Đoạn kết quyển Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Phần 1)

Đoạn kết quyển Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Phần 1)

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN VI

  PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 (PĀRAMĪ)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  Pháp-hạnh ba-la-mật (Pāramī) là pháp-hành của chư Đức-Bồ-tát, có 10 pháp là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật, pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật, pháp-hạnh tinh- tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, pháp- hạnh chân-thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba- la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật, mà mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng tương xứng với 3 hạng Đức- Bồ-tát là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Bồ-tát Độc-Giác, chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác.

  - Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, để trở thành Đức- Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi- giới chúng sinh.

  - Đức-Bồ-tát Độc-Giác cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la- mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, để trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Có nhiều Đức-Phật Độc- Giác trong cùng thời gian.

  - Chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, để trở thành bậc Thánh thanh-văn- giác đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, có vô số.

  Như vậy, các pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hành của mỗi Đức-Bồ-tát để đạt được ý nguyện cứu cánh Niết-bàn.

  Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) 1 trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh xuất gia ba- la-mật, mà mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

  Pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc được lựa chọn một tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc ấy để làm tiêu biểu. Cho nên, trong quyển này có 9 tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức- Phật Gotama thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ấy.

  Trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật, pháp-hạnh bố-thí ba- la-mật là pháp-hành căn bản làm nền tảng cho pháp- hạnh giữ-giới ba-la-mật, v.v. ... nên các pháp-hạnh ba- la-mật được thuận lợi tăng trưởng.

  Độc-giả nào đọc tìm hiểu về mỗi tích Đức-Bồ-tát tiền- kiếp của Đức-Phật Gotama từ đầu đến cuối, độc-giả ấy dễ dàng phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, đặc biệt tin rằng kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nói chung, của mỗi người nói riêng đều là quả của các nghiệp của họ, đã tích-lũy từ vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại, và đặc biệt tin có những kiếp trước và kiếp vị-lai, tin những gì hiện hữu trong đời sống giữa người này với những người kia, những chúng-sinh khác đều do quả của nghiệp của họ có liên quan trực-tiếp hoặc gián tiếp trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp quá-khứ, không có sự may rủi trong đời.

  Người ấy tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, không tin vào số-mệnh an bài.

  Thật vậy, nếu mỗi chúng-sinh lớn nhỏ đều có số-mệnh thật sự, thì ai có khả năng an bài mỗi số-mệnh của mỗi chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới, trong bốn loài chúng-sinh: thai-sinh, noãn-sinh, thấp- sinh, hóa-sinh???

  Patthanā

  Iminā puññakammena, sukhī bhavāma sabbadā.
  Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo, loke sattā sumaṅgalā.
  Vietnam-raṭṭhikā sabbe ca, janā pappontu sāsane.
  Vuḍḍhiṃ viruḷhivepullaṃ, patthayāmi nirantaraṃ.

  Lời cầu nguyện

  Do nhờ phước-thiện thanh cao này,
  Cho chúng con thường được an-lạc.
  Cầu mong chánh-pháp được trường tồn,
  Tất cả chúng-sinh được hạnh-phúc.

  Dân tộc Việt Nam được phát triển,
  Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo.
  Bần sư cầu nguyện với tâm thành,
  Hằng mong được thành tựu như nguyện.

  Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo lokasmiṃ
  Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo Vietnamraṭṭhasmiṃ.

  Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian, Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên Tổ-quốc Việt-Nam thân yêu.

  PL. 2562 / DL. 2018 Rừng Núi Viên-Không Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN

  - Toàn bộ Jātakaṭṭhakathāpāḷi.
  - Suttantapiṭakapāḷi và Aṭṭhakathāpāḷi.
  - Abhidhammatthasaṅgaha của Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddha.
  - Toàn bộ Mahābuddhavaṃsa của Ngài Đại-Trưởng-lão Vicittasārābhivaṃsa (Visiṭṭhatipiṭakadhara, Mahātipiṭakakovida, Dhammabhaṇdāgārika).
  - Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão Ledi Sayadaw.
  - Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotika” của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.