Đức Phật luôn có tâm từ bi đối với mọi chúng sanh. Thiền sư Beelin

Đức Phật luôn có tâm từ bi đối với mọi chúng sanh. Thiền sư Beelin

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.