Đức Phật đã tiên đoán những gì trong tương lai?

Đức Phật đã tiên đoán những gì trong tương lai?

    Đức Phật là bậc thầy của Chư Thiên và Nhân Loại. Với trí tuệ toàn giác và nhìn thấu rõ quá khứ, hiện tại, vị lai của Ngài, thì thế giới tương lai sẽ xảy ra những biến cố như thế nào? Hãy đọc qua và đối chiếu với thực tế hiện tại của chúng ta. Nhấp vào đây để đọc bài viết.

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.