Giảng giải câu hỏi thứ Nhất của Quỷ Vương

Giảng giải câu hỏi thứ Nhất của Quỷ Vương

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA
  -----

  QUỈ VƯƠNG VẤN ĐẠO
  (YAKKHA PAÑHĀ)

  Soạn giả

  Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông
  (Vaṅsarakkhita Mahāthera)

   

  GIẢNG CÂU HỎI THỨ NHỨT CỦA QUỈ VƯƠNG

  Vấn: Cái chi làm cho người thỏa thích nhất trong đời?

  Đáp: Đức tin làm cho người thỏa thích nhất trong đời.

  Vấn: Tiếng thỏa thích có ý nghĩa thế nào?

  Đáp: Có ý nghĩa là: tài sản, vì tài sản làm cho người thỏa thích, tức là cho vừa lòng đẹp ý.

  Chú thích: tài sản bên ngoài nhất là bạc, vàng đem đến 5 quả vui là:

  1) đem upabhogasukha: tức là hạnh phúc về sự tiêu phí;

  2) ngăn ngừa sự khổ nhất là đói, khát;

  3) sữa chữa cảnh nghèo nàn;

  4) là nguyên nhân sanh các báu vật khác;

  5) để nối nghiệp trong đời (tức là được thạnh đạt trong đời).

  Về tài sản bên trong thức là đức tin cũng đem đến 5 quả vui là:

  1) đem quả vui tức là hạnh phúc, tùy theo phàm tin và thánh tín;

  2) ngăn ngừa những thống khổ nhất là sanh, già, khổ;

  3) sữa chữa cảnh nghèo, tức là nghèo về đạo đức;

  4) là nguyên nhân cho được các loại ngọc nhất là ký ức giác chi(5);

  5) để kế nghiệp đạo đức, tức là làm cho Phật giáo được thạnh hành về sau (điều này không có ghi trong kinh, song nếu không thêm vào thì đem thí dụ tài sản bên ngoài không được.)

  Về: “Của cải bên ngoài để nối nghiệp trong đời”

  Có Pāli rằng:

  Saddho sīlena sampanno
  Yaso bhogasammapīto
  Yaṃ yaṃ padesaṃ bhajati
  Tattha tattheva pūjito.

  Nghĩa: Người có đức tin, có giới, có tước vị, có của cải trải đi đến nơi nào hằng có kẻ cúng dường trong nơi đó.

  Vấn: Tiếng “đức tin” là của báu nhất là thế nào?

  Đáp: Sở dĩ đức tin là của quí nhất bởi vì: đức tin là của dính theo mình mãi mãi; đức tin là của không phổ thông đến kẻ khác, kẻ khác cướp không được; đức tin là nguyên nhân phát sanh hạnh phúc khác (làm người sang cả cõi người, Trời và Niết-bàn). Vì người có đức tin, chú tâm làm phước nhứt là bố thí v.v... thì sẽ được thỏa mãn như đã giải, còn kẻ khác thiếu đức tin hằng có tâm hướng về đường vô ích.

  -oo0oo-

  (5) Ký ức giác chi: trí nhớ giác ngộ (trong bodhipakkhiya).

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.