Đoạn kết quyển Pháp hạnh Ba-la-mật (Phần 2)

Đoạn kết quyển Pháp hạnh Ba-la-mật (Phần 2)

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN VII

  PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 (PĀRAMĪ)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  ĐOẠN-KẾT

  Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) 2 trình bày một pháp-hạnh ba-la-mật đó là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có ba bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng.

  Trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật, pháp-hạnh trí-tuệ ba- la-mật có tầm quan trọng bậc nhất, bởi vì mỗi Đức-Bồ- tát chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, đều do năng lực của pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật.

  Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có ba bậc:

  - Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ.

  - Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung.

  - Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng.

  - Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ có tầm quan trọng bậc nhất đối với chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác như thế nào?

  Vị Bồ-tát thanh-văn-giác nào đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ xong rồi, trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian, vị Bồ-tát thanh-văn-giác ấy đến hầu đảnh lễ Đức- Phật Chánh-Đẳng-Giác hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ- tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực hành pháp-hành thiền-tuệ, do nhờ năng lực của pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ hỗ trợ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, y theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau:

  - Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được hai loại phiền-não là tà-kiến và hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu.

  - Có số chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được hai loại phiền-não là sân loại thô và tham loại thô trong cõi dục-giới không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhất-lai.

  - Có số chứng đắc đến Bất-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được hai loại phiền-não là sân loại vi-tế và tham loại vi-tế trong cõi dục-giới không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bất-lai.

  - Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được bảy loại phiền-não còn lại là tham, si, ngã-mạn, phóng-tâm, buồn-chán, không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán.

  - Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc trung có tầm quan trọng bậc nhất đối với chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác như thế nào?

  Chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác nào đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la- mật bậc hạ và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung xong rồi, trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian.

  Chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác sinh làm người đi xuất gia, mỗi Đức-Bồ-tát Độc-Giác tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, do nhờ năng lực của pháp-hạnh trí- tuệ ba-la- mật bậc trung hỗ trợ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- ra-hán gọi là Đức-Phật Độc-Giác, bởi vì Đức-Phật Độc- Giác không thể thuyết-pháp tế độ chúng-sinh thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế theo Đức-Phật Độc-Giác được.

  Đức-Phật Độc-Giác có nhiều Vị trong cùng thời gian.

  - Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc thượng có tầm quan trọng bậc nhất đối với Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- Giác như thế nào?

  Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác nào đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba- la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng xong rồi, trong thời- kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian.

  Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác sinh làm người đi xuất gia, Đức-Bồ-tát Độc-Giác ấy tự mình thực-hành pháp- hành thiền-tuệ, do nhờ năng lực của pháp-hạnh trí- tuệ ba-la-mật bậc thượng hỗ-trợ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên toàn cõi-giới chúng-sinh gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị.

  Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có khả năng thuyết- pháp tế độ các chúng-sinh có phước-duyên lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, y theo Đức-Phật, chứng đắc Thánh-đạo nào, Thánh-quả ấy và Niết-bàn, tuỳ theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo.

  Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, mà mỗi bậc được lựa chọn một tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc ấy để làm tiêu biểu.

  Cho nên, pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật ba bậc, nên có ba tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật mỗi bậc ấy.

  Độc-giả nào đọc tìm hiểu về mỗi tích Đức-Bồ-tát tiền- kiếp của Đức-Phật Gotama từ đầu đến cuối, độc-giả ấy dễ dàng phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, đặc biệt tin rằng kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nói chung, của mỗi người nói riêng đều là quả của các nghiệp của họ, đã tích-lũy từ vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại, và đặc biệt tin có những kiếp trước và kiếp vị-lai, tin những gì hiện hữu trong đời sống giữa người này với những người kia, những chúng-sinh khác đều do quả của nghiệp của họ có liên quan trực-tiếp hoặc gián tiếp trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp quá-khứ, không có sự may rủi trong đời.

  Người ấy tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, không tin vào số-mệnh an bài.

  Thật vậy, nếu mỗi chúng-sinh lớn nhỏ đều có số-mệnh thật sự, thì ai có khả năng an bài mỗi số-mệnh của mỗi chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới, trong bốn loài chúng-sinh: thai-sinh, noãn-sinh, thấp- sinh, hoá-sinh???

  PATTHANĀ

  Iminā puññakammena, sukhī bhavāma sabbadā.
  Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo, loke sattā sumaṅgalā.
  Vietnam-raṭṭhikā sabbe ca, janā pappontu sāsane.
  Vuḍḍhiṃ viruḷhivepullaṃ, patthayāmi nirantaraṃ.

  Lời cầu nguyện

  Do nhờ phước-thiện thanh cao này,
  Cho chúng con thường được an-lạc.
  Cầu mong chánh-pháp được trường tồn,
  Tất cả chúng-sinh được hạnh-phúc.
  Dân tộc Việt Nam được phát triển,
  Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. Bần sư cầu nguyện với tâm thành,
  Hằng mong được thành tựu như nguyện.

  Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo lokasmiṃ
  Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo Vietnamraṭṭhasmiṃ.

  Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian,
  Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên Tổ-quốc Việt-Nam thân yêu.

  PL. 2562 / DL. 2018 Rừng Núi Viên-Không Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)
  (Aggamahāpaṇḍita)

  SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN

  - Toàn bộ Jātakaṭṭhakathāpāḷi.
  - Suttantapiṭakapāḷi và Aṭṭhakathāpāḷi.
  - Abhidhammatthasaṅgaha của Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddha.
  - Toàn bộ Mahābuddhavaṃsa của Ngài Đại-Trưởng-lão Vicittasārābhivaṃsa (Visiṭṭhatipiṭakadhara, Mahātipiṭakakovida, Dhammabhaṇdāgārika).
  - Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão Ledi Sayadaw.
  - Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotika” của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.