Đức Phật xuất hiện trên thế gian

Đức Phật xuất hiện trên thế gian

  TÌM HIỂU VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỒI (SAṂSĀRAVAṬṬA)
  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  Đức-Phật chưa xuất hiện trên thế gian

  Trong suốt vô số đại-kiếp trái đất trải quả 4 a-tăng-kỳ thành, trụ, hoại, không mà không có Đức-Phật nào xuất hiện trên thế gian gọi là suññakappa: kiếp trái đất không có Đức-Phật xuất hiện trên thế gian, nên tất cả chúng-sinh bị chìm đắm trong biển khổ, luẩn quẩn trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.

  ĐỨC-PHẬT XUẤT HIỆN TRÊN THẾ GIAN

  Thật là vô cùng diễm phúc, đến kiếp trái đất mà chúng ta đang sinh sống gọi là Bhadda-kapppa: kiếp trái đất tốt lành có 5 Đức-Phật xuất hiện trên thế gian.

  Trong thời quá-khứ đã có 3 Đức-Phật đã xuất hiện trên thế gian là:

  - Đức-Phật Kakusandha đã xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ 40.000 năm.

  - Đức-Phật Koṇāgamana đã xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ 30.000 năm.

  - Đức-Phật Kassapa đã xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ 20.000 năm.

  * Trong thời hiện-tại Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ 100 năm.

  * Trong thời vị-lai Đức-Phật Metteyya sẽ xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuổi thọ 80.000 năm.

  Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào canh chót đêm rằm tháng tư tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng Uruvelā, cách nay 2607 năm.

  Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ vô số chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, đó là những chúng-sinh mà tiền-kiếp đã từng liên quan đến tiền-kiếp của Đức-Phật hoặc có duyên lành với chư Đức-Phật quá-khứ, đã từng thực-hành và tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ.

  Những chúng-sinh ấy là người tam-nhân (tihetukapuggala) đã tích lũy đầy đủ 10 pháp- hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại, có duyên lành đến hầu đảnh lễ Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả thấp cao tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị Thánh thanh-văn đệ-tử như sau:

  - Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kiến trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và hoài-nghi trong si-tâm hợp với hoài- nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu.

  - Có số chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại thô trong 2 sân-tâm không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhất-lai.

  - Có số chứng đắc đến Bất-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là sân loại vi-tế trong 2 sân-tâm và diệt tận được tham-ái loại thô trong 4 tham- tâm không hợp với tà-kiến không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bất-lai.

  - Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não còn lại là tham, si, ngã-mạn, buồn-chán, phóng-tâm, không biết hổ-thẹn tội- lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến và trong si-tâm hợp với phóng-tâm không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng.

  - Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- giới nữa, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại- thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla)  có  đại-quả-tâm  gọi  là  paṭi- sandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp thứ 7 ấy, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- hồi trong tam-giới.

  - Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong  thời-kỳ  tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) có đại-quả-tâm gọi là paṭisandhicitta:  tái-sinh- tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

  Sau khi bậc Thánh Bất-lai chết, chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) có bậc thiền sắc-giới quả-tâm  ấy  gọi  là  paṭisandhicitta:  sắc-giới  tái- sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- thiên tương xứng với bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy. Vị phạm-thiên Bất-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

  Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, ngay trong kiếp hiện-tại đến khi hết tuổi thọ (chết) gọi là tịch diệt Niết-bàn là anupādisesanibbāna: Niết-bàn của bậc Thánh A-ra-hán đã diệt rồi không còn tái-sinh kiếp nào nữa, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

  Đức-Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng- sinh suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư, Đức- Phật ngự đi đến khu rừng Sāla xứ Kusinārā tịch diệt Niết-bàn khi Ngài tròn đúng 80 tuổi, cách nay 2562 năm.

  Dù Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn, nhưng mà giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn lưu truyền trên thế gian đến 5.000 năm mới hết tuổi thọ của Phật-giáo, để cứu vớt tế độ những chúng-sinh có duyên lành đã từng tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp trong quá- khứ cho đến kiếp hiện-tại.

  KHÔNG CÓ NGƯỜI NÀO TỰ BIẾT MÌNH CÓ KHẢ NĂNG CHỨNG ĐẮC THÁNH-ĐẠO, THÁNH-QUẢ

  Chúng ta là những người còn có diễm phúc sinh ra trong thời-kỳ Phật-giáo đang còn lưu truyền trong cõi người này, nên mỗi người có duyên lành được gặp Phật-giáo, nhưng mà mỗi người còn là hạng phàm-nhân, không có người nào tự biết được mình có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào trong kiếp hiện-tại này.

  TÍCH CŪḶAPANTHAKATTHERAVATTHU

  Thật vậy, tìm hiểu về Ngài Trưởng-lão Cūḷa-panthaka trong tích Cūḷapanthakattheravatthu(1) được tóm lược như sau:

  Cận-sự nam Cūḷapanthaka có sư huynh là Ngài Trưởng-lão Mahāpanthakatthera xuất gia trước đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán.

  Về sau, Ngài Trưởng-lão Mahāpanthaka khuyên bảo người em là Cūḷapanthaka xuất gia trở thành tỳ-khưu. Sau khi trở thành tỳ-khưu, tỳ- khưu Cūḷapanthaka trở nên người chậm nhớ.

  Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Mahāpanthaka dạy tỳ-khưu Cūḷapanthaka một bài kệ gồm có 4 câu mà suốt 4 tháng vẫn chưa học thuộc lòng được.

  Một hôm, Ngài Trưởng-lão Mahāpanthaka bảo với sư đệ Cūḷapanthaka rằng:

  - Này Cūḷapanthaka! Dường như sư đệ không có phước duyên trong Phật-giáo, cho nên chỉ một bài kệ mà sư đệ học suốt 4 tháng vẫn chưa thuộc lòng được, thì làm sao thực-hành pháp- hạnh cao thượng để giải thoát khổ được!

  Vì vậy, sư đệ nên rời khỏi ngôi chùa Amba- vana này, trở về nhà trở thành cận-sự-nam cố gắng tinh-tấn tạo bồi bổ thêm các pháp-hạnh ba-la-mật.

  Nghe sư huynh truyền bảo như vậy, thật tâm tỳ-khưu Cūḷapanthaka yêu tha thiết đời sống bậc xuất-gia, hoàn toàn không muốn hoàn tục trở lại đời sống của người tại gia, bởi vì tỳ-khưu Cūḷapanthaka có đức-tin trong sạch tha thiết trong Phật-giáo, nhưng đành phải vâng lời sư huynh của Ngài.

  Hôm ấy, cận-sự-nam Jīvaka Komārabhacca là quan ngự y của Đức-vua Bimbisāra trong kinh-thành Rājagaha đến ngôi chùa Ambavana hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp.

  Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, cận-sự-nam Jīvaka đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Mahāpanthaka bạch rằng:

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, trong ngôi chùa này có bao nhiêu vị tỳ-khưu? Bạch Ngài.

  - Này cận-sự-nam Jīvaka! Trong chùa có 500 vị tỳ-khưu.

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, sáng ngày mai, con xin kính thỉnh Đức-Phật ngự cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng gồm có 500 vị đến tư thất của con, để cho con cúng dường vật thực.

  - Này cận-sự-nam Jīvaka! Sáng ngày mai, Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có 499 vị đến tư thất của con, không có tỳ-khưu Cūḷapanthaka.

  Nghe sư huynh nói với cận-sự-nam Jīvaka như vậy, thì tỳ-khưu Cūḷapanthaka không còn hy vọng ở lưu lại tại ngôi chùa Ambavana này được nữa. Tỳ-khưu Cūḷapanthaka cảm thấy khổ tâm cùng cực.

  Canh chót đêm hôm ấy, Đức-Phật xả đại-bi thiền, xem xét chúng-sinh nào có phước duyên nên tế độ, thì thấy rõ tỳ-khưu Cūḷapanthaka hiện ra, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ tỳ-khưu Cūḷa-panthaka sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán.

  Đức-Phật tế độ tỳ-khưu Cūḷapanthaka

  Sáng sớm hôm ấy, Đức-Phật ngự ra trước cổng chùa đi kinh hành chờ gặp tỳ-khưu Cūḷapanthaka.

  Cũng sáng sớm hôm ấy, tỳ-khưu Cūḷapanthaka rời khỏi ngôi chùa Ambavana trở về nhà. Nhìn thấy Đức-Phật, tỳ-khưu Cūḷapanthaka liền đến đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phật.

  Đức-Phật truyền hỏi rằng:

  - Này Cūḷapanthaka! Con đi đâu từ sáng sớm vậy?

  Tỳ-khưu Cūḷapanthaka kính bạch rằng:

  - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sư huynh của con bảo rằng: “Con nên rời khỏi ngôi chùa Amba-vana trở về nhà, hoàn tục trở thành cận-sự-nam, bởi vì con là người chậm nhớ”. Bạch Ngài.

  Đức-Phật truyền dạy rằng:

  - Này Cūḷapanthaka! Con là tỳ-khưu trong giáo-pháp của Như-Lai, sư huynh bảo con rời khỏi ngôi chùa Ambavana, sao con không đến với Như-Lai?

  - Này Cūḷapanthaka! Con hãy đến với Như-Lai.

  Đức-Phật đưa bàn tay mềm mại sờ trên đầu của tỳ-khưu Cūḷapanthaka, rồi dẫn đến cốc Gandhakuṭi. Đức-Phật truyền bảo tỳ-khưu Cūḷapanthaka ngồi trước cốc Gandhakuṭi, rồi ban cho một miếng vải trắng mới sạch phát sinh do thần thông, rồi truyền dạy rằng:

  - Này Cūḷapanthaka! Con nên ngồi quay mặt về hướng Đông, hai tay vò miếng vải này, đồng thời niệm trong tâm rằng: “Rajoharaṇaṃ, … Rajoharaṇaṃ, … Rajoharaṇaṃ, … Vải lau bụi dơ, … Vải lau bụi dơ, … Vải lau bụi dơ, …”

  Khi ấy đến giờ, cận-sự-nam Jīvaka đến kính thỉnh Đức-Phật ngự cùng với chư Đại-đức tỳ- khưu-Tăng gồm có 499 vị đến tư thất của ông (không có tỳ-khưu Cūḷapanthaka).

  Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, tỳ-khưu Cūḷapanthaka ngồi hướng mặt trời mọc, vò miếng vải ấy, đồng thời niệm trong tâm rằng: “Rajoharaṇaṃ, … Rajoharaṇaṃ, … Rajoharaṇaṃ,…, Vải lau bụi dơ, … Vải lau bụi dơ, … Vải lau bụi dơ, …”

  Khi vò miếng vải mới sạch ấy, miếng vải ấy trở nên dơ bẩn, tỳ-khưu Cūḷapanthaka nhìn thấy miếng vải ấy dơ bẩn như vậy, nên nghĩ rằng: “Miếng vải mới sạch thật sự, nhưng khi tiếp xúc với thân thể này của ta, miếng vải mới sạch không còn sạch như trước nữa, nay miếng vải ấy trở nên dơ bẩn như vậy. Tất cả pháp-hữu-vi đều là vô-thường nhỉ!”

  Tỳ-khưu Cūḷapanthaka thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp; trí- tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp.

  Đức-Phật dõi theo biết rõ rằng: “Tâm của Cūḷapanthaka đã có trí-tuệ thiền-tuệ rồi”. Đức- Phật phóng hào quang hiện đến ngồi trước mặt tỳ-khưu Cūḷapanthaka truyền dạy rằng:

  - Này Cūḷapanthaka! Con không nên chỉ biết đến miếng vải ấy dơ bẩn vì bụi dơ, mà con còn phải biết những bụi dơ đó là rāga: tham-dục, dosa: sân-hận, moha: si-mê ngấm ngầm ở trong tâm của con. Con hãy nên diệt tận tham-dục, sân-hận, si- mê không còn nữa.

  Đức-Phật thuyết dạy 3 bài kệ rằng:

  - “Rāgo rajo na ca pana reṇu vuccati…” “Doso rajo na ca pana reṇu vuccati...” “Moho rajo na ca pana reṇu vuccati…”

  - Bụi dơ đó là tham-dục, bụi dơ không có nghĩa là bụi dơ, mà bụi dơ là tên gọi của tham-dục. Chư tỳ-khưu đã diệt tận được bụi dơ tham- dục ấy, rồi sống trong giáo-pháp của Đức-Phật không còn bụi dơ ấy. Bụi dơ đó là sân-hận, bụi dơ không có nghĩa là bụi dơ, mà bụi dơ là tên gọi của sân-hận. Chư tỳ-khưu đã diệt tận được bụi dơ sân-hận ấy, rồi sống trong giáo-pháp của Đức-Phật không còn bụi dơ ấy. Bụi dơ đó là si-mê, bụi dơ không có nghĩa là bụi dơ, mà bụi dơ là tên gọi của si-mê. Chư tỳ-khưu đã diệt tận được bụi dơ si-mê ấy, rồi sống trong giáo-pháp của Đức-Phật không còn bụi dơ ấy.

  Sau khi lắng nghe 3 bài kệ xong, Ngài Trưởng-lão Cūḷapanthaka thực-hành pháp-hành thiền-tuệ liền dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được tham-dục, sân-hận, si-mê không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tứ-tuệ phân-tích (paṭisam- bhidā), lục-thông (abhiññā), đặc biệt thông suốt Tam-Tạng Pāḷi (Tīṇi piṭakāni).

  Tại tư thất, cận-sự-nam Jīvaka Komārabhacca đem nước đến kính dâng lên Đức-Phật.

  Đức-Phật truyền bảo cận-sự-nam Jīvaka rằng:

  - Này Jīvaka! Trong ngôi chùa Ambavana còn có tỳ-khưu phải không?

  - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Mahāpanthaka cho con biết không còn tỳ-khưu nào trong ngôi chùa Ambavana nữa.

  - Này Jīvaka! Trong ngôi chùa Ambavana vẫn còn có tỳ-khưu.

  Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, cận-sự- nam Jīvaka bảo gia nhân rằng:

  - Này ngươi! Ngươi hãy mau lẹ đến ngôi chùa Ambavana, để biết còn có tỳ-khưu nào, hãy mau trở về báo ngay!

  - Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Cūḷapanthaka hóa ra ngàn tỳ-khưu mà mỗi nhóm đều làm mỗi việc khác nhau như học kinh, may y, quét dọn sạch sẽ, … trong ngôi chùa Ambavana này.

  Gia nhân của ông cận-sự-nam Jīvaka đến chùa, nhìn thấy nhiều vị tỳ-khưu trong ngôi chùa, nên y liền trở về trình cho ông chủ Jīvaka biết trong ngôi chùa Ambavana có nhiều vị tỳ- khưu, mỗi nhóm làm mỗi việc khác nhau.

  Cận-sự-nam Jīvaka kính bạch rằng:

  - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trong ngôi chùa Ambavana có nhiều vị tỳ-khưu.

  Đức-Thế-Tôn truyền bảo rằng:

  - Này Jīvaka! Con hãy nên bảo gia nhân rằng: “Đức-Thế-Tôn truyền bảo tỳ-khưu tên Cūḷapanthaka đến hầu”.

  Khi gia nhân đi đến ngôi chùa Ambavana, nói lời truyền bảo của Đức-Thế-Tôn như vậy, thì cả ngàn vị tỳ-khưu đều xưng tên rằng: tôi là tỳ- khưu Cūḷapanthaka, tôi là tỳ-khưu Cūḷapanthaka.

  Gia nhân trở về kính bạch lên Đức-Phật rằng:

  - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con nghe các vị tỳ- khưu đều xưng tên là tỳ-khưu Cūḷapanthaka.

  Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng:

  - Này con! Nếu như vậy thì con nghe vị tỳ- khưu nào xưng tên trước rằng: tôi là tỳ-khưu Cūḷapanthaka.

  - Con hãy đến thỉnh vị tỳ-khưu ấy, các vị tỳ- khưu còn lại sẽ đều biến mất.

  Vâng lời dạy của Đức-Phật, gia nhân của cận sự nam Jīvaka đến thỉnh vị tỳ-khưu xưng tên trước, các vị tỳ-khưu còn lại đều biến mất ngay tức khắc.

  Sau khi Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng thọ thực xong, Đức-Thế-Tôn truyền bảo cận-sự-nam Jīvaka rằng:

  - Này Jīvaka! Con hãy nên đón nhận bát của tỳ-khưu Cūḷapanthaka, rồi thỉnh tỳ-khưu Cūḷa- panthaka thuyết pháp và nói lời hoan hỷ phước- thiện bố-thí cúng dường của con hôm nay.

  Vâng lời truyền dạy của Đức-Phật, cận-sự- nam Jīvaka đến nhận bát của Ngài Trưởng-lão Cūḷapanthaka, rồi thỉnh Ngài Trưởng-lão thuyết pháp.

  Ngài Trưởng-lão Cūḷapanthaka thuyết pháp với giọng hay, thông thuộc, thấu suốt Tam-Tạng Pāḷi, nói lời hoan hỷ làm cho số đông phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ trong lời dạy của Ngài Trưởng-lão Cūḷapanthaka.

  Đức-Thế-Tôn ngự trở về ngôi chùa Amba- vana cùng với nhóm chư Đại-đức-Tăng gồm có đủ 500 vị tỳ-khưu.

  Nghiệp quá-khứ của Ngài Cūḷapanthaka

  Ngài Trưởng-lão Cūḷapanthaka là 1 trong 80 vị Thánh A-ra-hán Đại-Thanh-văn, có phép thần thông biến hóa do tâm xuất sắc nhất trong các hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama.

  Ngài Trưởng-lão Cūḷapanthaka vốn là vị đã từng tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất, kể từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara cho đến kiếp chót trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama.

  Vấn: Do nguyên nhân nào mà kiếp chót của Ngài Trưởng-lão Cūḷapanthaka khi xuất gia trở thành tỳ-khưu, thì Ngài Trưởng-lão trở nên vị tỳ-khưu chậm nhớ, nên học một bài kệ gồm có 4 câu, dù Ngài Trưởng-lão cố gắng tinh-tấn ngày đêm suốt 4 tháng vẫn không thuộc lòng được?

  Đáp: Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền- kiếp của Ngài Trưởng-lão Cūḷapanthaka là vị tỳ- khưu có nhiều trí-tuệ, thông suốt Tam-Tạng Pāḷi.

  Khi tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão nghe vị tỳ- khưu học Pāḷi (uddesa), đọc đi đọc lại nhiều lần mà không thuộc, nên Ngài cười chế nhạo, làm cho vị tỳ-khưu ấy cảm thấy hổ thẹn, rồi bỏ học thuộc lòng Pāḷi.

  Do ác-nghiệp quá-khứ ấy trong tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão cho quả, nên kiếp hiện-tại khi xuất gia trở thành tỳ-khưu thì trở nên vị tỳ-khưu chậm nhớ, nên học một bài kệ gồm có 4 câu, dù cố gắng tinh-tấn ngày đêm suốt 4 tháng vẫn không thuộc lòng được.

  Vấn: Do nguyên nhân nào mà Đức-Phật ban cho tỳ-khưu Cūḷapanthaka miếng vải mới sạch, rồi truyền dạy tỳ-khưu dùng 2 tay vò miếng vải ấy, đồng thời niệm tưởng trong tâm rằng: “Rajoharaṇaṃ, …” tạo nhân-duyên dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-dục, sân-hận, si-mê không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán?

  Đáp: Trong thời quá-khứ, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Cūḷapanthaka là Đức-vua. Một hôm, Đức-vua ngự trên con voi báu đi quan sát quanh kinh-thành lúc trời nắng nóng, mồ hôi chảy ra trên trán.

  Đức-vua dùng khăn vải trắng mới sạch lau mồ hôi trên trán, làm cho chiếc khăn vải trắng ấy bị dơ bẩn. Đức-vua phát sinh động tâm về vô- thường, bất-tịnh rằng: “Chiếc khăn vải trắng mới sạch khi tiếp xúc, lau sắc-thân này thì  không còn sạch như xưa nữa. Chiếc khăn bị dơ bẩn, bởi vì thân thể của ta dơ bẩn. Tất cả các pháp-hữu-vi đều là vô-thường cả!”

  Do nguyên nhân chiếc khăn vải trắng sạch sẽ bị dơ bẩn trong thời quá-khứ ấy làm nhân-duyên, nên Đức-Phật ban cho Ngài Trưởng-lão miếng vải mới sạch, rồi truyền dạy Ngài Trưởng-lão dùng 2 tay vò miếng vải ấy, đồng thời niệm tưởng trong tâm rằng: “Rajoharaṇaṃ,…” như vậy.

  Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt:

  1. Indriyaparopariyattañāṇa: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già dặn hoặc non yếu của mỗi chúng-sinh.

  2. Āsayānusayañāṇa: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ bản tính cố hữu, bất-thiện-nghiệp, đại-thiện- nghiệp và mọi phiền-não ngấm ngầm của mỗi chúng-sinh.

  Đức-Phật có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này, nên Đức-Phật thuyết-pháp tế độ chúng-sinh nào chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đối với chúng-sinh ấy.

  Ngoài Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ra, các bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử không có một vị nào có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này, dù Ngài Đại- Trưởng-lão Sāriputta là bậc Thánh Tối-thượng- thanh-văn-giác có trí-tuệ-siêu-việt cũng không có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này.

  TÍCH SUVAṆṆAKĀRATTHERAVATTHU

  Tìm hiểu tích Suvaṇṇakārattheravatthu(2) đệ- tử của Ngài Đại-Trưởng-lão Sāriputta được tóm lược như sau:

  Người con trai của người thợ vàng còn trẻ xuất gia trở thành tỳ-khưu, là đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão Sāriputta, Ngài nghĩ rằng: “Người trai trẻ thường có tham-ái”, nên Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy đệ-tử với đề-mục thiền-định bất-tịnh (asubha) để diệt tham-ái, nhưng đề-mục thiền-định này không phù hợp với tính và trí-tuệ của vị tỳ-khưu trẻ này.

  Thật vậy, vị tỳ-khưu trẻ đi vào rừng cố gắng tinh-tấn không ngừng suốt 4 tháng mà vẫn không phát sinh nimitta nào cả. Vị tỳ-khưu trở về đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sāriputta, thầy tế độ, trình bạch về pháp-hành của mình như vậy.

  Ngài Đại-Trưởng-lão Sāriputta nghĩ rằng: “Vị tỳ-khưu trẻ này thuộc về sự tế độ của Đức-Phật”.

  Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão dẫn người đệ- tử đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, bạch rằng:

  - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con dạy đề-mục thiền-định cho vị tỳ-khưu trẻ này, vị tỳ-khưu này đã thực-hành pháp-hành thiền-định suốt 4 tháng mà vẫn không thể phát sinh nimitta nào, nên con nghĩ rằng: Vị tỳ-khưu này thuộc sự tế độ của Đức-Thế-Tôn, nên con dẫn vị tỳ-khưu này đến hầu Đức-Thế-Tôn.

  Đức-Phật truyền hỏi rằng:

  - Này Sāriputta! Con dạy đề-mục thiền-định nào cho đệ-tử của con vậy?

  - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con dạy đề-mục thiền-định bất-tịnh (asubha) cho đệ-tử của con.

  - Này Sāriputta! Con không có loại trí-tuệ đặc biệt āsayānusayañāṇa: trí-tuệ thấy rõ, biết rõ bản tính cố hữu, bất-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp, và mọi phiền-não ngấm ngầm của mỗi chúng-sinh, nên con dạy đề-mục thiền-định không phù hợp với đệ-tử của con.

  - Này Sāriputta! Con nên trở về, người đệ-tử ở lại với Như-Lai.

  Đức-Phật suy xét thấy vị tỳ-khưu trẻ  xuất thân từ gia đình người thợ vàng, và tiền-kiếp suốt 500 kiếp đều sinh trong gia đình thợ vàng, y cũng là người thợ làm vàng giỏi khéo tay, nên quen nhìn thấy vàng, cho nên đề-mục thiền-định asubha: bất-tịnh là đề-mục thiền-định không  phù hợp với tỳ-khưu trẻ này.

  Đức-Phật hóa ra một đóa hoa sen hồng thật là xinh đẹp ban cho tỳ-khưu trẻ với lời truyền dạy rằng:

  - Này tỳ-khưu! Con hãy đem đóa hoa sen này cắm trên gò đất đằng sau tăng xá, rồi ngồi thực-hành pháp-hành thiền-định, hướng tâm đến đóa hoa sen ấy bằng cách niệm thầm trong tâm rằng: “Lohitakaṃ, … Lohitakaṃ, … Lohitakaṃ, …, Màu đỏ, … Màu đỏ, … Màu đỏ, …”

  Khi đón nhận đóa hoa sen từ trên tay của Đức-Phật, vị tỳ-khưu trẻ cảm nhận vô cùng hoan hỷ, vâng theo lời dạy của Đức-Phật, vị tỳ-khưu trẻ đi đến sau tăng xá, cắm đóa hoa sen trên gò đất, rồi ngồi thực-hành pháp-hành thiền-định, hướng tâm đến đóa hoa sen ấy bằng cách niệm thầm trong tâm rằng:

  “Lohitakaṃ, … Lohitakaṃ, … Lohitakaṃ, …, Màu đỏ, … Màu đỏ, … Màu đỏ, …”

  Vị tỳ-khưu trẻ chế ngự được 5 pháp-chướng- ngại, nên đối-tượng uggahanimitta phát sinh, rồi tiếp  theo  đối-tượng  paṭibhāganimitta  phát  sinh, chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, rồi tiếp tục chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới thiện- tâm, cho đến chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm cuối cùng tại nơi ấy, chưa thay đổi chỗ ngồi sang chỗ khác.

  Đức-Phật dõi theo biết rõ vị tỳ-khưu trẻ này đã chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm rồi. Ngài suy xét rằng: “Tỳ-khưu ấy có khả năng tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn được hay không?”

  Biết rõ tỳ-khưu ấy không có khả năng, nên Đức-Phật biến đóa hoa sen ấy cho héo tàn, các cánh sen rơi rụng xuống đất.

  Vị tỳ-khưu xả thiền ra, ngồi nhìn thấy đóa sen héo tàn như vậy, nên suy xét rằng: “Đóa hoa sen nở thật là xinh đẹp vừa mới đây, nay đóa hoa sen bị héo tàn, các cánh sen rơi rụng cả, đến nhuỵ sen cũng không còn, nay chỉ còn trơ trọi gương sen mà thôi. Sự già của đóa hoa sen như thế nào, rồi sự già ấy chắc chắn cũng sẽ xảy đến trong thân của ta cũng như thế ấy. Các pháp-hữu-vi thật là vô-thường!”

  Vị tỳ-khưu ấy bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trí-tuệ thiền-tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ toàn thân chỉ là sắc-pháp có sự sinh, sự diệt, nên trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp.

  Khi ấy, dõi theo biết tâm của vị tỳ-khưu đã phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ rồi, nên Đức-Phật từ Gandhakuṭi phóng hào quang ngự đến trước mặt thuyết dạy bài kệ rằng:

  “Ucchinda sinehamattano, kumudaṃ sāradikaṃva pāṇinā. Santimaggameva brūhaya, Nibbānaṃ Sugatena desitaṃ.”(3)

  - Này tỳ-khưu! Con hãy nên diệt tận được tâm tham-ái say mê trong thân của con bằng A-ra- hán Thánh-đạo-tuệ, như người cắt đứt đóa hoa sen trắng trong mùa sārada tháng 10 bằng lưỡi dao sắc bén. Con hãy nên tiến hành pháp-hành bát-chánh- đạo dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn mà Như-Lai đã thuyết giảng.

  Sau khi lắng nghe bài kệ xong, vị tỳ-khưu  liền chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán.

  Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt ấy, nên mỗi khi Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh nào, chắc chắn chúng-sinh ấy được sự lợi ích cao thượng.

  TÍCH ANICCALAKKHAṆAVATTHU

  Tích Aniccalakkhaṇavatthu(4)

  Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh-thành Sāvatthī. Khi ấy, 500 vị tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, kính xin đề- mục-thiền.

  Đức-Phật suy xét rằng: “Đề-mục-thiền nào là pháp-hành phù hợp với nhóm tỳ-khưu này?”

  Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong thời- kỳ Đức-Phật Kassapa thường hay thực-hành pháp-hành thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của ngũ-uẩn, đặc biệt quan tâm đến trạng- thái vô-thường, nên Đức-Phật truyền dạy rằng:

  - Này chư tỳ-khưu! Tất cả các pháp-hữu-vi trong tam-giới: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới đều có sự sinh, sự diệt là vô-thường, có nghĩa là có rồi không có.

  Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng:

  “Sabbe saṅkhārā aniccā’ti, yadā paññāya passati. Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyā.”

  - Tất cả các pháp-hữu-vi đều là vô-thường, Khi nào trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ trạng-thái vô-thường. Khi thấy rõ như vậy, trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán khổ trong ngũ-uẩn này. Hành-giả chứng ngộ khổ thánh-đế đã biết, nhân sinh khổ thánh-đế đã diệt, v.v…Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh này.

  Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng xong bài kệ này, tất cả nhóm 500 tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy.

  TÍCH DUKKHALAKKHAṆAVATTHU

  Tích Dukkhalakkhaṇavatthu(5)

  Cũng như trường hợp trên, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana, gần kinh-thành Sāvatthī.  Khi ấy, 500 vị tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức- Phật, kính xin đề-mục-thiền.

  Đức-Phật suy xét rằng: “Đề-mục-thiền nào là pháp-hành phù hợp với nhóm tỳ-khưu này?”

  Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, thường hay thực- hành pháp-hành thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của ngũ-uẩn, đặc biệt quan tâm đến trạng-thái khổ, bởi vì ngũ-uẩn sinh rồi diệt vô- thường, trạng-thái khổ luôn luôn hành hạ, nên Đức-Phật truyền dạy rằng:

  - Này chư tỳ-khưu! Tất cả các pháp-hữu-vi trong tam-giới: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới đều có sự sinh, sự diệt là vô-thường, nên sự thật chỉ có khổ mà thôi, có nghĩa là luôn luôn hành hạ.

  Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng:

  “Sabbe saṅkhārā dukkhā’ti, yadā paññāya passati. Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyā.”

  Tất cả các pháp-hữu-vi đều là khổ, Khi nào trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ trạng-thái khổ. Khi thấy rõ như vậy, trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán khổ trong ngũ-uẩn này. Hành-giả chứng ngộ khổ thánh-đế đã biết, nhân sinh khổ thánh-đế đã diệt, v.v…Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh này.

  Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng xong bài kệ này, tất cả nhóm 500 tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy.

  TÍCH ANATTALAKKHAṆAVATTHU

  Tích Anattalakkhaṇavatthu(6)

  Cũng như trường hợp trên, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana, gần kinh-thành Sāvatthī.  Khi ấy, 500 vị tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức- Phật, kính xin đề-mục-thiền.

  Đức-Phật suy xét rằng: “Đề-mục-thiền nào là pháp-hành phù hợp với nhóm tỳ-khưu này? Đức-Phật biết rõ nhóm tỳ-khưu này trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa thường hay thực- hành pháp-hành thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của ngũ-uẩn, đặc biệt quan tâm đến trạng-thái vô-ngã, bởi vì ngũ-uẩn sinh rồi diệt là vô-thường, khổ luôn luôn hành hạ, vô chủ, không chiều theo ý muốn của ai, nên Đức-Phật dạy rằng:

  - Này chư tỳ-khưu! Tất cả ngũ-uẩn này là pháp- vô-ngã thật sự, có nghĩa là không chiều theo ý muốn của ai cả, nên không thể muốn rằng: Xin ngũ-uẩn của tôi đừng già, đừng bệnh, đừng chết.

  Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng:

  “Sabbe dhammā anattā’ti, yadā paññāya passati. Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyā.”

  - Tất cả ngũ-uẩn này đều là pháp-vô-ngã, Khi nào trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ trạng-thái vô-ngã. Khi thấy rõ như vậy, trí-tuệ-thiền-tuệ nhàm chán khổ trong ngũ-uẩn này. Hành-giả chứng ngộ khổ thánh-đế đã biết, nhân sinh khổ thánh-đế đã diệt, v.v…Đó là Thánh-đạo thanh-tịnh này.

  Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng xong bài kệ này, tất cả nhóm 500 tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy.

  Những trường hợp như vậy có rất nhiều trong Tam-Tạng Pāḷi và các Chú-giải Pāḷi, bởi vì Đức-Phật có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là:

  1. Indriyaparopariyattañāṇa: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ già dặn hoặc non yếu của mỗi chúng-sinh.

  2. Āsayānusayañāṇa: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ bản tính cố hữu, bất-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp, và mọi phiền-não ngấm ngầm của mỗi chúng-sinh.

  Đức-Phật có 2 loại trí-tuệ đặc biệt này, nên Đức-Phật thuyết-pháp tế độ những chúng-sinh nào chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đối với những chúng-sinh ấy.

  -oo0oo-

  (1) Dham. aṭṭhakathā, Appamādavagga, Cūḷapanthakattheravatthu.
  (2) Bộ Dhammapadaṭṭhakathā, tích Suvaṇṇakārattheravatthu.
  (3) Dhammapadagāthā thứ 285.
  (4) Bộ Dhammapadaṭṭhakathā, tích Aniccalakkhaṇavatthu.
  (5) Bộ Dhammapadaṭṭhakathā, tích Dukkhalakkhaṇavatthu.
  (6) Bộ Dhammapadaṭṭhakathā, tích Anattalakkhaṇavatthu.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.