Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ ba: Akāliko dhammo

Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ ba: Akāliko dhammo

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN II

  QUY-Y TAM-BẢO (TISARAṆA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  ÂN-ĐỨC PHÁP-BẢO THỨ BA: AKĀLIKO DHAMMO

  (Cách đọc: Á-ca-lí-cô thăm-mô)

  Akāliko dhammo: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào liền cho Thánh-quả ấy sau một sát-na tâm diệt rồi sinh.

  Akāliko có 2 ý nghĩa:

  1- Thánh-đạo-tâm diệt, Thánh-quả-tâm sinh không có thời gian ngăn cách.

  2- Thánh-đạo-tâm và Thánh-quả-tâm trong cùng một Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavīthicitta).

  Ví dụ:

  Trong Nhập-lưu-Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotāpatti-maggavīthicitta) sinh diệt theo tuần tự như sau:

  Bhavaṅgacitta → Bhavaṅgacalana → Bhavaṅgu- paccheda → Manodvāravajjanacitta → Parikamma → Upacāra → Anuloma → Gotrabhū → Sotāpattimagga → Sotāpattiphala (2 - 3 sát-na tâm) → Bhavaṅgacitta.

  Chấm dứt Nhập-lưu-Thánh-đạo lộ-trình-tâm. Giải thích:

  1- Bhavaṅgacitta: Hộ-kiếp-tâm (viết tắt bha).

  2- Bhavaṅgacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động (vt na).

  3- Bhavaṅgupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (vt da).

  4- Manodvāravajjanacitta: Ý-môn hướng-tâm (vt ma).

  5- Parikamma: Chuẩn bị Nhập-lưu-Thánh-đạo-tâm sẽ phát sinh (vt pari).

  6- Upacāra: Cận Nhập-lưu-Thánh-đạo-tâm sẽ phát sinh (vt upa).

  7- Anuloma: Thuận-dòng theo 37 pháp để chứng đắc Nhập-lưu-Thánh-đạo-tâm (viết tắt anu).

  8- Gotrabhū: Chuyển-dòng từ phàm-nhân sang Thánh- nhân (vt got).

  9- Sotāpattimaggacitta: Nhập-lưu-Thánh-đạo-tâm 1 sát-na tâm (vt mag).

  10- Sotāpattiphalacitta: Nhập-lưu-Thánh-quả-tâm 2-3 sát-na tâm (vt pha).

  11- Bhavaṅgacitta: Hộ-kiếp-tâm, chấm dứt Nhập-lưu- Thánh-đạo lộ-trình-tâm.

  Đó là có các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự.

  ĐỒ-BIỂU NHẬP-LƯU-THÁNH-ĐẠO LỘ-TRÌNH-TÂM (SOTĀPATTIMAGGAVĪTHICITTA)

  Qua Nhập-lưu-Thánh-đạo lộ-trình-tâm nhận thấy:

  - Nhập-lưu-Thánh-đạo và Nhập-lưu-Thánh-quả sinh rồi diệt liên tục trong cùng Nhập-lưu-Thánh-đạo lộ- trình-tâm, không có thời gian ngăn cách. Tương tự,

  - Nhất-lai-Thánh-đạo và Nhất-lai-Thánh-quả sinh rồi diệt liên tục trong cùng Nhất-lai-Thánh-đạo lộ-trình- tâm, không có thời gian ngăn cách.

  - Bất-lai-Thánh-đạo và Bất-lai-Thánh-quả sinh rồi diệt liên tục trong cùng Bất-lai- Thánh-đạo lộ-trình-tâm, không có thời gian ngăn cách.

  - A-ra-hán-Thánh-đạo và A-ra-hán-Thánh-quả sinh rồi diệt liên tục trong cùng A-ra-hán-Thánh-đạo lộ- trình-tâm, không có thời gian ngăn cách.

  Cho nên, 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh- quả-tâm tương xứng sau 1 sát-na-tâm, không có thời gian ngăn cách, không có thời gian chờ đợi.

  Tam-giới thiện-nghiệp

  - Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm có khả năng cho quả ngay trong kiếp hiện-tại sớm nhất trong khoảng thời gian 7 ngày và còn cho quả trong những kiếp vị-lai.

  Cho nên, dục-giới thiện-nghiệp này cho quả có thời gian chờ đợi.

  - Sắc-giới thiện-nghiệp và vô-sắc-giới thiện-nghiệp không cho quả trong kiếp hiện-tại mà chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trên cõi trời sắc-giới hoặc cõi trời vô-sắc-giới tùy theo bậc thiền sở đắc của hành-giả.

  Siêu-tam-giới thiện-nghiệp

  Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh-quả- tâm tương xứng, ngay trong kiếp hiện-tại, không có thời gian chờ đợi, nghĩa là khi Thánh-đạo-tâm nào diệt, liền Thánh-quả-tâm ấy phát sinh trong cùng Thánh-đạo lộ- trình-tâm, chỉ sau 1 sát-na-tâm mà thôi, không có thời gian chờ đợi.

  Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Akāliko dhammo.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.