thấy, không bị nghe, không bị nhận, chỉ bị biết

  Bảy xúc không bị thấy, không bị nghe, không bị nhận, chỉ bị biết.

  Bảy thọ... bảy tưởng... bảy tư... bảy tâm không bị thấy, không bị nghe, không bị nhận, chỉ bị biết.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.