Dòng lịch sử của Tu Nữ Nam Tông Việt Nam

Dòng lịch sử của Tu Nữ Nam Tông Việt Nam

  Từ khi Tăng đoàn Nam tông Kinh ở Việt Nam được thành lập, có chùa chiền tự viện thì ni chúng Nam tông cũng từ đó nối gót hình thành phía sau chư Tăng. Bởi giới phẩm ni chúng trong Nam tông không còn là tỳ khưu ni như thời xa xưa mà hiện tại được xác định là những nữ giới xuất gia nên được gọi là “Tu Nữ”.

  Ni chúng Tu Nữ bắt đầu từ năm 1941, tính từ khi có vị tu nữ đầu tiên xuất gia, đó là ni trưởng Diệu Đáng. Ni trưởng được xuất gia theo truyền thống Nam tông Theravāda tại Campuchia rồi sau đó truyền về Việt Nam, mở đường cho hàng tín nữ Nam tông con đường xuất gia tu học. Từ đó, ni chúng Tu Nữ Nam tông dần phát triển đến hôm nay. Dấu mốc thời gian ni chúng Tu Nữ được hình thành tới năm 2021 là được 80 năm, số lượng Tu Nữ Nam tông Việt Nam đã hơn 600 vị đang tu học trong và ngoài nước và một số đã qua đời.

  Thống kê số lượng tổng quát theo 40 đơn vị chùa và tịnh thất thuộc hệ phái Nam tông như sau:

  Trong số các vị tu nữ nam tông hiện nay đã nhiều sư cô thành tựu học vị Cử Nhân. Thạc Sĩ, Tiến Sĩ  trong lĩnh vực Phật giáo, cũng như thành công các chương trình Pali, Abhidhamma theo truyền thống Phật giáo Thái, Miến Điện. Một số sư cô chuyên sâu hành thiền và hướng dẫn thiền, còn một số khác thì dạy giáo lý ở các cơ sở tự viện thuộc hệ phái Nam tông.

  Tóm lại, con đường tu học của Tu Nữ Nam tông hiện đang đồng hành phát triển cùng các ni chúng các tông phái khác trong nhiều lĩnh vực từ pháp học và pháp hành, cũng như các sinh hoạt Phật học ở các lĩnh vực nghiên cứu khác.

  Dhiracitta Theri - TN. Mỹ Thúy

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.