Do nhân nào, mới có giáo lý về vấn đề nghiệp?

Do nhân nào, mới có giáo lý về vấn đề nghiệp?

    Nhấp vào đây để xem bài đăng vấn đề về nghiệp trong phật giáo.

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.