Đoạn kết quyển Vòng Sinh Tử Luân Hồi

Đoạn kết quyển Vòng Sinh Tử Luân Hồi

  TÌM HIỂU VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỒI (SAṂSĀRAVAṬṬA)
  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  ĐOẠN-KẾT

  Sở dĩ mỗi chúng-sinh còn phải tử sinh luân- hồi trong ba giới bốn loài, sinh rồi tử, tử rồi lại sinh cứ tiếp tục như vậy là vì có vô-minh (avijjā) bao trùm phủ kín chân-lý tứ Thánh-đế, nên khiến tạo mọi ác-nghiệp, mọi tam-giới thiện- nghiệp (avijjāpaccayā saṅkhārā sambhavanti); là vì có tham-ái (taṇhā) là nhân sinh khổ dắt dẫn nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau (ponobbhavikā), hoàn toàn tuỳ thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh.

  Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng:

  “Kammassako’mhi kammadāyādo kammayoni kammabandhu kammappaṭisaraṇo, yaṃ kammaṃ karissāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā tassa dāyādo bhavissāmi”.(1)

  “Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào thiện- nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ấy hoặc chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy.”

  Như vậy, kiếp hiện-tại của chúng-sinh nào là quả của các nghiệp mà tiền-kiếp của chúng-sinh ấy đã tạo trong vô số kiếp quá-khứ.

  Và kiếp vị-lai của chúng-sinh nào sẽ là quả của các nghiệp mà kiếp hiện-tại và vô số tiền- kiếp quá-khứ của chúng-sinh ấy đã tạo.

  Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng đều có quyền chủ động tự mình lựa chọn tạo thiện-nghiệp nào hoặc ác-nghiệp nào, khi đã tạo nghiệp nào rồi thì thiện-nghiệp ấy hoặc ác-nghiệp ấy chỉ thuộc về của riêng mình mà thôi, không liên quan đến người khác.

  - Nếu khi đại-thiện-nghiệp nào của mình có cơ hội cho quả an-lạc thì không chỉ có riêng mình hoàn toàn bị động hưởng quả-báu an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy như người thừa hưởng quả của nghiệp ấy, mà còn những người gần gũi liên quan với mình cũng được hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy nữa.

  - Nếu khi ác-nghiệp nào của mình có cơ hội cho quả khổ thì không chỉ có riêng mình hoàn toàn bị động chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy như người thừa hưởng quả của nghiệp ấy, mà còn những người gần gũi liên quan với mình cũng phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy nữa.

  KHỔ TỬ SINH LUÂN-HỒI

  - Vô-minh đó là si-tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm).

  - Tham-ái đó là tham-tâm-sở đồng sinh với 8 tham-tâm.

  Tham-ái (taṇhā) là nhân sinh khổ dắt dẫn nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau.

  Nghiệp đó là tác-ý tâm-sở có 2 loại:

  1- Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 11 bất-thiện-tâm (ác-tâm) (trừ si-tâm đồng sinh với phóng-tâm(2)) cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh).

  2- Thiện-nghiệp có 4 loại:

  2.1- Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm- sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm cho quả tái- sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới.

  2.2- Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm- sở đồng sinh với 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- thiên trên 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên.

  2.3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm- sở đồng sinh với 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên.

  Chúng-sinh nào còn là hạng phàm-nhân sinh trong cõi-giới nào đến khi hết tuổi thọ trong cõi- giới ấy đều phải chuyển kiếp (chết) rồi nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tuỳ theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy.

  GIẢI THOÁT KHỔ TỬ SINH LUÂN-HỒI

  2.4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 siêu-tam-giới thiện-tâm đó là 4 Thánh-đạo-tâm không cho quả tái-sinh kiếp sau, trái lại có khả năng làm giảm kiếp tái- sinh kiếp sau theo mỗi bậc Thánh-nhân như sau:

  * Bậc thiện-trí phàm-nhân thuộc về hạng người tam-nhân có đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- mật đã được tích lũy từ vô số kiếp quá-khứ.

  Kiếp hiện-tại là hành-giả có giới-hạnh trong sạch thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- bàn, diệt tận được 5 bất-thiện-tâm đó là 4 tham- tâm hợp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp với hoài- nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được vô-minh trong 5 bất- thiện-tâm và tham-ái trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không còn dư sót.

  Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới (cõi người và 6 cõi trời dục-giới) nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi.

  Đến kiếp thứ 7, chắc chắn bậc Thánh Nhập- lưu sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- hồi trong tam-giới.

  * Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến loại thô, 2 sân- tâm loại thô và 1 si-tâm hợp với phóng-tâm loại thô, trở thành bậc Thánh Nhất-lai đã diệt tận được vô-minh trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến loại thô, trong 2 sân-tâm loại thô, trong si-tâm hợp với phóng-tâm loại thô và diệt tận được tham-ái trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến loại thô..

  Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện- nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy chắc chắn bậc Thánh Nhất-lai sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

  * Bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo, Bất- lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 2 sân- tâm loại vi-tế không còn dư sót, diệt tận được 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến loại vi-tế cõi dục-giới, và 1 si-tâm hợp với phóng-tâm loại vi- tế trong cõi dục-giới, trở thành bậc Thánh Bất- lai, đã diệt tận được vô-minh trong 2 sân-tâm loại vi-tế không còn dư sót, trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến loại vi-tế cõi dục-giới, trong si- tâm hợp với phóng-tâm loại vi-tế cõi dục-giới và diệt tận được tham-ái trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến loại vi-tế cõi dục-giới..

  Sau khi bậc Thánh Bất-lai chết, chắc chắn không còn tái-sinh trở lại cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiền sắc- giới quả-tâm. Bậc Thánh Bất-lai sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

  * Bậc Thánh Bất-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến và 1 si-tâm hợp với phóng-tâm không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được vô-minh trong 5 bất-thiện-tâm còn lại đó là 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, 1 si-tâm hợp với phóng- tâm và diệt tận được tham-ái trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót.

  Bậc Thánh A-ra-hán trong kiếp hiện-tại đến khi hết tuổi thọ đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

  Phật-Lịch 2562/ 2019 Rừng Núi Viên-Không, xã Tóc-Tiên, huyện Tân-Thành, tỉnh Bà-Rịa Vũng-Tàu.

  Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

  PATTHANĀ

  Iminā puññakammena, sukhī bhavāma sabbadā. Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo, loke sattā sumaṅgalā. Vietnamraṭṭhikā hi sabbe, janā pappontu sāsane. Vuḍḍhiṃ viruḷhivepullaṃ, patthayāmi nirantaraṃ.

  Lời nguyện cầu

  Do nhờ phước-thiện thanh cao này, Cho chúng con thường được an-lạc. Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, Tất cả chúng-sinh được hạnh phúc.

  Dân tộc Việt Nam được phát triển, Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. Bần sư cầu nguyện với tâm thành, Hằng mong được thành tựu như nguyện.

  Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo lokasmiṃ. Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo Vietnamraṭṭhasmiṃ.

  Nguyện cầu chánh-pháp được trường tồn trên thế gian. Nguyện cầu chánh-pháp được trường tồn trên Tổ-quốc Việt Nam thân yêu.

  SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN

  - Bộ Abhidhammatthasaṅgaha của Ngài Đại- Trưởng-lão Anuruddha.

  - Toàn bộ Mahābuddhavaṃsa của Ngài Đại-Trưởng-lão Vicittasārābhivaṃsa (Visiṭṭha- tipiṭakadhara, Mahātipiṭakakovida, Dhamma-bhaṇdāgārika).

  - Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika” của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika.

  - Toàn Bộ Sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng- lão Ledi Sayadaw, v.v...

  -oo0oo-

  (1) Aṅg. Pañcakanipāta, Abhiṇhapaccavekkhitabbaṭṭhānasutta.
  (2) Si-tâm đồng sinh với phóng-tâm có năng lực yếu không thể cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla).

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.